Polski biznesmen Marek Stępień – List Otwarty

Marek Stępień

Marek Stępień: „W ramach istniejącego ładu prawnego zostałem wywłaszczony z całego majątku a mój stan zdrowia został doprowadzony, że od roku 2005 jestem na rencie inwalidzkiej (…)  polski wymiar sprawiedliwości i polskie urzędy chronią zagraniczne korporacje a polski przedsiębiorca jest traktowany przez te urzędy jak potencjalny oszust i złodziej (…)
zatrudnienie straciło 120 pracowników (…) Groupe Casino naruszyła zasady konkurencji UE oraz Europejski Kodeks Etyczny Franchisingu i wzywa Parlament Europejski do podjęcia działań.(…)”

Poniższy list jest przykładem tego jak obecnie niszczy się Polaków, szczególnie tych z inwencją i środkami, w już chyba nie naszym kraju. To nie jest odosobniony przypadek, praktycznie każdy uczciwy Polak prędzej czy później zetknie się z niszczącą machiną biurokracji i bezprawia.
Moim zdaniem jest to element ludobójstwa dokonywanego po cichu, w sposób wykorzystujący luki prawne czy też jawne działania przestępcze – jeśli działanie zmierza do eliminacji jakiejś grupy ludnościowej, to czymże jest to innym niż ludobójstwem?
Nie sądzę żeby publikacja poniższego listu pomogła panu Stępniowi, choć na pewno nie zaszkodzi – bo już nic nie może zaszkodzić w takiej sytuacji w jakiej się znalazł. Dlatego sądzę, że nie można poprzestać tylko na publikacjach – należy się organizować i uderzać zwartą masą, wtedy będzie bardziej bolało, a i łatwiej się będzie przebić.
Skuteczne działania prezentują stowarzyszenia, takie jak Przeciw Bezprawiu z Bielska – Białej.
Łącząc siły stajemy się jeszcze mocniejsi i przyjdzie moment, że rozliczymy tych ludzi z bezprawnych działań i złodziejstwa.

List Otwarty – z dnia 02.07.2011 r. *

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o interwencje i pomoc w mojej sprawie w chwili kiedy Polska obejmuje przewodnictwo w Unii Europejskiej rząd polski powinien się zająć sprawami, które dotyczą obywateli naszego kraju. W roku 2006 złożyłem petycje dotyczącą łamania prawa przez francuski koncern Geant – Leader Price. Powyższy koncern złamał wszystkie możliwe reguły dotyczące konkurencji, przepisów prawnych – zakaz nadużywania pozycji dominującej, praktykę monopolisty, zakaz uczciwej konkurencji i jawności, zmuszanie swych partnerów handlowych do dumping. W związku z powyższym został złamany porządek prawny w Rzeczypospolitej Polskiej.

Treść komunikatu dla posłów dokument w oryginale znajduje się na stronie:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/cm/656/656933/656933pl.pdf

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0406/2006, którą złożył Marek Stępień (Polska), w sprawie rzekomych naruszeń głównych zasad franchisingu w związku z umową zawartą pomiędzy firmą Cyrus ze Szczecina i francuską firmą Groupe Casino

1.    Streszczenie petycji

Składający petycję jest właścicielem upadłej firmy Cyrus, która w ramach umowy franchisingu z francuską firmą Groupe Casino prowadziła uprzednio pięć lokalnych sklepów w Szczecinie (Polska). Składający petycję utrzymuje, że kwestia bankructwa jego firmy wynikała z braku odpowiedniego, określonego w umowie postępowania franchisingodawcy. Składający petycję podkreśla, że w rezultacie bankructwa jego firmy zatrudnienie straciło 120 pracowników, stwierdza też, że firma Groupe Casino naruszyła zasady konkurencji UE oraz Europejski Kodeks Etyczny Franchisingu i wzywa Parlament Europejski do podjęcia działań.

2.    Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 25 września 2006 r. Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3.    Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 28 lutego 2007 r.

Kontekst/streszczenie faktów/przebieg sprawy

Składający petycję Marek Stępień jest polskim przedsiębiorcą, działającym w sektorze dystrybucji handlowej artykułów żywnościowych i nieżywnościowych. W 1999 r. zawarł on umowę franchisingu z francuską firmą Groupe Casino na wykorzystanie marki „Leader Price” przez pięć należących do niego sklepów w Szczecinie. Z powodu szeregu trudności składający petycję ogłosił upadłość w 2004 r. i zwolnił 120 pracowników.

Składający petycję uważa, że firma Groupe Casino ponosi odpowiedzialność za bankructwo jego firmy. Dlatego wielokrotnie i dokładnie informował władze krajowe, instytucje WE oraz lokalną prasę polską o swojej sytuacji oraz działaniach, jakie podjął przeciwko Groupe Casino i jej sklepom (tj. supermarketom „Géant Polska” i „Leader Price”).

W okresie od maja do października 2006 r. składający petycję wystosował 30 pism i wysłał kilka listów elektronicznych do różnych organów Komisji (SG, OLAF, COMP, EMPL, ENTR, MARKT, INFSO, JLS, SANCO). Wszystkie te pisma i listy zostały przekazane DG COMP, która udzieliła odpowiedzi zgodnie z kodeksem dobrej praktyki administracyjnej.

Skarga

Składający petycję utrzymuje, że przyczyną bankructwa jego firmy były nieuczciwe działania handlowe firmy Groupe Casino, głównie w związku z realizacją umowy franchisingu zawartej między Groupe Casino a składającym petycję. Zarzucane działania antykonkurencyjne polegały w szczególności na ograniczaniu dostaw, obowiązku sprzedaży poniżej kosztów oraz narzucaniu cen franchisingobiorcy przez franchisingodawcę. Składający petycję twierdzi między innymi, że naruszono postanowienia art. 81 i 82 traktatu WE i wzywa Komisję do rozpoczęcia dochodzenia w tej sprawie.

Uwagi Komisji do argumentacji zawartej w petycji

Sprawa opisana przez składającego petycję dotyczy obecnej sytuacji na polskim rynku lokalnym. Ponieważ ewentualne konsekwencje tej sprawy w zakresie naruszenia zasad konkurencji najprawdopodobniej dotyczą części Polski (a konkretnie regionu szczecińskiego), Komisja uważa, że najwłaściwszym organem, który mógłby zająć się tą kwestią, jest polski urząd ds. konkurencji. Komisja przekazała swoje uwagi skarżącemu w piśmie z dnia 25 września 2006 r.(D005971) oraz w piśmie z dnia 24 października 2006 r. (D006622). W pismach tych Komisja przypomniała składającemu petycję, że od dnia 1 maja 2004 r. przepisy wspólnotowe w zakresie konkurencji w pełni obowiązują krajowe urzędy ds. konkurencji oraz sądy krajowe, w wyniku czego Komisja bardziej koncentruje swoje działania na analizie takich rzekomych ograniczeń konkurencji, które mają związek z kilkoma państwami członkowskimi. Komisja zachęciła również składającego petycję do zwrócenia się do polskiego urzędu ds. konkurencji i podała kontakt do polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

WNIOSKI

KOMISJA ZAUWAŻA, ŻE PROBLEM PORUSZONY W PETYCJI DOTYCZY SYTUACJI NA POLSKIM RYNKU LOKALNYM. DLATEGO JEST ZDANIA, ŻE POLSKI URZĄD DS. KONKURENCJI ORAZ POLSKIE SĄDY SĄ WŁAŚCIWE DLA ROZSTRZYGNIĘCIA TEJ KWESTII. POLSKI URZĄD DS. KONKURENCJI POSIADA UPRAWNIENIA DO STOSOWANIA ART. 81 I 82 TRAKTATU W PRZYPADKACH INDYWIDUALNYCH, PODOBNIE JAK POLSKIE SĄDY PRZY ORZEKANIU W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH KONKURENCJI1. KOMISJA POINFORMOWAŁA POLSKI URZĄD DS. KONKURENCJI O TEJ SPRAWIE.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. W ramach istniejącego ładu prawnego zostałem wywłaszczony z całego majątku a mój stan zdrowia został doprowadzony, że od roku 2005 jestem na rencie inwalidzkiej. Wszyscy są wobec prawa równi nikt nie może być dyskryminowany w życiu społecznym lub gospodarczym z jakichkolwiek przyczyn. Jako absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego czuje się, że polski wymiar sprawiedliwości i polskie urzędy chronią zagraniczne korporacje a polski przedsiębiorca jest traktowany przez te urzędy jak potencjalny oszust i złodziej. Próbowałem wyrwać się z umowy franczyzowej, którą Sąd Gospodarczy w Szczecinie określił jako niezgodą z prawem moja upadłość powstała w wyniku niezgodnych z prawem działań francuskiego partnera. Takie jest postanowienie XXII Wydziału Gospodarczego w Szczecinie. Pytam się gdzie jest Państwo i mechanizmy obronne dla jego obywateli. Czy jesteśmy mięsem armatnim dla zachodnich inwestorów czy żyjemy w cywilizowanej Europie gdzie obowiązują równe prawa dla wszystkich obywateli. Jestem taką samą ofiarą chciwości korporacji jako ofiary amerykańskiego finansisty Bernarda Madoffa. Leader Price stworzył klasyczną piramidę finansową a w roku 2006 sprzedał swoje wszystkie aktywa w Polsce około dwudziestu centrów handlowych Geant, dwustu sklepów Leader Price, centrum dystrybucji Legionów, Stryków, Ursynów. Majątek wyceniony na kilkaset milionów euro. W okresie swojej działalności w Polsce oczywiście zwolniony ze wszystkich podatków i danin na rzecz państwa. Po firmie, która jest notowana na giełdzie paryskiej została spalona ziemia i oszukani jej partnerzy. Jako jedyny partner nie dałem się zastraszyć i poświęciłem cały swój majątek w celu wyjaśnienia mechanizmów złodziejskiego systemu jakim był system franczyzowy w Leader Price. Niestety Państwo Polskie nie radzi sobie z takimi patologiami w związku z tym, że objęliśmy Przewodnictwo w Unii Europejskiej domagam się od instytucji, które są odpowiedzialne za porządek prawny w RP aby zajęły się tą sprawą w ramach swych ustawowych obowiązków, a Państwa o pomoc w przekazaniu tej sprawy aby trafiła we właściwe ręce i miała swój szczęśliwy finał.

Proszę przyjąć wyrazy należnego szacunku

Marek Stępień

* za treść listu odpowiada autor

Reklamy

94 responses to “Polski biznesmen Marek Stępień – List Otwarty

 1. Kuba 11 lipca 2011 o 12:39 am

  WTF? 🙂

  • Polak Potrafi 11 lipca 2011 o 7:07 am

   To że mamy rację to już wie cały świat. Należy nie siedzieć tylko działać. Wielokrotnie mówiłem publicznie o nieprawidłowościach w systemie sprawiedliwości RP art. 7 Konstytucji mówi cyt: Organ władzy publicznej działa na podstawie i w granicach prawa. I tego należy od naszych władz wymagać, a reszta to pierdoły.

   GIOVANNI FALCONY mówił:
   Cyt: „Mafia to zjawisko ludzkie i – jak wszystkie ludzkie sprawy kiedyś się zaczęła, ulega zmianom, wreszcie kiedyś się kończą.

   Dlatego trzeba jak najwięcej robić w tym kierunku żeby społeczeństwo nie dało się nabrać na chytre sztuczki Unii Wolności i tym podobnym a podjęło działania aby Konstytucja RP była respektowana.

   W załączeniu film „30 lutego w imię zasad”

 2. Ola 11 lipca 2011 o 2:11 am

  http://fides-et-ratio.pl/index.php/2011/05/ks-ernest-jouin-papiestwo-i-masoneria/

 3. Ola 11 lipca 2011 o 2:47 am

  http://philosophers-stone.co.uk/wordpress/2011/07/one-of-the-most-inexcusable-vaccine-revelations-of-all/
  Ludzkie komorki w szczepionkach – czy nie jest to wyniszczanie narodow Odpowiedz sobie sam

 4. Ola 11 lipca 2011 o 3:31 am

  Grecja – demonsteacje, Democracy Now! http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Blvq8vhyJS8

  • monitorpolski 11 lipca 2011 o 9:10 am

   Szkoda tylko, że DemocracyNow! jest sponsorowana przez Rockefellera… Tu udają obrońcóe demokracji, a tam ci walą z promocją homoseksualizmu

 5. Ola 11 lipca 2011 o 3:37 am

  UCZMY SIE OD GREKOW WALCZYC, NIE DAJMY SIE SPROWOKOWAC. JUZ NIEDLUGO TO CZEKA NAS KRAJ. PO SFALSZOWANYCH WYBORACH LUDZIE SIE OBUDZA GDY ZOBACZA JAK SA NISZCZONE ICH PRAWA I WOLNOSC.

 6. Grafik 11 lipca 2011 o 7:45 am

  Ciekaw jestem czy i kiedy mieszkańcy Grecji zostaną wysłuchani, kiedy ktoś siądzie przy stole z normalnymi obywatelami i zacznie rozmawiać? Grecja jest prekursorem całkowitej porażki społeczeństwa którego nikt nie słucha(bo politycy mają nas w dupie i dalej robią swoje sprzedajne machloje), albo społeczeństwa którego zaczyna się słuchać (z obawy przed oberwaniem im głów i powieszeniem na palach przy wjeździe do każdego dużego miasta – ale byśmy byli przykładni dla przyszłych chciwych pokoleń rządzących co?).

 7. Sabatino 11 lipca 2011 o 8:19 am

  Ciekawi mnie opinia tutaj zagladajacych i piszacych na temat tekstu z dzisiejszej nocy, jaki napisal EONMARK tutaj:
  http://forumzn.katalogi.pl/III_Wojna_Światowa_rozdział_VII_-t13548-s79.html

  • Talbot 11 lipca 2011 o 9:39 am

   Chyba się spóźniłem z wklejeniem tego linka. Chciałem wkleić cytaty i zbyt długo to trwało. Przepraszam Sabatino.

  • Taka prawda 12 lipca 2011 o 12:03 am

   Jeżeli cały elenin to nie jest jeden fielki fakt medialny tylko prawda nie do końca ujawniana to wedle tego co w mitologiach jest należy spodziewać sie odwiedzin gości z kosmosu.

   Koles dobrze kombinuje, że władza rżnąc przysłowiowego cudaka robi sobie za społeczne pieniądze przechowalnie dla swoich pasożydniczych rodzin. Ponieważ w jakimś tam cytacie padło iz bush się zarzekał „iż tym razem na pewno wygrają” należy rozumieć iż przeciwko tym z kosmosu wystartują do walki eskadry naszych nazistowskich spodków. Pewnie też w intencji pomyslości tej operacji smietanka masońskich satanistów zbiera się za niedługo w Bohemian Grove na czczeniu szatańskiego fallusa Za dwa miesiące czy nawet wcześniej prawda się okaże jak to z tym leninem jest naprawde.

 8. Talbot 11 lipca 2011 o 8:31 am

  Ciekawa interpretacja tego co się dzieje toczy się na forum FZN.

  „W filmie Deep Impact Prezydent na konferencji prasowej miedzy innymi wyjasnia ze Ambasadorowie USA zaznajomili z sytuacja wszystkie Rzady wszystkich Krajow.
  Pamietacie to zdarzenie bez precedensu: ”

  „Obiecalem wyjasnic dlaczego okres miedzy 10.09.2011 a 29.09.2011 mnie niepokoi.Nadszedl ten moment.Nareszcie mam czas.Zeby nie bylo nieporozumien,nie uwazam ze opisywane ponizej przeze mnie wydarzenia napewno beda mialy miejsce.Tylko zwracam uwage na pewien ciag wydarzen.Wiele z przedstawionych tutaj przeze mnie faktow ma potwierdzenie w tkzw.Mainstreamie
  informacyjnym,inne pochodza z mniej oficjalnych zrodel.Niektore tezy sa moja interpretacja, kiedy indziej bazuje i rozwijam punkt widzenia innych, w szczegolnosci internautow.Z wieloma ponizszymi rzeczami zetkneliscie sie juz wczesniej, inne znane sa wam od dawna.

  Więcej: http://forumzn.katalogi.pl/III_Wojna_%C5%9Awiatowa_rozdzia%C5%82_VII_-t13548-s79.html

  • pola 11 lipca 2011 o 12:02 pm

   Nawiązując do twojego tematu,wtrącę swoje dwa grosze.W tamtym roku wiosną pożegnałam swoją serdeczną przyjaciółkę która po długiej chorobie odeszła z tego świata.Kiedyś obiecałyśmy sobie że jak któraś z nas pierwsza odejdzie to powie jak jest po drugie stronie.Nie będę opisywać swoich przeżyć po jej stracie,ale parę m-cy temu przyśniła się mi. Idziemy razem wesołe z nami moja siostra,prawie podskakujemy jak małe dziewczynki.nagle szepcze mi do ucha, 918 i mówi,więcej nie mogę ci powiedzieć bo jest zamazane.Opowiedziałam o tym moim znajomym ,zastanawiałam się co mi chciała przekazać i od pewnego czasu myślę czy to nie jest data.18 września.Zaczełam wyszukiwać wszelkich przepowiedni dotyczących Polski ,nie wiem dlaczego ale wszystko idzie jak gdyby w jednym kierunku.Nie jestem jakąś nawiedzoną ,która szuka dziury w całym,stąpam twardo po ziemi i uważam że niektóre tu opisywane tematy odwracają uwagę od naprawdę istotnych rzeczy a nawet złoszczą mnie tego typy wpisy,ale jeśli faktycznie takie zdarzenie miałoby nastąpić,czy my ludzie jesteśmy na to przygotowani.Ostatnio Książę Karol zakupił w Polsce majątek ziemski http://www.fakt.pl/Ksiaze-Karol-kupuje-w-Polsce-palac,artykuly,66241,1.html.Jesli Polska według przepowiedni ma najmniej ucierpieć to nie długo powinno zaroić się od emigrantów.

   • Dominik 11 lipca 2011 o 3:20 pm

    Filipek w swojej przepowiedni wskazywał trzy dziewiątki o ile się nie mylę. 18.09 ->, 18=2 x 9, więc teoretycznie mamy 3 dziewiątki 😛 Choć czy o to mu akurat chodziło?….

   • Taka prawda 12 lipca 2011 o 12:14 am

    Bedzie selekcja wyznaniowa więc niechrzescijanie i reszta sodomictwa może za mojrzeszem podążać do swoich materlandów. Będzie pełnoskalowa inwazja z kosmosu. Przezyją tylko Słowianie w Polsce. Chrystusowo 100% pobożni. Dla przebierańców, pomazańców czy przyszywańców NATO pobudowało bunkry po całym świecie. ;p

  • navajo88 11 lipca 2011 o 3:45 pm

   Talbot możesz miec rację ,ale należy poczekać i uważnie obserwować co się dzieje w kosmosie ,bo faktycznie NASA kompletnie zaczeła fałszować se dane lub tak je przerabiać że są nie do poznania ,gdzie fałsz miesza się z prawdą
   J.M.H

   • mi461 11 lipca 2011 o 4:11 pm

    racja, dlatego wiecie cos piszcie bedziemy na biezaco i INFO, bo chyba cos sie swieci nie na zarty.

 9. ArO 11 lipca 2011 o 8:43 am

  kościół domaga się o swoje O_o
  Kościół sądzi się z państwem o miliony złotych. Setki spraw
  http://www.sfora.pl/Kosciol-sadzi-sie-z-panstwem-o-miliony-zlotych-Setki-spraw-a33971

 10. subzero 11 lipca 2011 o 9:06 am

  http://jaszczur09.blogspot.com/2011/07/woko-debaty-w-inter-american-institute.html

 11. ArO 11 lipca 2011 o 10:01 am

  lekka uwaga na temat tego co nazywa się przemianą (transformacją)

 12. dr 11 lipca 2011 o 10:47 am

  3 sposoby na obalenie dyktatury: http://www.youtube.com/watch?v=BM9yCk4IB8w

 13. adam 11 lipca 2011 o 12:24 pm

  http://www.medjugorje.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=657:medziugorje&catid=46:pisz-o-medziugorju&Itemid=67

 14. pola 11 lipca 2011 o 12:47 pm

  Coś się szykuje Merkel odwiedza Polskę a Putin ?http://coryllus.nowyekran.pl/post/20183,cos-sie-szykuje

  • zenobiusz 11 lipca 2011 o 1:47 pm

   Coś się szykuje,bądźmy gotowi.
   http://samotnywilk2011.wordpress.com/2011/07/11/dowody-dzialania-cloudbusterarejestrowane-na-radarze/

   • ArO 11 lipca 2011 o 3:37 pm

    … wiedz że coś się dzieje! 🙂

 15. 999AQQ 11 lipca 2011 o 12:51 pm

  Koniecznie sobie poczytajcie; towarzycho z warszawki.
  http://wiadomosci.onet.pl/kiosk/kraj/rzeczpospolita-towarzyska,1,3333322,wiadomosc.html

 16. ArO 11 lipca 2011 o 12:57 pm

  Grunt to szczepienie O_o
  http://www.tvn24.pl/28377,1710075,0,1,grunt-to-szczepienie,fakty_wiadomosc.html

 17. ALFA 11 lipca 2011 o 1:20 pm

  Rzeczpospolita towarzyska
  To te nieformalne de facto towarzystwa, pozostające poza demokratyczną kontrolą, decydowały, kto zrobi karierę w biznesie i – do niedawna – w polityce.

  O takim „towarzystwie” mówili Rywin z Michnikiem, gdy padła słynna propozycja łapówkarska – 17,5 mln dol., którą poprzez Rywina składała Agorze „grupa trzymająca władzę”. Wymieniali ludzi z „towarzystwa” skupionego wokół „Smolnej” (Lech Nikolski, Aleksandra Jakubowska), ale i „Ordynackiej” (Robert Kwiatkowski). Oba „towarzystwa” w walce o telewizję i Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne zwarły wówczas szyki z towarzystwem Agora-Gottwald. Bo oprócz grupy Agora, istnieje „towarzystwo” Agory, dawnych licealistów „Gottwalda”.
  Pawlaka i ludzi z jego otoczenia Andrzej Lepper obarczał winą za to, że przyglądali się bezczynnie prywatyzacji sektora rolno-spożywczego, niszczeniu PGR-ów, a nawet sami „brali udział w zdobywaniu majątku sektora rolno-spożywczego”. To PSL, zdaniem Leppera, ponosiło winę za upadek polskich cukrowni, Lesław Podkański – za prywatyzację przemysłu tłuszczowego, a Pawlak i Kalinowski za przejęcie zakładów zbożowych.
  http://wiadomosci.onet.pl/kiosk/kraj/rzeczpospolita-towarzyska,1,3333322,wiadomosc.html

  • Demolay 12 lipca 2011 o 6:50 am

   Takie info na onecie???
   Dziwne , tak samo jak gazeta.pl piszaca zle o agencjach ratingowych… (wczoraj)

   Czyzby nowe wytyczne? 🙂

 18. newloveorder 11 lipca 2011 o 1:22 pm

  I jak tu wygrać z Nazistami skoro zmuszają siła i mandatami do obowiązkowych szczepień?

  Trzeba mieć naprawdę silę i zapas kasy żeby uchronić dziecko przed szczepionakami a tej najgroźniejszej i tak nie uratujecie. Bo odrazu po porodzie zabierają dziecko i podają mu szczepionkę która skutecznie zablokuje mu rozwój mózgu co by przypadkiem nie urósł żaden einstein ale niewolnik którego potrzeby łatwo zaspokoi wóda i mtv.

  Kto mi przyzna racje? Przecież to robią co dziennie.

  • ALFA 11 lipca 2011 o 4:46 pm

   Jedno wyjście mobilizacja rodziców ,którzy nie chcą szczepić do sądu podać nie ma obowiązku szczepień musicie chronić swoje dzieci posłuchaj co jest w tych szczepieniach.
   SZCZEPIONKI TO WIELKIE OSZUSTWO
   Mafia medyczna – szczepienia z Dr Ghis 1z6

  • zenobiusz 11 lipca 2011 o 5:37 pm

   Trzeba zwalczyć przyczynę, nie objawy,źródło,nie skutki.
   http://samotnywilk2011.wordpress.com/2011/07/11/czy-jestesmy-tchorzamiczy-nie-wiemy-orgonise-earth-2012144000-operation-paris/

   • Megi 12 lipca 2011 o 2:30 pm

    Niby „oczywista oczywistość” – czytamy sobie dalej i dalej zastanawiamy się co tu zrobić z tym wszystkim, jak walczyć? A Zenobiusz znowu: „hello – przyczyny a nie skutki”. A my dalej „ok, cicho…” Więc, co tu zrobić? Hmm…” ArO wstawi linka https://monitorpolski.wordpress.com/2011/07/10/polski-biznesmen-marek-stepien-list-otwarty/#comment-24778 o zmianach świadomości… a my swoje: „no i jak tu poradzić z tym NWO?”…

  • Lamacz Matryc 11 lipca 2011 o 6:52 pm

   Znam osobiscie tych ktorzy wygrali starcie ze szczepionkami.

  • ama12 12 lipca 2011 o 12:43 am

   http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=7000#butt podpisujmy i rozpowszechniajmy – może to pomoże ukrócić wreszcie proceder sanepidu

 19. theaspartam 11 lipca 2011 o 2:51 pm

  Kot Odkrywa prwdę o 9/11 Was An Inside Job! Budynek WTC7 był wysadzony! http://www.youtube.com/watch?v=O9KGlONt-G4

 20. gość 11 lipca 2011 o 3:30 pm

  Całkowicie normalna odpowiedź Komisji. W UE obowiązuje coś takiego jak zasada subsydiarności. Jeżeli UOKiK nie miał okazji podjąć żadnych działań (a to wynika z tego listu) to pójście od razu do Komisji nic nie da (albo właśnie da – odpowiedź jaką otrzymał ów biznesman). Z instytucji UE tylko KE jest organem właściwym dla tej sprawy, pisanie petycji do PE jest raczej bezsensu. Jednak całość procesu powinna zacząć się od UOKiK. Dlaczego „nasz” biznesman powołuje się na art. 101 i 102 TFUE (81 i 82 WE) podczas gdy najpierw powinien był spojrzeć na art. 105 ust.1 TFUE (85 WE)?

  Jak dla mnie pan biznesman stracił dość dużo pieniążków i jest rozczarowany, więc chwyta się wszystkiego co może. To tak jak pracownik który zostaje zwolniony i zaczyna kombinować jak dowalić byłemu pracodawcy. Dlaczego nie zgłosił faktu nadużyć wcześniej podczas ich trwania?
  Dlaczego nie założył sprawy w sądzie (ale nie gospodarczym)?

  A poza wszystkim Lieder Price i pozycja dominująca? jakoś nie zbyt widzę to aby Komisja zgodziła się z tą tezą.

  „Próbowałem wyrwać się z umowy franczyzowej, którą Sąd Gospodarczy w Szczecinie określił jako niezgodą z prawem moja upadłość powstała w wyniku niezgodnych z prawem działań francuskiego partnera. Takie jest postanowienie XXII Wydziału Gospodarczego w Szczecinie.” I co było dalej?

  http://www.parp.gov.pl/files/74/81/104/franczyza.pdf Polecam zapoznać się z akapitami 1.2.1 2.2.3 oraz 5.3

  Jakkolwiek bardzo mi przykro z powodu pana Marka sentencja ignorantia iuris nocet.

  • Polak Potrafi 11 lipca 2011 o 6:14 pm

   Szanowny Gościu,

   „Pasta Sunt Servanda”

   Na początku bardzo dziękuje za tak ciekawy głos na blogu. Po głębszym przeanalizowaniu co napisałeś stwierdzam, że całkowicie nie zrozumiałeś sensu moich petycji i pism do Parlamentu Europejskiego. Na początku polecam pracę zbiorową pod redakcją Zdzisława Brodeckiego „Konkurencja – Acquis communautaire” Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2004. Nie jestem roszczeniowcem ale nie dopuszczę do tego by dopuszczono, by w Polsce nie przestrzegano prawa konstytucyjnego – art. 32 pkt. 2, art. 45 pkt.1, art. 47, art. 51 pkt. 1, art. 68 pkt. 1 i chyba najważniejszy art. 179 Konstytucji RP. Polecam zapoznać się z Konstytucją a ostatni artykuł określa kto w RP może być Sędzią, może wydawać wyroki, postanowienia w związku z PUiN art. 15 i 150. Myślę, że twoja odpowiedz jest związana z twoim życiem zawodowym ale ja wybacz nie potrzebuje mentorów w swojej sprawie.

   „Fraus Est Celare Fraudem”

   To co napisałeś nie obraź się są to plewy. Ja osobiście nigdy nie odważył bym się postawić takiej diagnozy nie posiadającej wiedzy dotyczącej sprawy. A jeżeli uważasz, że my polscy przedsiębiorcy możemy być bezkarnie okradani i oszukiwani przez podmioty zachodnie „Za kilka paciorków jak Kolumb dał Indianom zdobywając Amerykę” to się mylisz.

   Najlepiej dzisiaj w Polsce pełnić funkcję Komornika, Syndyka i wszytko jest „ok” i pouczać ludzi, że rząd polski zrobił wszystko. Muszę zaznaczyć, że tłumaczenia petycji z języka francuskiego, którą otrzymałem w oryginale w języku francuskim w kilku słowach różni się jaki kraj taki Sąd. Zadaje sobie pytanie po co tobie wiedza co było dalej. Jest mi bardzo przykro, że nie zaspokoję twojej ciekawości a najlepszą odpowiedzią będzie łacińska sentencja:

   „Argumentum Pessimi Turba”

   Pozdrawiam
   Polak Potrafi

   • gość 11 lipca 2011 o 8:06 pm

    Mylisz się, moja odpowiedź nie jest związana z moim życiem zawodowym, nie próbuję być też mentorem bo się za niego nie uważam.
    Powoływanie się na art. konstytucyjne miało by uzasadnienie gdyby odmówiono Tobie rozprawy sądowej, nastąpiła by jawna dyskryminacja, lub naruszona została niezawisłość sądu, bądź sędzią był pan Zenon z warzywniaka (art.179 Konst. RP). Jak mniemam żadna z tych ewentualności nie zaistniała. Ja raczej zakładam że to że przegrałeś (?) sprawę nie znaczy że rozstrzygnięcie było niesprawiedliwe, a po prostu jesteś nie zadowolony z wyniku i masz jakieś tam roszczenia? Nie znam jednak stanu faktycznego, którego nie chcesz ujawnić, a szukać mi się też nie chce.
    Dodatkowo powoływanie się na konstytucyjne zapisy jest mało praktyczne, bo jeżeli któryś z przepisów jest niezgodny z prawem UE to pierwszeństwo ma prawo unijne. Sprawa C-11/70Internazionale Handelsgeselshaft. Oczywiście w tym przypadku podanych artykułów nie ma to znaczenia, ale w przypadku prawa konkurencji czy franczyz już jak najbardziej.

    Jeśli nie poszedłeś (?) do UOKiK w pierwszej kolejności podczas trwania naruszeń to jak możesz się oburzać na odpowiedź KE? Tym bardziej że odpowiedź jest jasna. Jeżeli naruszenia były, dotyczyły one rynku lokalnego – urząd właściwy UOKiK.

    Ponieważ to nie jest żadna poradnia prawna to już mi się nie chce zagłębiać w tę sprawę. Bardzo chętnie przedyskutowałbym ją prywatnie, ale chęci z drugiej strony nie ma do ujawniania szczegółów sprawy.

    PS: nie uważam że polskie przedsiębiorstwa mogą/powinny być bezkarnie okradani. Ale uważam że polskie podmioty nie umieją się odnaleźć w europejskim porządku prawnym i przez to większość spraw z zachodnimi podmiotami przegrywają, bo te drugie mają większe doświadczenie w praktyce. Ale to jak gdyby nie mój problem już…

    Pozdrawiam

    • zenobiusz 12 lipca 2011 o 7:51 am

     Jest to ,narastający problem ,nas wszystkich.
     W miejsce stabilnego,zrozumiałego dla wszystkich jednoznacznego prawa,skonstruowano monstrualny koszmar.Pamiętam,jak na biurku codziennie, czekał na mnie plik dzienników ustaw i Monitorów Polskich ze zmianami, w zmianach, do zmian przepisów.Przeciętny prawnik,nie zna już prawa.Przeciętny obywatel jest bezradny.Decyduje mamona ,i koligacja.Nawet,w czasach wojny,czy stalinizmu .łamano prawo,teraz nie trzeba.Można zniszczyć człowieka ,mając z tego jeszcze zysk,i satysfakcję ,ze sprawnie przeprowadzonej operacji.Idealny układ,nie ma męczenników,są tylko nieznający prawa,nieudacznicy.Znają prawo zakulisowi autorzy jego komplikowania.Wiedzą jakie wilcze jamy zastosowali,i wiedzą tą dzielą się z „kuzynami” spod Łodzi.i z Kazimierza.Dla tego kampanie w obronie poszczególnych pokrzywdzonych,choć potrzebne,nic nie zmienią.Wpisują się w system,kanalizując energię tych jednostek,które mają siłęwalczyć, ,lub,tu uwaga,zadanie, takie protesty kanalizować.Nie ma potrzeby komplikowania czy,utajniania spraw,a jest coraz gorzej.Dyskutuje się ,o złej interpretacji przepisów,a nie o absurdalności systemu.

    • Rodriguez7 12 lipca 2011 o 9:05 am

     Pomiot żmijowy exposed…
     Przez myśl Chrystusową filtruj swe verbum do bliźniego. Gdy znasz dno i mówisz że dno jest dobre jakie można mieć o Tobie zdanie? Szanuję za wiedzę, spluwam za wiarę!

    • Polak Potrafi 12 lipca 2011 o 9:40 am

     Szanowny Gościu,

     Jeszcze raz dziękuje za tak logiczną odpowiedz ale musze Ciebie zmartwić w Szczecińskim Sądzie sprawę nie rozpoznawali zawodowi Sędziowie tak jak mówi ustawa tylko pracownicy administracyjni. Zachodzi nieważność postępowania to po pierwsze. Po drugie pozycja dominująca i niezgodna umowa franczyzowa z prawem unijnym i prawem polskim jest stwierdzona przez wybitnych warszawskich mecenasów. Przedstawiłem swoją sprawę tylko dla tego żeby inni będący w podobnej pułapce wiedzieli, że załamywanie rąk do niczego nie prowadzi. Sprawę uważam na tym etapie zamkniętą myślę, że jeśli dokładnie przeczytałeś przedni wpis to sam wyciągniesz wnioski.
     „Quanto Iudicium Tardum, Tanto Magis Iustum Est”

     Pozdrawiam

 21. theaspartam 11 lipca 2011 o 3:32 pm

  Grunt to szczepienie!?! http://www.globalnaswiadomosc.com/apps/forums/topics/show/5283062-grunt-to-szczepienie-

 22. Ola 11 lipca 2011 o 3:46 pm

  http://www.presstv.com/usdetail/188608.html

 23. Ola 11 lipca 2011 o 4:20 pm

  http://www.infowars.com/stream.pls wszyscy ktorzy znaja jezyk angielski powinni sluchac tego radia by wiedziec w jakim swiecie zyjemy

 24. czytelnik 11 lipca 2011 o 4:21 pm

  Do konca tygodnia szybko wybierajcie swoje oszczednosci z bankow !

  • znudzony 11 lipca 2011 o 7:17 pm

   ale o co chodzi?dlaczego?

  • marek 11 lipca 2011 o 7:25 pm

   Może jakiś szczególik? Chodzi o te dzisiejsze informacje z Włoch?

   Kto obserwuje sytuację na rynkach to od dawna nie powinien mieć większych oszczędności w bankach, a jakąś nawet najmniejszą działeczkę na własność, trochę zapasów srebra no i konserw całą piwnicę 🙂 Ja ostatnio szukałem czegoś dobrego w konserwach i nie znalazłem, wszystko zaprawiane „extra” dodatkami. Znalazłem tylko tuńczyka pewnej firmy w oleju i pomidorach gdzie w/g opisu nie ma nic groźnego dla zdrowia.

   • 999AQQ 11 lipca 2011 o 7:54 pm

    Tylko sam tunczyk….. z radioaktywnych wód! /wszystko jasne/
    Ktoś TU podawał /po czesku/ jaka jest obecnie zawartość minerałów i witamin w warzywach, /szok/ nawet -60kilka% normy sprzed lat!!!

    • Kuba 12 lipca 2011 o 12:11 am

     http://sm3.blog.cz/1104/porovnanie-studii-z-rokov-85-96-02-obsahy-latok-v-ovoci-a-zelenine
     mowisz i masz :]
     Pozdrawiam ;]

     • Kuba 12 lipca 2011 o 12:29 am

      kto nie wlewa(sorry, inna forma przyjmowania jest do dupy) w siebie mineralow(koloidalne-joniczne) i witamin, czyli inaczej nie stosuje suplementacji musi byc porypany solidnie lub kompletnie nieswiadomy braku potrzebnych dobroci w jedzeniu.
      http://www.vemmaUK.com NIE MA NA RYNKU NIC BARDZIEJ PRZYSWAJALNEGO! A ze cena ciekawa… co ja na to poradze, ze mieszkamy w komunistycznej Jewropie w ktorej lubi sie Akcyzy, zla(cla), Vaty, sraty, podatki ukryte, chuje muje, etc…. ?

      Jest jeszcze cos, o czym sie glosno nie mowi… duze dawki witamin i mineralow podane w odpowiednich proporcjach + dobrej jakosci zimno tloczone oleje potrafia wyleczyc niezle gowno, np. Parkinsona, cukrzyce, Alzheimera, i wiele wiele innych.

      czasami wystyrczy zaufac naturze, wlasnemu ukladowi immunologicznemu. To jest takie kurwa proste!!!

      Eh… co tam…
      Ziemniaki wyrosna i na pustyni, beda mialy wlasciwy kolor, wlasciwy ksztalt i rozmiar. A co w srodku? Pomyslcie gdzie robicie zakupy i z kad sa te pychoty, ktore pchacie w ryjki jako dodatek do schaboszczaka.

      Pozdrawiam z niezlym wkurwem
      Kuba

   • rabarbarek 12 lipca 2011 o 4:10 am

    Nie tylko sytucja we Wloszech jest napieta , choc w tej chwili wlasnie Wlochy znalazly sie pod lupa bankierow. Podobnie jak w Grecji jest tam co lupic , wiec Portugalia moze poczekac w kolejce. Wlasnie okazalo sie , ze bail-out zaproponowany Italii jest za maly i nie starczy na pokrycie wydatkow. Niemcy twierdza , ze wiecej nie dadza i w ten sposob Wlochy moga znalezc sie w stanie upadku. Od piatku trwa wyprzedaz wloskich akcji i coraz mniej chetnych na ich kupno. Wiadomo , nikt nie ma zamiaru inwestowac , zeby zaraz stracic. W kolejce do bankructwa Portugalia , Francja , i inne kraje , ktore naleza do unii monetarnej. Wydaje sie , ze Euro to byl poroniony pomysl . Niemcy i kilka bankow probuja ratowac wspolna walute ale wydaje sie , ze upadek euro i dolara jest nieunikniony, gieldy w Azji zanotowaly silne spadki, a
    USA zaczyna dobierac sie do gospodarki i finansow Chin [ sprawdzane sa obecnie wszystkie „zakupy” na amerykanskich gieldach przez firmy chinskie i zarzuca im sie oszustwa. Zlodziej zlodziejowi zarzuca oszustwo, ha]
    CNN do ostatniego tygodnia spokojnie wyciagalo informacje nie zwiazane z sytuacja gospodarki. Dzisiaj nagle wybuchla panika. ZAczynaja sie ukazywac informcje , ze Amerykania musza zaczac zaciskac pasa , bo wszystko sie wali. Nie przeszkadza to jednak tej bandzie w przygotowaniach do kolejnych wojen. Talbot napisal , ze w tym miesiacu nastapi krach. Ja mysle , ze krach juz nastapil , ale fakt ten utrzymywany jest w tajemnicy, zeby zlupic jeszcze pare krajow i rozpoczac wojne z Syria [ dzisiejsza retoryka Hilarii , ze Assad juz sie
    wypalil jako glowa panstwa . Ciekawe kto dal tej pani prawo decydowania o przywodcach swiatowych] , i byc moze z Iranem. Nie jest tez wykluczone , ze rozpocznie sie wojna na swiatowa skale , zeby rozwiazac kilka swiatowych problemow , ktorych normalna droga rozwiazac sie po prostu nie da. Dlatego cokolwiek wydarzy sie w najblizszym czasie, nie beda to zdarzenia optymistyczne i lepiej przygotowac sie na najgorsze. [ jak napisalo kilka osob wyzej,warto posluchac ich rad]
    Nie wiem dlaczego , ale ciagle mam przeczucie , ze Polska bedzie w lepszej sytuacji niz inne kraje.

    http://ca.reuters.com/article/businessNews/idCATRE7691YP20110710

  • Talbot 11 lipca 2011 o 9:49 pm

   Trzeba być idiotą, aby jeszcze trzymać pieniądze w banku. W tym miesiącu będzie colaps ekonomiczny.

   • marek 11 lipca 2011 o 10:33 pm

    Zdaje się już w 2009 roku miało nie być dolara 🙂 Oczywiście, że kiedyś musi to nastąpić, a czy to będzie lipiec czy grudzień to raczej wiedzą tylko ci najwyżej. ZUSowi pieniążków na wypłatę starczy tylko do września. Tu jest ciekawostka czy jak zwykle ktoś im pożyczy i czy jest z czego pożyczać?

   • wisznu 11 lipca 2011 o 10:40 pm

    Już to słyszałem w tamtym roku ,wątpie żeby coś wydarzyło choć sytuacja jest rynku jest napięta

 25. mi461 11 lipca 2011 o 5:44 pm

  UWAGA WAZNE > Overview of PIGS/PIIGS and other (Euro) bond yields, aka „The State of the Euro Meltdown”
  WYKAZ
  http://www.pigbonds.info/

  • mi461 11 lipca 2011 o 8:00 pm

   Euro Bonds
   2 Year 5 Year 10 Year
   Greece 31.11 +2.4% 21.56 +3.3% 17.02 +0.9%
   Ireland 17.77 +8.2% 13.20 +2.2%
   Portugal 18.25 +4.3% 17.30 +1.8% 13.38 +3.5%
   Spain 4.24 +12.5% 5.39 +9.4% 6.03 +6.3%
   Italy 4.20 +19.9% 5.18 +12.8% 5.68 +7.8%
   Belgium 2.63 +9.6% 3.57 +4.6% 4.29 +4.5%
   Austria 1.61 -6.6% 2.54 -3.9% 3.34 -1.9%
   France 1.61 -5.6% 2.47 -3.3% 3.36 -1.5%
   Finland 1.44 -8.6% 2.21 -5.6% 3.10 -2.9%
   Netherlands 1.42 -9.2% 2.24 -5.8% 3.12 -2.8%
   Germany 1.26 -13.3% 1.84 -9.4% 2.67 -5.6%

   Non-Euro Bonds
   2 Year 5 Year 10 Year
   USA 0.36 -8.2% 1.48 -6.1% 2.93 -3.3%
   UK 0.72 -5.4% 1.79 -5.1% 3.09 -3.3%
   Hungary 7.02 +1.0% 7.26 +0.7%
   Poland 4.81 +0.6% 5.41 +1.4% 5.86 +1.3%
   Czech Rep. 1.89 -3.3% 2.81 +2.2% 3.89 +0.3%
   Canada 1.44 -4.3% 2.16 -3.7% 2.91 -1.8%
   Australia 4.57 -2.9% 4.74 -3.0% 5.10 -2.5%
   Japan 0.16 -6.0% 0.42 -5.1% 1.14 -2.8%
   India 8.14 -0.4% 8.36 -0.3% 8.32 -0.3%
   China 3.48 +0.3% 3.56 0.0% 3.90 -0.3%

   Note that quotes are not live but are only updated manually

 26. Ola 11 lipca 2011 o 5:53 pm

  http://www.richplanet.net/starship.php 9/11 i 7/7 inside job do Trybunalu Sprawiedliwosci

 27. Grafik 11 lipca 2011 o 6:28 pm

  Tyle odemnie na temat tego systemu.

  http://ogamad.wrzuta.pl/audio/8CUjcf98x2y/hurt_-_kapitalizm_wersja_inna

  • Rodriguez7 12 lipca 2011 o 9:20 am

   Chłopaki się nie pierdolą xD Nie przepadam za taką formą przekazu ale żadna demokratyczna forma interwencji nie pomoże już. Za parę lat zostanie nam tylko siła. Hallelujah

 28. Awooga 11 lipca 2011 o 6:43 pm

  @czytelnik, dlaczego mamy wybierac pieniadze z banku? masz na to jakis konkretny i sensowny powod?banku? masz na to jakis konkretny i sensowny powod?

  • mi461 11 lipca 2011 o 8:25 pm

   poczytaj dowiesz sie. http://translate.google.com/translate?u=http%3A//www.hartgeld.com/Good-Bye-Euro.html&langpair=auto|pl
   oryginal -www.hartgeld.com/Good-Bye-Euro.html&langpair=auto|pl

 29. fiu fiu 11 lipca 2011 o 8:14 pm

  wybierajcie nie pytajcie szczegóły niebawem……… 🙂

 30. Bartek 11 lipca 2011 o 8:19 pm

  http://www.youtube.com/watch?v=l_R9I-qQEbs&feature=player_detailpage CZlowiek ktory mial wizje w roku 1973 co czeka swiat i wszystko sie zgadza w 100 procentach.

 31. Abe 11 lipca 2011 o 8:24 pm

  Witam.Od dosc dawna czytam tego bloga,ale wolalem niezabierac zdania.Coz dzis jednak postanowilem to zmienic aby was ostrzec.Poruszacie sprawy o rozpadzie uni i upadku dolara i niestety macie racje.Pod koniec ubieglego roku przy sprzedazy samochodu branego na kredyt szukajac informacji nt jego splat dowiedzialem sie ciekawych rzeczy przez telefon od milej pani pracujacej w banku.Kobieta ta niechcac rozmawiac z lini banku (nagrywane) zadzwonila z nr prywatnego (zastrzezonego) aby nam powiedziec zeby poczekac do wiosny z kupnem nowego samochodu gdyz ceny pojda w dol gdyz cos sie wydarzy.Coz nie polecialy na leb na szyje ale jednak spadly.Rozlozyla nam takze splaty rat na jedna wplate co dwa miesiace i to 60% nizsza niz byla ustalona,gdyz stwierdzila ze kazdy dzis potrzebuje pieniedzy.Do czego zmierzam…dzis dzwonila znowu (z prywatnego zastrzezonego numeru) abysmy wpacili mala sumke,ale gdy moja zona zapytala ja co by bylo gdybysmy chcieli wrocic do polski,odpowiedziala ze moze da sie anulowac nam ten dlug gdyz swiat schodzi na psy i cos ma sie wydarzyc,oraz ze odezwie sie za 2 msce.Szok.Ja wyciaglem z tej rozmowy wniosek ze kobieta jest w temacie i potwierdza moje obawy ze czeka nas krach finansowy.Jesli macie oszczednosci na kontach lepiej je zabierzcie do domu,choc niegwarantuje ze beda warte wiecej niz papier toaletowy.Chcialem sie tym z wami podzielic bo ONI wiedza co sie dzieje i tez czekaja na rozwoj wydazen i chyba maja swiadomosc ze sa tylko pionkami wiec staraja sie ostrzec innych,choc nie bezposrednio.

  PS.tak niemam polskiej czcionki i pisze zza granicy,mam tez zmienne ip gdyz inwigilacja w tym kraju siega zenitu
  PS2 nie niejestem agentem 🙂

  • zeebii 11 lipca 2011 o 11:06 pm

   Polecam „Live cd” Na przykład Slaxa.
   http://slax.org To tylko 200 mbajtów

 32. Bartek 11 lipca 2011 o 8:49 pm

  Tak organizuja sie tworzac falszywe religie, falszywe koscioly, falszywe oskarzenia by zniszczyc prawdziwa wiare i kosciol a wprowadzic jedna swiatowa, falszywa wiare ktora zniewoli ludzi i bedzie przynosic zyski NWO. Na masowa skale tak jak z UFO i planetami X, Nibru itp oglupiaja ludzi.

 33. ArO 11 lipca 2011 o 8:53 pm

  statystyka bezrobocia w Europie
  http://prawda2.info/viewtopic.php?t=17237
  (Eng) http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/07/youth-unemployment

 34. theaspartam 11 lipca 2011 o 8:55 pm

  FALSE FLAG ALERT Terror Wielkiej Brytanii idealny moment ataku pod fałszywą flagą obwiniając Kaddafiego i Libie! http://www.youtube.com/watch?v=oVvzEk8Cxf8 Brytyjskiego sekretarza stanu informuje, że poziom zagrożenia terroryzmem została zmniejszona. Dzieje się to w czasie, gdy Gadaffi obiecał ataków terrorystycznych na zachód w odpowiedzi na zamachy bombowe w jego kraju i jego ludzi. nastąpi WYPADKU TERROR w Londynie i będzie to winę na Libijczyków i dać uzasadnienie GROUND INVASTION A może MI6 Mossadu i CIA i MI5, które zobowiązały się do zachowania na raz!

 35. ArO 11 lipca 2011 o 9:01 pm

  wywiad z THIERRY MEYSSAN w Trypolisie, 29 czerwiec 2011 tekst
  http://prawda2.info/viewtopic.php?t=17245

 36. ArO 11 lipca 2011 o 9:04 pm

  A. Dugin :O Nowym Światowym Nieporządku

 37. Talbot 11 lipca 2011 o 9:41 pm

  CHF/PLN 3,4071 PLN 2,70% »

  Jak myślicie….jaka nacja miesza w kotle?

  • rabarbarek 12 lipca 2011 o 3:24 am

   ????????

   • Talbot 12 lipca 2011 o 8:53 am

    CHF/PLN 3,4754 2,00% 3,5054 1,99%

 38. Talbot 12 lipca 2011 o 7:29 am

  Jak ekipa Polsatu prowokowała obecnych na mszy…

  „głośno komentowali i wyśmiewali homilię, a także wypowiedzi dyrektora Radia Maryja o. Tadeusza Rydzyka, Jarosława Kaczyńskiego oraz pozostałych rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, którzy uczestniczyli w Eucharystii”

  http://salski.nowyekran.pl/post/20385,postbolszewizm-w-dzialaniu-czyli-prowokatorzy-i-lgarze-z-polsatu-w-czestochowie

  • ArO 12 lipca 2011 o 4:38 pm

   Polsat już dawno wykopał sobie grób, przyjdzie czas kiedy pracujący w takich mediach będą błagać na kolanach aby ich zakopać.

  • ArO 12 lipca 2011 o 4:43 pm

   Przykład z komentarzem
   http://www.proroctwa.com/polsat-kopie-grob.htm

 39. czytelnik 12 lipca 2011 o 7:30 am

  Nastepuje wszedzie podzial na ludzi dobrych i zlych obojetnie jakiej sa narodowosci .
  Przygotujcie sie do tego po ktorej stronie staniecie, niczym ONI was „zaszufladkuja” !
  Trzeba bedzie opowiedziec sie samemu przeciw komu jestescie,za kim pojdziecie .
  Dotyczy to wszystkich tym bardziej tych,ktorzy sa w sluzbach silowych i od nich zalezy uzycie sily.
  Wojskowi i policjanci,straznicy i ochraniarze w was jeszcze tli sie iskierka uczciwosci :
  STANCIE PO STRONIE PRAWDY i SPRAWIEDLIWOSCI !
  Narody wyrwijcie ze swych szeregow zdrajcow i slugi,ktorzy sa przeciwko wam,czesto udaja oni przyjaciol i waszych sympatykow bedac w rzeczywistosci na uslugach NASZYCH WROGOW – nie dajcie sie im OMAMIC !!!
  OSADZCIE ICH i ROZLICZCIE,ODSUNCIE OD WSZELKIEJ WLADZY,ONI WAM NIE SLUZA !

  Oficjalne media juz glosza podzial ludzi w danym kraju i ustawiaja ich przeciwko sobie .
  Nie reagujcie na ich wezwania i prowokacje, takze na tle religijnym i wszelkich wierzen.

  Nadchodza ciezkie dni KONFRONTACJI w Polsce !

  Poradzcie sie ludzi starszych i z doswiadczeniem zyciowym jak wtedy sie zachowac,nie mozna dopuscic do wzajemnego przelewania bratniej krwi !
  Madrym podejsciem i sprytem nalezy stopniowo zmieniac tych co obecnie sa przy wladzy ,wybierac ludzi zaufanych ze swego grona do przyszlego kierowania i rzadzenia calym narodem.
  Przyjrzyjcie sie wszystkim moznowladcom od pokolen ,to bedzie bardzo wazne i decydujace o waszym przyszlym zyciu.
  Cywilizacja smierci realizuje koncowy plan DEPOPULACJI,ktory ma sie zakonczyc „igrzyskami” w przyszlym 2012 roku.
  Ten koncowy etap planu i TY mozesz powstrzymac .
  Jak ?
  POMYSL i daj rade innym .

 40. Lamacz Matryc 12 lipca 2011 o 8:59 am

  Ale spojrzcie na Datę
  jaka powstała. 11 szczebel piramidy trwajacy 1 dzien do dnia 11.11.11. W dzień niepodległości –
  odzyskania wolności. W moje imieniny – Marcina na Białym Koniu.
  Byłem w szoku że to możliwe. Jak Majowie wiedzieli, że będzie taki dzień? To mnie przerosło
  jednak to nie było wszystko co się z tym wiąże. Chciałem sprawdzić co mówią gwiazdy na temat tej
  daty. One przecież nie oszukują. Uruchomiłem ściągnięty programik o nazwie Celestia, w którym
  można obserwować ruchy planet. Chciałem jakoś połączyć wiedzę Majów z wiedzą zawartą w
  Gizie czyli przy słynnych Piramidach. Jak dobrze wiecie piramidy są ułożone tak by odwzorować
  Pas Oriona na niebie. Zostały do tego stworzone i zbudowane dokładnie w tym celu.
  Ustawiłem w programie datę na 11.11.11, włączyłem sobie widok na konstelacje. Przełączyłem
  widok na ziemię i chciałem nałożyć na siebie te widoki. To była intuicja. Nie miałem pojęcia co się
  wydarzy. Nałożyłem więc cały nasz układ słoneczny na Pas Oriona na datę 11.11.11 by zobaczyć
  jaki daje efekt.
  Okazało się, że gdy Ziemię ustawiłem na środku Pasa Oriona to tego dnia Słońce I księżyc idealnie
  pasują I wpisują się w Pas Oriona. Oznacza to, że Majowie I Egipcjanie dobrze wiedzieli co się
  stanie. Pismo Święte też o tym mówi jako o początku Królestwa Bożego. Nowej Ziemi. W
  internecie można znaleźć wiele na temat przebiegunowania Ziemi I zdaje się to być to. Czyli
  obecnie jesteśmy już w czasach Apokalipsy opisanej przez Jana Apostoła.
  Aby obejrzeć nagranie z programu Celestia I samemu przekonać się, że taki układ Słońca, Ziemi I
  Księżyca jest mozliwy tylko raz to zapraszam do obejrzenia tego krótkiego filmiku:

  • Lamacz Matryc 12 lipca 2011 o 9:12 am

   Przeczytalem te ksiazke i w wielu rzeczach sie zgadzam a nawet doswiadczylem tego.Jestem osobiscie nastawiony sceptycznie do wszelkich dat z racji ze w moim rozumowaniu ,wszystko co zewnetrzne moze ulec zmianom.Kazda zewnetrznosc jest zawsze przejawem wewnetrznosci.Jestesmy jaznia,swiadomoscia projektujaca rzeczywistosc aby puzniej doswiadczac sie poprzez nia.Nie jestesmy istotami ludzkimi doswiadczajacymi sie duchowo,jestesmy istotami duchowymi doswiadczajacymi sie cielesnie.Ja osobiscie obserwuje te zmiany jakich jestesmy swiadkami z gleboka niezachwiana wiedza ze bedzie doskonala i zmieni sie we wzrost.Idziemy ku lepszemu

  • Grafik 12 lipca 2011 o 9:15 am

   E tam ile już miało być tych różnych komet, planet i innych pierdów, jedyne co sie może wydażyć to kolejna bankierska lichwa, dzieki której będzie trzeba wprowadzić Nowy Porządek świata, oparty na gospodarce surowcowej. ot tyle, a wy szukacie planet, komet, ufo, przytoczcie tylko ile końców świata było juz od 1900 roku, i ile razy tylko w 2011 wybuchała 3 wojna…Czasem tak przysiądę z boku i patrze sam na siebie doszukująć się w prostych rzeczach bóg wie czego i stwierdzam…w większości wypadków przesadzamy z tą paniką.
   Szukamy cudów na niebie, szukamy boga etc. a na ziemi ludzie chorzy przejmują władzę i śmieją się „co za naiwna masa” 🙂

   • Rodriguez7 12 lipca 2011 o 9:43 am

    Co racja to racja, ale pamiętaj że musimy uważnie się temu przyglądać. Fakt do 3 wojny jest jeszcze sporo czasu. Najpierw nwoocy muszą wykupić to co się da. A jeszcze trochę w Europie tego zostało; przejąć CAŁY bliski wschód czyt ropę bo thx temu będą nas 3mać za jaja. Wtedy można patrzeć za światową wojną. Tak czy tak musimy być świadomi ich akcji przeciwko nam typu szczepionki czy zmiany prawne, a tego nie dowiesz się z tv tylko z independent mediów jak ten i jeszcze parę innych blogów. Hallelujah

    • Lamacz Matryc 12 lipca 2011 o 9:59 am

     Oni i ich NWO jest juz przeszloscia, ktora wlasnie przechodzi w faze manifestacji w faze przeobrazania.To tak jak naczynie wypelnione brudna woda,do ktorego zaczynasz wlewac czysta wode ,spokojny powolnym strumykiem do momentu kiedy z naczynie samoistnie wyleje sie syf.Tego teraz doswiadczamy,oczyszczamy wszystko z brudu wiec tak bardzo jest on teraz widoczny.Dla mnie osobiscie NWO jest pylkiem na Boskim Wietrze.Pojawili sie tu na ziemi wychodzac z naszego wnetrza tylko abysmy teraz mogli zobaczyc i dokonac wyboru.Oddzielic ziarna od plew.

     • Rodriguez7 12 lipca 2011 o 11:58 am

      Nie zgodzę się z Tobą. Ich plany właśnie teraz nabierają rozpędu a świadomość bez upadku pieniądza nie pomoże nam tu w świecie fizycznym. Zdaję sobie sprawę że „to jest pyłek” ale zdających sobie sprawę z tego jest garstka. Nawet w Grecji teraz te protesty; słucham wypowiedzi ludzi i chociaż ogarniają że ktoś im się ładuje z butami to i tak temat NWO czy synagogi wujka lucka nie dociera do nich. Tak btw. Byłem w Grecji parę lat temu. Co 3 grecka rodzina dom z basenem i 2 auta a co 10 jacht przy śródziemnomorskim. Pozostawię to bez komentarza. A co do tego 11.11.11 faktycznie ciekawe; no cóż czekamy na rozwój wydarzeń.

      • mi461 12 lipca 2011 o 12:30 pm

       tu masz racje. Grek udaje greka caly czas. Grecy zarabiaja i potrafia kombinowac taka ich natura.Dlaczego Grecja upadla? bo nik niechce placic podatkow. Andrea P.rozpiescil ich dal 13,14 i 15 pensje (o ile dobrze pamietam,bo bylam tam 2 lata)
       Odprawke na wakacje , zauwaz ze kazdy dom jest „niby nie wykonczony” a dlaczego? bo wowczas nie musi placic podatku.
       Tak robia wszyscy oszukuja i w ten sposob bogaty oszukuje biednego bo chca brac niedajac w zamian.
       Tak dlugo nie moglo byc.
       Skarbiec dawno swiecil pustkami.
       Dodam tak na marginesie ze potrafia oszukiwac na kazdym kroku jak cyganie.
       Pracowalam tam calymi dniami placil mi wlasciciel tawerny kiedy chcial i nazbieralo sie tego sporo.
       Mimo zgloszenia o oszustwie policja robila uniki chroniac oszusta. Wyjechalam, pozostawiajac duza sume ktorej nigdy juz nie dostane.
       Tacy sa. Napewno nie wszyscy bo sa i porzadni ludzie, tego nie przecze.
       Zal mi ich bo oszukano ich i teraz chca im zabrac to co dla nich jest swiete.
       Ale ciezko im teraz zacisnac pasa jak tak dlugo byli roz[ieszczani przez poprzedni rzad.
       Moze sie ktos nie zgodzi,ale pisze to z walsnej obserwacji i doswiadczenia.

       • SEBECX 12 lipca 2011 o 7:45 pm

        … z tego co piszesz, to się od Polaków wcale nie różnią…

        • SEBECX 12 lipca 2011 o 7:46 pm

         …a dokładniej posiadam nazwiska i adresy takich „polaczkuf”…

 41. 999AQQ 12 lipca 2011 o 10:09 am

  Czyżby długo wyczekiwany KONIEC junii?
  http://biznes.onet.pl/el-pais-euro-nad-przepascia,18493,4789586,3219970,199,1,news-detal
  Na CNBC redaktorzy mówią jak po pogrzebie…

 42. mi461 12 lipca 2011 o 12:38 pm

  Unia sie rozpadnie to nie ulega watpliwosci i chyba za prezydentury Polski.
  To od dawno smierdzialo. Za bardzo poszli na calosc a kraje ktore dolaczyly nie byly w stanie nadazyc. BOGU DZIEKI ZE NIE WESZLISMY do strefy EURO .
  TO NAS jeszcze R A T U J E.
  Nie zgadzajcie sie zeby donek doprowadzi do tego wczesniej, bo damy ciala.

  • Grafik 12 lipca 2011 o 1:12 pm

   Czyli opcja głębszej recesji Dolara i Euro jest możliwa a wręcz bardzo prawdopodobna, i rozmawialiśmy o tym nie raz. Wydaje mi się że jeżeli poleci Euro to i Dolar popikuje.
   Pytannie tylko do znawców tematu: otóż jak wiemy Rocefelek sam założył Unię i to była jego duma…sami wywołali kryzys i teraz co wpakowali kupę kasy w UE, skroili kupę kasy od ludzi w postaci majątków i teraz doprowadzą do jej upadku? przecież to jak zabijać dojną krowę.
   A Może Kontrola kryzysu wymknęła się im z pod kontroli? Czy rzeczywiście ma to na celu udupienie dolara i euro aby wprowadzić jedną globalną walutę? z drugiej strony na to też jest za wcześnie, przecież Chiny Rosja i Indie nie chca mieć nic wspólnego z NWO, a same chcą by to ich waluta stała się walutą handlu międzynarodowego?
   Nie trzyma się to wszystko kupy,

   • Rodriguez7 12 lipca 2011 o 3:20 pm

    Jak najbardziej się 3ma. Mówisz dojna krowa. Widzisz oni mają gdzieś kasę bo banki centralne są ich więc to oni produkują pieniądze.Hajs to tylko narzędzie. A upadek unii zaostrzy nastroje społeczne które nie są jeszcze takie żeby ludzie się domagali wojny. Bo to jest ich cel. Żeby ludzie może nie tyle co się domagali co w kontakcie z tym przytakną jako rozwiązaniu. No i kwestia islamu. Osobiście czekam na jednookiego mahdiego i unifikację islamu. Gdzieś wcześniej pisałem ale powtórzę: gdyby nie trip Sobieskiego po Wiedeń dziś byśmy mieli meczety. No właśnie; to jest ich cel. Syjonizm vs Islam. Potrzeba jeszcze paru lat do tego; po drodze jakieś katastrofy „naturalne” i kozak kryzys/kryzysy. A Chiny bodajże 2 lata temu mówiły o wspólnej walucie. A Indie czy Rosja mogą nie chcieć mieć nic wspólnego. Tak jak my. I co z tego? Przeforsują swoich ludzi, zatrudnią dziwki medialne i zrobią to co mają zrobić. Ich plan jest doskonały bo opiera się na pieniądzu, a pieniądze mało tego że mają (głowa tej bestii, Rothschild’s owni 50% dóbr tej planety – 1 rodzina!!!) to do tego tak jak wyżej – siedzą przy maszynach drukujących mamone. Nic nie można zrobić oprócz uświadamiania ludzi o tym szaleństwie oraz samodoskonaleniu się na godzinę zero. Dyskusję na ten temat są bardzo jałowe. Dlaczego? Kurde lucyfer powstał z blasku samego Boga i tak jak on widział dobro i zło jako jedyny z aniołów. To dlatego się zbuntował. Bo wiedział ocb. Czy tak oświeconej istoty plany da się przejrzeć? Popatrzcie na busha seniora, kissingera, greenspana czy rockefellera. To dziadki stojące nad grobem które maniakalnie chcą NWO wprowadzić w życie. Do niedawna życie wieczne nie było możliwe. Widzicie wszystko się dało przeszczepić do tej pory thx komórkom macierzystym oprócz jednej – mózgu. Teraz natomiast prowadzi się badania nad specjalnym krzemem, w którym będzie można zamknąć świadomość i łączyć to z cybernetyczno-żywym ciałem. Kojarzycie może z mitologii „lisze”? Albo ostatnią część pottera „insygnia śmierci”? Wiedza jak zwykle na widoku a nikt nie kojarzy… To jest obietnica lucyfera – życie wieczne. Oczywiście ich lucek wydyma znając naturę diaboliczną ale co mają do stracenia? Hallelujah

   • mi461 12 lipca 2011 o 5:05 pm

    Grafik…dolar juz pikuje na leb na szyje.. czytales to ?niewiem ktos wkleil ten link ale tlumaczy wszystko.
    http://bankowaokupacja.blogspot.com/2011/07/obserwowanie-dryfujacej-gospodarki.html

 43. navajo88 12 lipca 2011 o 2:50 pm

  Grafik masz rację !!!! nastąpi kryzys finansowy na całym świecie ,a tylko na tym skożystają Chiny i państwa ASEANU z tamtego regionu pacyfiku i tak zakończy się sen o bogaceniu świata i grup finansjery ,a poten nadejdzie ten dzień kiedy to wszystko runie ,ale na całym świecie i nie pomogą tutaj żadne wybiegi i manipulacje ,bo to nadejdzie z kosmosu ,,a to będzie potężne udeżenie i to nie koniecznie kometa ale coś znacznie gorszego od komety .
  Ja to czuję i to bardzo mocno czuję .
  Oby się nie sprawdziło !!!!! i obym się mylił ,ale pamiętaj że na ziemi zawsze rodziły się cywilizacje ,a następnie umierały i także rózne gatunki flory i fauny ,a ostatnie iwlke wymieranie miało miejsca około 65 milonów lat temu !!! i chyba nadchodzi czas na kolejne wielkie wymieranie .
  J.M.H