Skandal! Gawroński odsiaduje 6 miesięcy więzienia z Art. 212 kk

Więcej informacji m.in. tutaj:

Materiały wideo

Udało mi się w końcu uzyskać – potwierdzone przez Sądy i prokuraturę – informacje dotyczące uwięzienia Rafała Gawrońskiego. Ma on odsiedzieć pół roku za rzekome pomówienie samorządowców z PO, swoich sąsiadów. To skandal prawny i polityczny! Reemigrant z Francji, Rafał Gawroński (wrócił do kraju na początku lat 90-tych), po powrocie do Polski stracił wszystko, łącznie z wolnością. Na emigracji radził sobie doskonale, dorobił się, w Polsce nie był w stanie najpierw rozeznać się w „meandrach prawnych” i „obyczajach” urzędniczych, a później obronić przed „błędami” urzędniczymi i wymiaru sprawiedliwości. Przegrał z sitwą. Pisał szczegółowo o tym m.in. tutaj:
„Nigdy nie przypuszczałem przed przyjazdem do kraju po blisko 20-letniej emigracji, że moja działalność rolnicza, polegająca na wypasie zwierząt stanie się przedmiotem tak bezwzględnych represji i ataków na moją całą rodzinę jak w latach powojennych”.

Po wielu zabiegach udało mi się w końcu ustalić, za co uwięziono Rafała Gawrońskiego.

Informacje z Sądów i Prokuratury

Rafał Gawroński ma odbywać karę pozbawienia wolności do 26 lipca 2012 r. z powodu dwóch wyroków skazujących z 2009 roku, uznających go winnym popełnienia przestępstwa pomówienia (art. 212 kk), a od 26 lipca 2012 r. do 13.09.2012 r. z powodu zamiany kary grzywny 4.900 zł, orzeczonej w wyroku II K 294/05 Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2008 r., na zastępczą karę pozbawienia wolności. Skupmy się na wyrokach z Art. 212 kk.

Sprawa X K 562/08

Najpierw w sprawie X K 562/08 Sąd Rejonowy w Elblągu wyrokiem z dnia 5 marca 2009 r. uznał Rafała Gawrońskiego winnym popełnienia czynu kwalifikowanego z art. 212 par 1 kk, za co wymierzył mu karę 2 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, zobowiązał oskarżonego do przeproszenia oskarżyciela prywatnego na łamach „Dziennika Elbląskiego” w terminie 1 miesiąca od daty uprawomocnienia się wyroku oraz zasądził od niego na rzecz oskarżyciela prywatnego kwotę 804 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Prezydent Elbląga - przyczynił się do wsadzenia Gawrońskiego za kratki

Oskarżycielem posiłkowym (pokrzywdzonym) w tej sprawie był Grzegorz Nowaczyk. Rafał Gawroński wywiódł apelację od tego orzeczenia. Wyrokiem z dnia 26 czerwca 2009 r. Sąd Okręgowy w Elblągu uznał tę apelację za oczywiście bezzasadną, zasądził od oskarżonego na rzecz oskarżyciela prywatnego kwotę 420 zł tytułem zwrotu kosztów procesu i obciążył oskarżonego kosztami sądowymi za postępowanie odwoławcze. Postanowieniem z dnia 30 lipca 2010 r. zarządzono wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze 30 dni za niewykonaną karę ograniczenia wolności w wymiarze 2 miesięcy. Na posiedzenie w dniu 30 lipca 2010 r. skazany nie stawił się, nie podjął zawiadomienia, nie podjął także odpisu orzeczenia. W dniu 22 lutego 2011 r. zarządzono poszukiwanie skazanego listem gończym.

X K 1679/08

W drugiej kolejności zapadł wyrok w sprawie X K 1679/08 Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 30 czerwca 2009 r. (apelację oskarżonego i jego obrońcy od tego wyroku za oczywiście bezzasadną uznał Sąd Okręgowy w Elblągu – wyrok z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie VI Ka 415/09) za przestępstwa kwalifikowane z art. 212 par. 2 kk. W sprawie tej wymierzono Rafałowi Gawrońskiemu karę 5 miesięcy pozbawienia wolności (po połączeniu kar jednostkowych), przy czym wykonanie kary zostało warunkowo zawieszone tytułem próby na okres lat 5. Ponadto zasądzono od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w kwocie 5.000 zł, zarządzono podanie wyroku do wiadomości publicznej przez umieszczenie go przez okres 3 miesięcy na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Elblągu oraz wywieszenie przez okres 3 miesięcy na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Elbląg i na tablicy ogłoszeń wsi Weklice. Pokrzywdzonym w sprawie X K 1679/08 był Jan Puzio. Zobowiązano oskarżonego do przeproszenia pokrzywdzonego poprzez sześciokrotne umieszczenie w terminie 2 miesięcy od dnia uprawomocnienia wyroku w gazecie Dziennik Elbląski ( na koszt oskarżonego) i umieszczenie przez okres 5 miesięcy w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku na stronie głównej www. rafzen.pl oświadczenia o treści skonkretyzowanej w orzeczeniu. Wyrok zawiera ponadto rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów procesu i kosztów sądowych, którymi obciążono oskarżonego. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony skazanemu w dniu 24 lipca 2009 r. W toku postępowania wykonawczego ustalono, że Rafał Gawroński nie wywiązał się z nałożonych na niego obowiązków, w konsekwencji postanowieniem z dnia 7 lipca 2010 r. zarządzono wobec niego wykonanie kary 5 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej przywołanym wyżej wyrokiem. Odpis tego postanowienia został doręczony skazanemu w dniu 6 września 2010 r. Rafał Gawroński złożył zażalenie, po rozpoznaniu którego postanowieniem z dnia 14 października 2010 r. Sąd Okręgowy w Elblągu w sprawie VI Kzw 411/10, utrzymał zaskarżone postanowienie w mocy. Postanowieniem z dnia 9 lutego 2011 r. zarządzono poszukiwanie Rafała Gawrońskiego listem gończym, z dokumentacji zgromadzonej w aktach postępowania wykonawczego wynika, że został on osadzony w dniu 26 stycznia 2012 r.

Kto załatwił dziennikarza Gawrońskiego?

Z informacji z Prokuratury Rejonowej w Elblągu z dnia 28 lutego 2012 r. wynika, że nie prowadziła ona żadnych postępowań przeciwko Rafałowi Gawrońskiemu na podstawie Art. 212 kk. Czyli akty oskarżenia wpłynęły do Sądu w Elblągu jako oskarżenia prywatne. Potwierdza to także znajoma Rafała Gawrońskiego – Ewa Latoszek. Zdumiewa drastyczność kar w obydwu wyrokach. Oskarżycielem prywatnym w sprawie X K 562/08 był Grzegorz Nowaczyk, obecny prezydent Elbląga, w latach 2007 do 2010 (a więc wówczas, gdy zapadał wyrok skazujący Gawrońskiego) członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego. G. Nowaczyk ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia podyplomowe m.in. z zakresu bankowości we Frankfurcie nad Menem. Od 1991 do 1996 pracował na różnych stanowiskach w EB i innych spółkach prawa handlowego. W 1996 został zastępcą wójta gminy Elbląg. W 1998 powołano go na urząd wójta tej gminy, utrzymał to stanowisko po wyborach bezpośrednich w 2002 i 2006. W 2004 bezskutecznie kandydował z listy Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. Później przystąpił do Platformy Obywatelskiej. Z jej listy 2007 bez powodzenia kandydował do Sejmu, a następnie wszedł w skład zarządu województwa warmińsko-mazurskiego w miejsce Adama Żylińskiego, wybranego do Sejmu VI kadencji. W 2010 został kandydatem PO na stanowisko prezydenta Elbląga w wyborach samorządowych. W pierwszej turze wyborów uzyskał ponad 13 tys. głosów (ok. 36%), zajmując 1. miejsce spośród 5 kandydatów i przechodząc do drugiej tury wyborów razem z Henrykiem Słoniną. W drugiej turze wyborów pokonał swojego konkurenta do tego urzędu. 9 grudnia 2010 został zaprzysiężony na tym stanowisku. Grzegorz Nowaczyk oskarżył Rafała Gawrońskiego o pomówienie z art. 212 § 1 kk, czyli: § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Z kwalifikacji prawnej wyroku skazującego wynika, że pomówienie nie odbywało się za pomocą środków masowego komunikowania, a mimo to Gawrońskiego skazano na upokarzające wykonywanie przez 2 miesiące „prac społecznych”, a poza tym przeproszenie Nowaczyka na łamach „Dziennika Elbląskiego” i wysokie koszty sądowe. Z powodu niewykonywania prac społecznych przez Gawrońskiego Sąd Rejonowy w Elblągu zamienił tą karę na miesiąc bezwzględnego pozbawienia wolności. W poniedziałek 08 listopada 2010 roku nowy Prezydent Elbląga Grzegorz Nowaczyk pisał na swoim blogu:
Gwarantuję politykę bez animozji i rozliczeń
„Jako nowy Prezydent zaproszę do wzięcia współodpowiedzialności za rozwój Elbląga inne ugrupowania polityczne oraz organizacje pozarządowe działające w naszym mieście. Liczę, że usprawni to działalność Rady Miejskiej w nowej kadencji. Przede wszystkim jednak chcę współpracy z mieszkańcami, elblążanami i bez znaczenia będzie, czy bliżej Państwu do idei lewicowych czy prawicowych. Jestem politykiem obiektywnego spojrzenia na dorobek życiowy ważnych osób w Elblągu, potrafię uszanować różnicę zdań i brać pod uwagę opinie różnych środowisk.” – Grzegorz Nowaczyk zapowiada prezydenturę współpracy i otwartości”. Jak widać, były to słowa bez pokrycia. Grzegorz Nowaczyk, były wójt gminy Elbląg, nie wahał się przed żądaniem ograniczenia wolności swojego sąsiada Gawrońskiego i narażaniem go na wysokie koszty sądowe, pomimo tego, że Gawroński – z winy władz gminy – znajdował się już wówczas w poważnych tarapatach finansowych. Gawroński pisał o tym w następujący sposób:

„Jestem rolnikiem. Przed wstąpieniem do Unii Europejskiej na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – /ARiMR- płatnik dotacji unijnych w polsce/ weterynarz oznakował moje stado bydła. W dniu 22. marca 2004 ARiMR wystawiła paszporty bydła /kopia nr-2 w załączeniu/. Otrzymałem numer gospodarstwa 042467201 /kopia nr-3 w załączeniu/ i również numer stada bydła PL 042467201 /kopia nr-4 w załączeniu/. Złożyłem wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich /kopia nr-5 w załączeniu/. Po zatwierdzeniu w dniu 15 lipca 2004 roku wniosku przez pracowników agencji, otrzymałem decyzję numer 0251-2004-000001732 z dnia 20 pażdziernika 2004 roku /kopia nr-6 w załączeniu/. Decyzję wysłano 26 X 2004 roku. Po tej czynności wpłyneło pismo /kopia nr-7 w załączeniu/ do agencji od sąsiada podającego się za sołtysa wsi, ponieważ sołtys w tym czasie przebywał w U.S.A. Napisano w nim że nie uprawiam posiadanych gruntów i czy należą nam się dopłaty rolnicze. Jest to bezczelne kłamstwo ponieważ wszyscy we wsi i nie tylko.wiedzą że hoduję bydło a wcześniej hodowałem konie i wypasam je tradycyną metodą przekazaną przez moich przodków od pokoleń. Sąsiad Władysław Rękas który podpisał pismo wraz z innym sąsiadem Janem Puzio pełniącym funkcję członka zarządu gminy Elbląg wcale nie kryją się że chcą przejąć moje gospodarstwo rolne i od wielu lat działają na naszą szkodę. Jan Puzio jako wice wójt gminy celowo wystawiał nawet decyzje podatkowe z rażącym naruszeniem prawa potwierdzone przez organ wyższej instancji. Orzeczenie to jest prawomocne /kopia nr-8 w załączeniu/. Na marginesie pragnę dodać że ani Jan Puzio ani Grzegorz Nowaczyk wójt gminy Elbląg nie ponieśli z tego tytułu żadnej odpowiedzialności mimo że złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do Policji i Wójt Gminy przyznał się że nie wykonuje swoich obowiązków nadzoru i kontroli to organy ścigania umarzają śledztwo /kopia nr-53 i 54 w załączeniu/. Według mojej opinii oraz innych osób należą oni do ogólnokrajowej struktury przestępczej, która gwarantuje im bezwzględną bezkarność do tego stopnia że mogą nawet w postępowaniu sądowym przyznać się do wystawiania fikcyjnych faktur za rzekome prace remontowe, które Urząd Gminy nie ma prawa wykonywać ponieważ ustawowo nie prowadzi działalności handlowo-usługowej /kopia nr-9,10,11,12,13, w załączeniu/. Kolejne partie polityczne po dojściu do władzy gwarantują im bezkarność, finansują ich działalność i wspierają chociażby poprzez wypłaty comiesięcznych uposażeń”. „Pragnę zaznaczyć, że w lutym 2006 r. w postępowaniu w Sądzie Okręgowym w Elblągu zostało ujawnione, że Urząd Gminy Elbląg korzystał z porad prawnych Przewodniczącego Wydziału Sądu w Elblągu”.

/Z petycji do Parlamentu Europejskiego Nr 1248 z 2007 r. – tam też więcej przykładów/

No, cóż jak widać, dzięki Sądowi w Elblągu, samorządowiec Nowaczyk obronił swoją „reputację”, a rolnik siedzi w więzieniu. Tylko dlaczego w 2010 roku nowo ustanowiony prezydent Elbląga zapewniał o prowadzeniu polityki bez animozji i rozliczeń? Wstyd Panie Prezydencie Elbląga, wstyd Platformo Obywatelska! Jeszcze bardziej „stanowczy” w zwalczaniu zawiadomień o przestępstwach złożonych przez Gawrońskiego oraz stwierdzeń ujętych w Petycji do Parlamentu Europejskiego okazał się być wójt gminy Elbląg Jan Puzio. Oskarżył on Rafała Gawrońskiego o pomówienie z art. 212 § 1 i 2 kk, a więc także za pomocą środków masowego komunikowania. § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Wyrok był – jak wyżej podawałam – bardzo surowy: 5 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 5 lat, nawiązka na rzecz pokrzywdzonego Jana Puzio w kwocie 5.000 zł, podanie wyroku do wiadomości publicznej przez umieszczenie go przez okres 3 miesięcy na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Elblągu, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Elbląg i na tablicy ogłoszeń wsi Weklice, obowiązek przeproszenia wójta Puzio poprzez sześciokrotne podanie wyroku w gazecie „Dziennik Elbląski” ( na koszt oskarżonego) i umieszczenie przeprosin na stronie głównej www. rafzen.pl, a nadto wysokie koszty sądowe. Wójt doskonale wiedział, że Gawroński ma małe szanse wywiązać się obowiązków nałożonych w wyroku i że trafi do więzienia. Przecież był poinformowany, że konsekwencją błędnych decyzji podatkowych gminy jest trudna sytuacja finansowa Gawrońskiego. Wiedział o tym, gdyż sam nabył na licytacji część gospodarstwa rolnego Rafała Gawrońskiego. Gawroński pisał o tym tak:

„Wielokrotny przestępca Jan Puzio, wicewójt Gminy Elbląg celowo działał z zamiarem bankructwa i doprowadzenia do rabunku mojego gospodarstwa rolnego, które od samego początku było efektem zmowy. Robił to stosunkowo nieudolne ze względu na prymitywne metody działania posługując się drobnymi przestępcami, notabene swoimi nielegalnie zatrudnianymi pracownikami jak również osobiście dzierżawiąc ode mnie grunty rolne nie płacąc za nie ani złotówki. Wystawiał również decyzje podatkowe z rażącymi naruszeniami prawa, które zostały potwierdzone prawomocnymi orzeczeniami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu. Działania te są udokumentowane licznymi doniesieniami o popełnieniu przestępstwa, które Ministerstwo Sprawiedliwości skutecznie pomija okoliczności prawne i tłumaczy to moim niezadowoleniem z prowadzonego postępowania przed sądem w Gdańsku. Trudno abym był zadowolony skoro jest ono bezprawne i wykluczające moją odpowiedzialność karną. Jan Puzio jest również jedynym nabywcą naszej nieruchomości rolnej. Działa on w zorganizowanej strukturze przestępczej w związku z tym, że kryminalne sprawy mające za cel bankructwo i przejęcie mienia wielkiej wartości za symboliczną kwotę nie jest sprawą jednostkową w której Urząd Gminy wraz z innymi funkcjonariuszami publicznymi jest w zmowie”.

A teraz jeszcze komunikat z 2006-04-28 z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu:

„Od wczoraj (27.04.2006 r.), również Gmina Elbląg należy do tych gmin Powiatu Elbląskiego, których władze samorządowe i mieszkańcy zdecydowali się na podjęcie zorganizowanych, planowanych działań na rzecz bezpieczeństwa. Na sesji Rady Gminy w Elblągu, radni tej Gminy jednogłośnie przyjęli program „Bezpieczna Gmina Elbląg”, zakładający ścisłe współdziałanie policji, władz samorządowych i mieszkańców, aby w Gminie było bezpieczniej. Ogólne cele i założenia programu przedstawił Wójt Grzegorz Nowaczyk, który podkreślił, że w ostatnim czasie, z inicjatywy Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu, nawiązane zostały bliskie kontakty między władzami Gminy a kierownictwem KMP w Elblągu. Rozmowy z policjantami i bieżące informacje o wydarzeniach na terenie Gminy, pozwoliły Wójtowi inaczej spojrzeć na problem bezpieczeństwa mieszkańców. Zdobyta wiedza pozwoliła na konstatację, że znalezienie nowych form współdziałania z policją i samoorganizacji się mieszkańców, w działaniach na rzecz bezpieczeństwa, jest niezbędne. Efektem tych przemyśleń, jak również doświadczenia innych samorządów, dały podstawę do opracowania projektu programu „Bezpieczna Gmina Elbląg. Wójt Nowaczyk wnioskował do radnych o przyjęcie programu. Sam program przedstawił szczegółowo Zastępca Wójta Jan Puzio, który będzie liderem programu. Na czele Rady Programowej – zespołu koordynującego realizację programu osobiście stanął Wójt Grzegorz Nowaczyk. O potrzebie wypracowania nowej platformy współdziałania mieszkańców Gminy Elbląg i elbląskiej policji, konieczności zmiany mentalności w podejściu do przejawów zła, z jakim mieszkańcy mają do czynienia i odpowiedzialności władz samorządowych za bezpieczeństwo mieszkańców gmin, mówił zaproszony na sesję Komendant Miejski Policji w Elblągu mł. insp. Wacław Brudek. Wystąpienia wójtów i komendanta były na tyle przekonujące, że po krótkiej dyskusji radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia programu „Bezpieczna Gmina Elbląg””.

Śmieszne? Czy funkcjonariusze Policji wspólnie obradujący z władzami gminy nad „problemami bezpieczeństwa mieszkańców” są w stanie wykrywać ewentualne nadużycia władz? To chyba pytanie retoryczne.

Co robimy dalej?

Rada Gminy w Elblągu obraduje w sprawie "bezpieczeństwa"

Zapraszam wszystkich do akcji protestacyjnej w obronie Rafała Gawrońskiego. Adresatem powinny być sądy elbląskie (przede wszystkim Wydział Penitencjarny Sądu Okręgowego w Elblągu), Ministerstwo Sprawiedliwości, RPO, Prezydent RP, władze Platformy Obywatelskiej oraz Parlament Europejski. To naprawdę skandal, aby w XXI wieku w Polsce obywatele trafiali do więzienia za krytykę władz publicznych, szczególnie w okolicznościach wskazujących na wysokie prawdopodobieństwo, że krytyka była słuszna. Budzi też zdumienie ogrom nakładów publicznych przeznaczanych na uwięzienie Rafała Gawrońskiego, np. listy gończe wystawiane za nim, pomimo tego, że on się wcale nie ukrywał. Bywał w Sejmie, na Krakowskim Przedmieściu, na konferencjach prasowych w Ministerstwie Sprawiedliwości i u RPO. O co w tym wszystkim chodzi? Zgłaszajcie, proszę, pomysły listów i działań publicznych w obronie Gawrońskiego. Powielajmy je szeroko, walczmy z totalitarnym przepisem art. 212 w Kodeksie karnym.

komentarz monitorpolski: Sam miałem u siebie wizytę policji w.s. Rafała Gawrońskiego – był wystawiony za nim list gończy, mimo że już od dwóch tygodni siedział w więzieniu!

Reklamy

138 responses to “Skandal! Gawroński odsiaduje 6 miesięcy więzienia z Art. 212 kk

 1. ... 25 marca 2012 o 11:04 am

  3 miesiace na dyplomacje – zobaczymy ile w tym prawdyhttp://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://warsclerotic.wordpress.com/&ei=5xMsT9b-DuqL4gTBn4iuDg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCgQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dwar%2Bsclerotic%2Biran%2Bisrael%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DyfN%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26prmd%3Dimvns

  , ciekawe co za wojska wyrusza z Iranu lub pogranicza iracko – iranskiego – KSIĘGA DANIELA 8:1-3 m.in na zachód i co jest sprowokuje do tego czyzby atak na instalacje nukelarne Iranu : http://zbawieni.com/forumdisplay.php?fid=5

  • ... 25 marca 2012 o 4:30 pm

   http://wiadomosci.onet.pl/raporty/program-nuklearny-iranu/obama-nadal-jest-czas-na-dyplomatyczne-rozwiazanie,1,5070071,wiadomosc.html

   , ‚Nie ulękniesz się strachu nocnegoAni strzały lecącej za dnia, (6) Ani zarazy, która grasuje w ciemności, Ani moru, który poraża w południe. (7) Chociaż padnie u boku twego tysiąc,A dziesięć tysięcy po prawicy twojej, Ciebie to jednak nie dotknie.” Księga Psalmów 91:5-7

   • Peryskop 26 marca 2012 o 10:06 am

    Wojciech Sumliński
    Gospodarka sterowana przez służby specjalne
    http://www.pch24.pl/gospodarka-sterowana-przez-sluzby-specjalne,1036,i.html

    • Peryskop 26 marca 2012 o 5:54 pm

     JAK NAPRAWIĆ POLSKIE SĄDY ?

     Przepędzić zdeprawowanych sędziów z sali rozpraw!

     25.03.2012

     Do smutnej anegdoty o wolnej Polsce przechodzi fakt, że jedynym skazanym za stan wojenny i uwięzionym z tego powodu jest weteran antykomunistycznej opozycji w PRL Adam Słomka. Tenże został 12 stycznia 2012 roku ukarany 14 dniami pozbawienia wolności za „naruszenie powagi i porządku czynności sądowych” przed ogłoszeniem wyroku przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie autorów stanu wojennego. Karę odsiedział w areszcie przy Rakowieckiej w Warszawie, tym samym, do którego trafił przed 30 laty jako 18-letni chłopak za działalność antypaństwową w czasie stanu wojennego. Słomka był gościem krakowskiego Klubu Wtorkowego (wtorek, 20 marca 2012, „Imbir”, ul. św. Tomasza 35), gdzie opowiadał o swojej akcji naprawiania polskiego wymiaru sprawiedliwości.

     Mówiąc po ludzku, Słomka siedział – jak to sam przedstawia – za wypędzenie zdegenerowanego sądu z sali rozpraw, gdzie miał być ogłoszony wyrok na generała Czesława Kiszczaka – zaledwie dwa lata więzienia w zawieszeniu na pięć lat. Niczym Jezus wypędzający handlarzy ze świątyni, Słomka wdarł się za stół sędziowski, zanim usadowili się tam sędziowie, a następnie lżył ich za sprzeniewierzenie się sprawiedliwości. Gdy został wyprowadzony siłą przez policję, wrócił z powrotem na salę rozpraw, gdzie kontynuował wraz z innymi rzucanie obelg, jak „hańba”, „mordercy” i „sąd pod sąd”. Na te słowa sędziowie opuścili salę, a wyrok ogłosili w sali innej i bez publiczności.

     Teraz Słomka wzywa Polaków, aby za jego przykładem, w ten sam sposób zrobili porządek z wymiarem sprawiedliwości. Trzeba się skrzyknąć – mówi – wytypować jakiś zamataczony proces sądowy, a następnie wygnać sędziów z sali rozpraw. Zawsze – według niego – znajdzie się jakiś ochotnik do odsiadki. Już teraz jeden z jego kolegów ukarany w podobnej sprawie poprosił sąd o zamianę kary grzywny na karę aresztu. Nie omieszkał równocześnie powiadomić o tym media.

     Pytanie tylko, na ile sposób ten okazać się może skuteczny. Bo pozostając przy biblijnym przykładzie bezczeszczenie jerozolimskiej świątyni odbywało się przecież nie bez cichej zgody modlących się w niej wyznawców. I my też jakoś milcząco godzimy się na gwałcenie sprawiedliwości, przyjmując mimo wszystko do wiadomości wyroki sądów wolnej Polski wołające o pomstę do nieba, jak choćby ten na Kiszczaka, niewspółmiernie niski do winy oskarżonego, a w dodatku wydany 30 lat po popełnieniu przez niego przestępstwa i 20 lat po objęciu ściganiem komunistycznej zbrodni, jakiej się dopuścił. Co więcej, Słomka budzić może nawet niechęć tzw. ogółu, występując jako jedyny sprawiedliwy sprzeciwiający się ogólnej niemożności ukarania winnych. Czy w takiej sytuacji pociągnie za sobą tenże ogół? Można wątpić. Na razie jednak, jak widać, liczy tylko na innych, podobnych mu sprawiedliwych.

     A jego racje są naprawdę mocne, bo stan sędziowski obecnej, rzekomo wolnej Polski, nawet nie próbował wydobyć się z PRL-owskiego, zawodowego upadku, gdy wyroki ferowane były tylko formalnie przez „niezawisłych” sędziów, a tak naprawdę przez władzę, która podsuwała je sędziom, działając zwykle przez swoje „służby”. Zasadnicza zmiana nastąpić powinna w 1989 roku, po oddaniu władzy przez komunistów. Wtedy jednak w obozie Solidarności zwyciężyła dziecinnie naiwna idea samooczyszczenia się środowiska sędziowskiego forsowana przez Adama Strzembosza, w latach 1990-98 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, zasłużonego działacza podziemnej Solidarności.

     W efekcie ta grupa zawodowa nie została dotknięta jakąkolwiek lustracją obejmującą w zróżnicowanym zakresie dawnych funkcjonariuszy państwowych komunistycznego reżimu…

     więcej:
     http://wpolityce.pl/dzienniki/klub-wtorkowy/25435-jak-naprawic-polskie-sady-przepedzic-zdeprawowanych-sedziow-z-sali-rozpraw-relacja-z-klubu-wtorkowego

     • Brus_Zły_Lis 27 marca 2012 o 6:05 pm

      to jest POlska właśnie
      http://czerwonykiel.blogspot.com/2012/03/tuskosc-to-nienormalnosc.html

 2. wacpan 25 marca 2012 o 11:15 am

  to on zyje czy juz zdech???

  USraeel szaleje

  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/usa-demonstracje-po-zastrzeleniu-czarnego-nastolat,1,5069768,wiadomosc.html

  • monitorpolski 25 marca 2012 o 11:18 am

   Zimmerman mimo żydowskiego nazwiska jest Latynosem. To może się rozszerzyć na ogólnoamerykańskie zamieszki.

  • xx 25 marca 2012 o 11:43 am

   To wygląda na pretekst by wprowadzić zakaz używania broni, a w efekcie również jej posiadania przez amerykańców.

  • wacpan 25 marca 2012 o 1:18 pm

   http://sport.wp.pl/kat,1809,title,Gwiazdy-NBA-protestuja-przeciwko-zabiciu-nastolatka,wid,14359284,nba_wiadomosc.html?ticaid=1e276&_ticrsn=5

   • hjk 25 marca 2012 o 4:03 pm

    wlądza wprowadzi zakaz posiadania broni i nakaz rozbrojenia i zacznie się rewolta albo… nic się nie stanie tylko garstka frajerów odda broń, a rząd wobec masowego nieposłuszeństwa nic nie zrobi, a jakieś próby odbierania czy najazdy na domy zakończą się lokalnymi buntami…

 3. Kuba 25 marca 2012 o 11:38 am

  Jakies wiesci odn Kissingera??

  • monitorpolski 25 marca 2012 o 1:21 pm

   Nie dowiemy się chyba szybko. Nikt na razie nie potwierdza, nikt nie zaprzecza. Jeśli w najbliższym czasie się nie pojawi w tv to znaczy, że jest zimny. Mogą też próbować wsadzić sobowtóra. Ale jest też szansa, że były to ściemy mające na celu zdyskredytowanie najlepszego w USA forum Godlikeproductions.

   • Peryskop 26 marca 2012 o 8:42 am

    Nie dowiemy się też z kim premier UK jada kolacje na Downing 10.
    Ale wiadomo, że takie zaproszenie może kosztować 50 tys funtów.
    http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-17508271

 4. xx 25 marca 2012 o 11:51 am

  Nie żebym się czepiał, ale cała ta sprawa jest strasznie mętna, a wiadomo w mętnej wodzie…

  Z jednej strony:
  „wszyscy we wsi i nie tylko.wiedzą że hoduję bydło a wcześniej hodowałem konie i wypasam je tradycyną metodą przekazaną przez moich przodków od pokoleń”
  z drugiej:
  „również osobiście dzierżawiąc ode mnie grunty rolne nie płacąc za nie ani złotówki”

  To w końcu jak to jest, sam korzystał z gruntów, czy je wydzierżawiał?

  A z drugiej strony niech mi ktoś wytłumaczy, co jest upokarzającego w pracy społecznej? Bo nie rozumiem. Same święte krowy w tym kraju.
  Ktoś się pakuje w kłopoty, brnie w nie ile się da, a potem jest biadolenie, że mu źle.

  Nie chcę tutaj bronić ani jednej, ani drugiej strony konfliktu. A prawda pewnie leży jak to zwykle bywa gdzieć po środku.

  • monitorpolski 25 marca 2012 o 1:09 pm

   Mnie Gawroński mówił, że komornik zabrał mu bezprawnie majątek, który nie był przeznaczony do licytacji. To jest standard w bandyckim postępowaniu komorniczym w PL. Gawroński złożył petycję do Parlamentu Europejskiego, którą mu uznano. Za to m.in. dostał w Polsce wyrok – że oczernił przed Parlamentem jakiegoś wpływowego dupka. PE uznał, że G. ma rację, a polski sąd go wsadził, proste, nie? Z TEGO MOŻE BYĆ SKANDAL MIĘDZYNARODOWY. Gawrońskiego dobrze znają niektórzy wpływowi posłowie PE, jak np. Nigel Farage, który z nim bezpośrednio korespondował.

  • rebeliantka 25 marca 2012 o 1:49 pm

   A nie niepokoi Ciebie, że ktoś za krytykę władz publicznych (abstrahujmy – dla uproszczenia – od tego, czy zasadną, czy nie) trafia na pół roku do więzienia?

   Bo dla mnie mętne jest przede wszystkim to, że w polskim kodeksie karnym utrzymywana jest odpowiedzialność karna za pomówienie, w tym możliwość zasądzania kar więzienia.

   W cywilizowanych karach dopuszczalna jest jedynie odpowiedzialność cywilna.

  • mocniejszy 25 marca 2012 o 1:56 pm

   Niezależnie od szczegółów tej konkretnej sprawy jest w Polsce wielki problem z sądownictwem, które po prostu nie ma wiarygodności, ze względu nie tylko na to jakie dziwne wyroki zapadają lub nie zapadają, ale także ze względu na uznaniowość, na którą pozwala system.

   Jak zaufać sędziom wiedząc, kto ich uczył, egzaminował, przyjmował do pracy? Odziedziczyliśmy sądownictwo wraz z sędziami po bolszewickiej okupacji… Starzy wpłynęli na młodszych. Często i gęsto brak nie tylko elementarnego poczucia sprawiedliwości, ale nawet i zwykłego trzymania się prawa. Czy sędziowie znają prawo naturalne, prawa zwyczajowe w Polsce albo czy choćby jak należy szanują Konstytucję?

   I co z tą stajnią Augiasza uczynić?

   Zaprowadzić w sądach DEMOKRACJĘ.
   Czyli sądy przysięgłych przynajmniej w drugiej instancji.

   • Aśka 25 marca 2012 o 2:48 pm

    Podpisuję się pod tym dwiema rękoma. Dodam tylko, że jak sądownictwo nie działa, to nic nie może działać prawidłowo. Wtedy są wszystkie chwyty dozwolone, jeżeli tylko wkomponowują się w odgórnie narzucony trend i to niezależnie, czy trend jest moralnie akceptowany.

    • pola 25 marca 2012 o 8:48 pm

     Prokuratorzy, bankowcy, maklerzy na służbie u biznesmena

     Historię Jana Jączka, który zderzył się nieuczciwością prokuratury rejonowej, po tym jak dał się oszukać – nie on jeden – przez Getin Bank, opisują dwa pisma: wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko prokurator Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi Marzenie Małka-Pałys i przeciwko prokuratorowi Prokuratury Generalnej RP Sławomirowi Górnickiemu oraz zażalenie pokrzywdzonego na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi Marzeny Małka-Pałys.

     Oba pisma szczegółowo opisują mechanizm zastosowany przez Getin Bank (obecnie Getin Noble Bank) i Dom Maklerski IDM SA zmierzający do sztucznego wywindowania cen akcji
     spółki LC Corp, by Leszek Czarnecki, mógł je sprzedać po atrakcyjnej cenie. Dodatkowo, Getin Bank – należący do Getin Holding, którego głównym akcjonariuszem jest Leszek Czarnecki – udzielał klientom wielomilionowych kredytów na zakup akcji spółki LC Corp, której to akcje chciał sprzedać… Leszek Czarnecki.
     http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/56579,prokuratorzy-bankowcy-maklerzy-na-sluzbie-u-biznesmena

   • xx 25 marca 2012 o 2:49 pm

    Zgadzam się jak najbardziej.
    I niepokoi mnie to co się dzieje w „polskich” sądach.
    Niemniej jednak w tej konkretnej sprawie, mając dane przedstawione przez monitora, widzę, że sam Gawroński nie jest taki kryształowy.
    To, że go wsadzili na minę, to nie ulega wątpliwości. Jednak on sam nie zrobił nic, żeby go nie udupili. Chyba jest oczywiste, że jeżeli już mu zasądzili te prace społeczne i jakąś tam karę finansową, to nawet jeżeli ten durny wyrok nie był prawomocny, to trzeba było się z tego wywiązać i dopiero dalej walczyć o swoje. W przeciwnym razie oni znajdą 100 paragrafów, żeby człowieka udupić, bo „nie zastosował się do decyzji sądu”.
    A wtedy to już jest tragedia człowieka.

    • Aśka 25 marca 2012 o 2:57 pm

     I takie właśnie jednostki, jak Ty, nadają się wyśmienicie do zniewalania. Nie ucz nas tegooooo.

     • xx 25 marca 2012 o 5:22 pm

      Do zniewalania innych, czy do bycia zniewalanymi?
      Powiem tylko jedno, w otwartej walce z silniejszym nie wygrasz. A słabsi jesteśmy ponieważ nas skutecznie podzielili.
      Co zatem pozostaje?
      Otwarcie zrób to czego chcą, żeby mieć chwilę oddechu i swobodę ruchu. A potem „wciągnij przeciwnika w zasadzkę i wbij mu nóż w plecy, kiedy się tego najmniej będzie spodziewał”.
      I tego nauczają wszystkie wschodnie sztuki walki, taką metodę stosuje się w Azji. Uczmy się od mądrzejszych od siebie, a nie wystawiajmy się na odstrzał. Sami wiecie ilu patriotów po wojnie zlikwidowali i nie mieli żadnych zahamowań.
      Oczywiście nie namawiam nikogo do zabijania, to taka przenośnia.

      • sebecx 25 marca 2012 o 7:54 pm

       „Otwarcie zrób to czego chcą, żeby mieć chwilę oddechu i swobodę ruchu. A potem “wciągnij przeciwnika w zasadzkę i wbij mu nóż w plecy, kiedy się tego najmniej będzie spodziewał”.”…
       dokładnie tak z nami postępuje NWO…

       • Aśka 25 marca 2012 o 9:13 pm

        Z Tobą sebecx się zgadzam, natomiast z xx-sem, który przytoczył te same słowa – nie. Michalkiewicz powiedziałby (no chyba) „co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie”. Ta technika w naszym przypadku ma nikłe szanse powodzenia, żeby nie powiedzieć zerowe.

        • Peryskop 25 marca 2012 o 9:54 pm

         … bo to kwestia specyficznych predyspozycji (nie)etycznych. No i smaku !

    • rebeliantka 25 marca 2012 o 7:17 pm

     Najpierw policz ile wynosiła ta kara finansowa: wielokrotne ogłoszenia w prasie, 5 tysięcy zł nawiązki dla wójta plus koszty sądowe. Skąd miał wziąć tą forsę człowiek doprowadzony do bankructwa przez błędy władzy. Ukraść miał czy co?

  • Joanna 25 marca 2012 o 3:55 pm

   pewnie miał tyle guntów, że mógł sam korzystać i część wydzierżawić. A co w tym dziwnego?W tej historii jest prostackie chamstwo -fałszywe donosy na sąsiada, darmowe korzystanie z cudzej ziemi i wykorzystywanie władzy do jej przejęcia kosztem dobrodzieja. Poza tym -w przypadku tego elbląskiego prezydenta- parcie na władzę przez zmianę przynależności partyjnej w zależności od okoliczności i kandydowanie gdzie się da-byle przy korycie. Niestety tak wygląda samorządowa Polska. I ludzie głosują na etatowych korytowych od góry do dołu a potem narzekają. R.Gawroński może dochodzić odszkodowania od gminy za wydanie nieważnej decyzji podatkowej, przez która poniósł szkodę. Tylko zdaje się jest tam termin 3 lata od wydania decyzji samorządowego kolegium odwoławczego, w której stwierdzono nieważność decyzji. Jak gmina zapłaci-z podatków łobywateli, to może zaczną myśleć.

 5. ALFA 25 marca 2012 o 12:42 pm

  Następny zmarł czy znowu żarty
  ODP Zbigniewem Brzezińskim. 1928 – 2012.
  Zmarł w szpitalu w Izraelu, wydaje mi się to wkrótce będzie w wiadomościach.
  był wielkim człowiekiem i truther
  http://translate.google.pl/translate?js=n&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fwww.godlikeproductions.com%2F

  • monitorpolski 25 marca 2012 o 1:06 pm

   Wygląda na ściemę, może w reakcji na info o Kissingerze, które może być prawdziwe. Chcą go pewnie zastąpić sobowtórem.

 6. nowy84 25 marca 2012 o 1:21 pm

  Chemtrail ukazane w programie RTL jako wojskową operację!!

  • monitorpolski 25 marca 2012 o 1:23 pm

   Tak, głośno o tym w Niemczech, trzeba by coś napisać na ten temat.

   • greczyn 25 marca 2012 o 1:37 pm

    to jest stare
    z 2007 roku
    było minęło i nic z tego nie wyniknęło

   • Kuba 25 marca 2012 o 1:52 pm

    Jestem aktualnie w Selsey w UK. Pryskaja od bladego switu! Lataja parami… Mleko wszedzie
    Wczorajsze zachodzace slonce bylo schowane za mleczna siecia
    Pozdrawiam

    • maran 25 marca 2012 o 2:54 pm

     U nas ( wchodeni USA) podobnie. Mleko takie na niebie ,ze blekitu w ogole nie widac.
     Poza tym dzisiaj drastycyznie temperatura spadla. Wczoraj mozna bylo w krotkim rekawku chodzic, dzisiaj prawie ze kurtke zimowa wciagac. Paranoja.

     • hjk 25 marca 2012 o 4:16 pm

      „w marcu jak w garncu”
      Marzec plecień bo przeplata troche zimy trochę lata 🙂

     • lucas003 25 marca 2012 o 4:43 pm

      okolice warszawy tez juz cały dzień prują chemią na niebie , ale mam chembastera i jakoś dajemy rade

      • alexirin 25 marca 2012 o 6:01 pm

       bardzo dobrze kolego tak trzymać
       ku..a ciekawe w jaki sposób oni to wszystko tak sprawnie organizują w polsce anglii usa cały glob są w stanie opryskiwać i żadnego oporu zakazów ?

       • hjk 25 marca 2012 o 6:16 pm

        no bo oficjalnie tego… nie ma, tylko raz paulini z czestochowy dali takie oficjalne zapytanie dla rządu ND to przedkrukował i ….zapadła głucha cisza, rządu polskiego i państwa w zasadzie już nie ma a podobnie w innych krajach, rządzą jakies tajne miedzynarodowki we własnych najczęściej depopulacyjnych interesach

    • Sully 25 marca 2012 o 6:51 pm

     A u mnie bezchmurne niebo bez chemitrail, czego i waz życze 😉

     • Totalsky No Problemsky 26 marca 2012 o 2:40 am

      @Sully
      tu już do takich paranoi dochodzi, że trzem osobom nie podoba sie blue sky; szczurki.,….a zagryzajcie sie, tylko to mieszkańcy tego slodkiego kraju potrafią;

      • Peryskop 26 marca 2012 o 8:48 am

       problem nie w blue sky
       ale raczej w problem sky

       who next ?

       • Dorka 26 marca 2012 o 5:06 pm

        a gdzie sa ci wszyscy polscy ekolodzy co zawsze robia szum jak sie cos dzieje??niech teraz robia szum o chemtrails!!!!na co czekaja??

        • Peryskop 26 marca 2012 o 6:09 pm

         Przecież „ekolodzy” i „grinpisy” są głównie od wymuszania haraczy.
         Niestety nie tylko polscy.
         Czy w Ameryce powstał jakiś znaczący ruch wyzwolenia od chemitrails ?

      • Sully 26 marca 2012 o 2:33 pm

       Total, spoko wyluzuj, oni wodocznie wolą chemiczne niebo 😉 albo jet druga możliwość, że mi zazdroszczą tego czystego nieba i z „zawiści” dali ..wiadomo co 😉 loooz

    • tomi72 26 marca 2012 o 10:51 am

     Kolo Heathrow jakos dzis dziwnie czyste niebo.Zazwyczaj jest bardzo duzo smug bo i ruch w powietrzu spory.Znajoma mieszka w Windsor to kilka razy w mies musi myc auto bo zrzucaja paliwo i inne swinstwo.Ostatnio byly artykuly,ze teraz juz beda pryskac na legalu.Rzekomo zeby nas chronic przed slonkiem.Pozdrawiam

     • tomi72 26 marca 2012 o 10:58 am

      Tomasz nie tomi panowie z WordPress:)

     • tomi72 26 marca 2012 o 11:22 am

      To byl zdaje sie jeden z wdrazanych projektow http://news.sky.com/home/technology/article/16069418

      • Tomasz 26 marca 2012 o 11:30 am

       Tu jeszcze lepsze
       http://www.guardian.co.uk/science/2011/aug/30/firing-laser-beams-atmosphere-rain

      • Aśka 26 marca 2012 o 11:58 am

       tomi72, nie możesz się zdecydować, kim chcesz być … to groźne przecież 🙂

       • Tomasz 26 marca 2012 o 12:21 pm

        To nie ja to WordPress nie chcial mnie wpuscic jako Tomasza. Zostaje przy Tomasz u haha:)

        • Aśka 26 marca 2012 o 1:10 pm

         Aha 🙂

  • Aśka 25 marca 2012 o 1:36 pm

   A tak a propos chemtrail – na południu same krzyże dzisiaj na niebie i to w dużej ilości.

   • hjk 25 marca 2012 o 6:16 pm

    na wschodzie też…

    • Peryskop 26 marca 2012 o 12:24 am

     Obywatele Ukrainy przeciw smugom chemicznym

     http://www.bezjarzmowie.info.ke/test/?p=4055

     Ukraińcy (i Niemcy) mają dość. Kiedy polskie środowiska „wolnościowe” i naukowe zauważą problem ??? Redakcja

     My, niżej podpisani obywatele Ukrainy, wnosimy, by Rada Najwyższa wpisała do Konstytucji Ukrainy punkt o zaprzestaniu przeprowadzania sztucznych zmian klimatycznych. (…).

     Dla USA manipulowanie klimatem urosło do rangi polityki gospodarczej, a my – niestety – staliśmy się zakładnikami tej polityki. (…) Bez informowania społeczeństw, lotnictwo NATO przeprowadza regularne i niekontrolowane przez nikogo opryski trującymi substancjami chemicznymi w przestrzeni powietrznej Ukrainy i wielu innych państw. (…) Chcemy – i mamy do tego prawo – oddychać czystym powietrzem i widzieć światło Słońca. (…) Wzywamy naszych polityków, by podjęli działania, zapobiegające nieszczęściu, jakie dotyka nasz kraj. (…)

     Председателю Комитета Верховной Рады

     по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы

     [ dalej – niestety po rosyjsku…]
     http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=5941&Itemid=63

 7. maran 25 marca 2012 o 2:02 pm

  Interesujaca recenzja najnowszej, super ciekawej ksiazki Gilada Atzmon,
  ktora powinna byc wydana w Polsce.
  http://www.gilad.co.uk/writings/who-is-gilad-atzmon-and-who-are-we.html#entry15574821

 8. wacpan 25 marca 2012 o 2:05 pm

  http://londynek.net/wiadomosci/Postrzelony+bankier+w+ciezkim+stanie+wiadomosci+news,/wiadomosci/article?jdnews_id=13100

 9. Peryskop 25 marca 2012 o 2:11 pm

  wiadomość od prof. Doroty Majewskiej

  Witam Państwa serdecznie,

  Ostatnie doniesienia z USA i UK pokazują, że obecnie już 1 dziecko na 80/100 cierpi na autyzm, a wśród chłopców 1 na 40. Nie ma dziś wątpliwości, że etiologia autyzmu oraz wielu innych chorób neurorozwojowych ma głównie podłoże środowiskowe i jatrogenne, choć naturalnie establiszment szczepionkowy i medyczny nadal temu zaprzecza, bo musiałby wziąć odpowiedzialność za okaleczenie i zabicie szczepionkami milionów dzieci. (Warto się zapoznać w tymi dokumentami: http://childhealthsafety.wordpress.com/;
  http://www.ecomed.org.uk/wp-content/uploads/2011/09/3-tomljenovic.pdf)

  Wywołuje to coraz większe wzburzenie wśród rodziców na całym świecie, którzy coraz częściej odmawiają szczepienia swych dzieci. Równocześnie amerykańska koteria psychiatrów (American Psychiatric Association) dostała rozkaz, żeby coś zrobić z epidemią autyzmu. Członkowie tej koterii postanowili więc radykalnie zmienić kryteria diagnostyczne autyzmu i usunąć z tej kategorii wszystkie lżejsze przypadki, zespół Aspergera, autyzm nietypowy etc. Dotychczasowe kryteria autyzmu obejmowały spektrum zaburzeń autystycznych. Te nowe kryteria mają być opublikowane w nowym manualu diagnostycznym, zwanym DSM-V i staną się biblią diagnostyczną.

  Spowoduje to, że wg. nowych kryteriów diagnostycznych liczba dzieci autystycznych spadnie co najmniej o połowę. Pozostałe dzieci nadal będą miały zaburzenia ze spektrum autyzmu, ale włoży się je do innej szufladki, więc nie będzie im przysługiwała specjalna terapia ani edukacja. I o to chodzi w tych manipulacjach, o radykalne zmniejszenie dostępu dzieci do terapii, refundowanej częściowo przez ubezpieczenia medyczne.

  Równocześnie UE wchodzi we współpracę z kartelami farmaceutycznymi, żeby za publiczne pieniądze wyprodukować „leki” rzekomo do leczenia autyzmu. Nie ma mowy o rzetelnym zbadaniu etiologii i biologii autyzmu, bez czego każde leczenie farmakologiczne będzie tylko groźnym eksperymentem medycznym na chorych dzieciach, który najprawdopodobniej zakończy się dla nich jeszcze bardziej tragicznie. Wśród firm farmaceutycznych, które mają produkować preparaty do leczenia autyzmu znajdują się główni producenci szczepionek oraz producent thimerosalu (związku rtęci dodawanego do szczepionek). A więc te same koncerny, których toksyczne szczepionki okaleczyły neurologicznie miliony dzieci będą teraz produkować chemikalia, żeby „leczyć” kalectwo wynikłe ze stosowani tych szczepionek. Ci sami ludzie agresywnie zaprzeczają, że ok. 20% przypadków autyzmu daje się naprawdę wyleczyć dietą odtruwającą, witaminami, chelatacją oraz terapiami behawioralnymi, co jest potwierdzone przez wielu lekarzy i rodziców. Wygląda więc, że mamy tu do czynienia z celowym okaleczaniem dzieci, żeby generować chronicznie chorych, którzy przez całe życie będą potem zmuszani do brania innych toksycznych medykamentów dla zysków karteli farmaceutycznych. Zabierze się chorym dzieciom dostęp do bezpiecznych terapii behawioralnych, lecz będzie przymuszać do brania niebezpiecznych psychotropów. Dotychczasowe doświadczenia z takimi lekami pokazują, że wywołują one u dzieci groźne reakcje (m.in. samobójstwa, ataki agresji) i jeszcze bardziej uszkadzają ich mózgi.

  (http://gaia-health.com/gaia-blog/2012-03-23/new-autism-research-program-big-pharma-profit-center-with-taxpayers-help/)

  Kilka dni temu w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł, w którym podano, że MZ zdjęło z Sanepidu obowiązek monitorowania powikłań poszczepiennych, co znaczy, że w kwestii szczepień mamy już pełną wolną amerykankę (czyli wszystkie chwyty dozwolone).

  Pozdrawiam
  DM

  • hjk 25 marca 2012 o 4:17 pm

   „MZ zdjęło z Sanepidu obowiązek monitorowania powikłań poszczepiennych, co znaczy, że w kwestii szczepień mamy już pełną wolną amerykankę (czyli wszystkie chwyty dozwolone). ”

   No jak chwyty dozwolone, to nie szczepimy 😉

   • Peryskop 26 marca 2012 o 7:35 am

    Od: Maria Majewska
    Data: 26 marca 2012
    Temat: zabjanie i okaleczanie psychotropami

    Dla osob anglojezycznych: warto sie zapoznac z tym filmem. Wlasnie takie antynaukowe, dzikie eksperymentowanie i trucie psychotropami dla zyskow szykuje sie dla dzieci uszkodzonych przez szczepionki.

    • Aśka 26 marca 2012 o 9:36 am

     Skoro już przy psychotropach, to:

     http://www.bibula.com/?p=53546
     Profesor bioetyki: podajmy ludności środki farmakologiczne by przyjęła “Zielony Porządek Świata”
     /fragmenty
     […]
     optuje za tym aby poważne rozważyć masowe podawanie środków farmakologicznych ludności by uczynić ją bardziej ekologicznie świadomą jednocześnie proponując by dzieci były genetycznie modyfikowane by były mniejsze, w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

     W rozmowie z The Atlantic główny autor artykułu, profesor bioetyki nowojorskiego Uniwersytetu S. Matthew Liao, optuje za tym, że ludzie muszą być poddawani “biomedycznej modyfikacji” w celu zapobieżenia zmianom klimatu.
     […]
     Inni wybitni psychiatrzy i profesorowie również wzywali do dodawania leków psychotropowych do wody pitnej.

     • O Rzesz 26 marca 2012 o 11:20 am

      „Inni wybitni psychiatrzy i profesorowie również wzywali (…)”… wybitni następcy doktora Mengele!!!.
      Chorzy psychicznie wpierw trują a potem chcą „leczyć”!.
      Establishment naukowy, głównie lekarski, to ostoja schizofrenii!.
      Jestem za pokojowym rozwiązywaniem konfliktów ale czasem nachodzi mnie myśl o „małym czerwonym guziczku”. Nie napiszę nic więcej bo mnie jeszcze dopadną jak tego gościa co w przypływie frustracji odpowiednio „zaepitetował” ZUS. 😉

      Kiedy widzi się co wyprawiają ci debile nie dziwię się wielu że chcą się aktywnie bronić.
      Szaleństwo dopadło ludzkość.
      Już wieki temu. Teraz mamy jego kulminację … chyba.
      Aż strach sobie wyobrazić jak może wyglądać jej eskalacja!.
      Trzeba mieć głęboką wiarę by to wszystko przyjmować na spokojnie.
      Mnie jej czasem braknie.

      • Tola 26 marca 2012 o 2:47 pm

       @ O Rzesz – ja tez mam dni,ze „glowy spod koldry” nie wyciagam,bo strach….
       Eskalacja zla jest tak potezna i postepujaca,ze nawet ludzie,ktorzy kompletnie nie wierzyli nagle zaczynaja ta czuc.Czesto nie widza jeszcze powiazan ,kto i dlaczego ,ale czuja ZLO.
       Szeroko otwieraja oczy , ale nie wiem daleko pojda…
       A takie wiesci,jak dzis od peryskopa i P.Majewskiej..szybko scrollowalam w dol,a filmu nie otworze.
       Poza tym wydaje mi sie,ze to tak wszystko przyspiesza…

    • Aśka 26 marca 2012 o 9:42 am

     i jeszcze to:

     http://marucha.wordpress.com/2012/03/15/australia-parlamentarzysci-chca-sterylizacji-dzieci-chorych-umyslowo/
     Australia: parlamentarzyści chcą sterylizacji dzieci chorych umysłowo
     Posted by Marucha w dniu 2012-03-15 (czwartek)

     Politycy w stanie Australia Zachodnia proponują wprowadzenie ustawy, która pozwoliłaby lekarzom sterylizować chore psychicznie dzieci i nastolatków bez zgody rodziców. Ustawa zezwoliłaby także na poddawanie niepełnosprawnych umysłowo nieletnich tzw. terapii elektrowstrząsowej. Również bez pytania rodziców o zdanie.
     […]

     • hjk 26 marca 2012 o 4:36 pm

      ale to juz bylo w Niemczech Hitlera…
      eugenika…

 10. maran 25 marca 2012 o 2:30 pm

  Piekny , wzruszajacy film dokumentalny.
  Ci ludzie,zyjacy w Gazie, przezywaja pieklo, ale udaje im sie zachowac pelnie czlowieczenstwa.
  W przeciwienstwie do ich oprawcow.
  Warto obejrzec.
  http://www.gilad.co.uk/writings/one-family-in-gaza-by-jen-marlowe.html#entry15580732

 11. Stanisław 25 marca 2012 o 2:59 pm

  Jeżeli jest dostępny wzór pisma jakie można wysłać w sprawie Rafała Gawrońskiego, proszę o link

 12. maran 25 marca 2012 o 3:10 pm

  bardzo dobry artykul. KOnieczy do przeczytania!!!!!!!!!!!!
  http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2012/03/22/obalanie-anty-iranskiej-propagandy-mit-nowego-holocaustu/

  • hjk 25 marca 2012 o 4:47 pm

   faktycznie „mit” czy „religia holokaustu” była potrzebne jako klasyczny „mit założycielski” dla nowego państwa, jakim był Izrael w 1948 r.
   Misja „starego Izraela” już dawno się skończyła- danie światu Mesjasza – Zbawiciela i ‚stary Izrael’ uległ rozproszeniu, wyludnieniu i zasiedleniu przez inne ludy.

 13. pola 25 marca 2012 o 4:22 pm

  Za pomocą biur KRD należących do firm windykacyjnych rząd RP obchodzi konstytucyjny zakaz.

  Nadto o tym, że ktoś z kręgu wymienionego powyżej interesuje się nami, nie będziemy w ogóle wiedzieć. Bo tylko zapytania składane w KRD pochodzące od „zwykłych” podmiotów mogą być ujawnione na żądanie zainteresowanego.

  Art. 27 u. 4 ustawy wyłącza jednak jawność zapytań kierowanych przez podmioty wymienione w
  art. 25 u. 1 ustawy.

  Więc nawet nie będziemy mogli się poskarżyć.
  Bo niby na co?
  Nie dość, że niedługo każdy może być inwigilowany (we wszystkich trzech bazach danych jest już blisko 10 mln Polaków), to jeszcze nigdy się o tym nie dowie.

  Czy jest drugi taki kraj w Europie na zachód od Bugu?
  http://obserwatorium.nowyekran.pl/post/57109,ksiega-va-banque-kategoria-bubel-prawny-c-d

 14. Kamil 25 marca 2012 o 4:55 pm

  Nie rozmawiaj o chemtrails

  Oni uwielbiaja zabijac 🙂

  pzdr

 15. katerina404 25 marca 2012 o 5:23 pm

  Moja przygoda z polityką zaczęła się dopiero 4 lata temu, gdyż to wówczas otarłam się o prawdę. Zaczęłam pochłaniać mnóstwo książek i treści internetowych. Czułam, że świat zmierza w złym kierunku.

  Jednak moje zainteresowanie skupiło się na Ameryce, Izraelu, city London i apostazji w Kościele Katolickim.

  Jedno jest pewne. Są siły, które za wszelką cenę zmierzają do utworzenia niebezpiecznego tworu, jakim jest światowy rząd z jedną religią, jednym dowództwem naczelnych sił zbrojnych, z jedną walutą i ujednoliconym prawem. Prawem, które nie będzie miało nic wspólnego z dobrem obywateli.

  W całej tej układance brakowało mi kilku elementów. I choć skądinąd wiedziałam, że Rosja ma w tym cyrku odegrać niebagatelną rolę, to wciąż nie mogłam rozgryźć prawdziwych intencji Putina oraz jego powiązań z zachodem.

  Tak było do przedwczoraj. Nawet spierałam się do upadłego z ludźmi, którzy w zbrodni smoleńskiej dopatrywali się złej woli strony rosyjskiej, ponieważ uważałam, że to robota Mosadu. Jednak po obejrzeniu zgoła niewinnego wywiadu Łażącego Lazarza z Panem Szeremietiewem, oczy otworzyły mi się coraz szerzej.

  Mniejsza o wywiad, z którym notabene, w żadnej kwestii z Panem Szeremietiewem się nie zgadzam, gdyż on w nim poruszał kwestie dotyczące charakterystyki różnych cywilizacji, skupiając uwagę na cywilizacji bizantyjskiej i łacińskiej i twierdząc, że bliżej jest nam do cywilizacji bizantyjskiej, co jest bzdurą totalną. Ja zresztą wykazuję na ten temat swoje racje pod tamtym wywiadem.

  Jednak moją uwagę przykuł inny szczegół, a mianowicie, że Putin buduje strefę Euroazajatycką. To znaczy już nie wystarczy taki moloch jak Europa, tylko teraz będziemy go rozbudowywać. To chyba wiecie czym to pachnie.

  Nie w tym jednak rzecz. Ponieważ jak mówię, osoba Putina od dłuższego czasu, jeszcze przed tą „rewelacją”, nie dawała mi spokoju, zaczęłam szukać powiązań Putina z zachodem. Tu i tam w wielu doniesieniach, zaczęły się pojawiać informacje, że stają się coraz częstsze i bardziej regularne spotkania Putina z Kissingerem.

  Niektórzy ludzie badający dziejące się obecnie wydarzenia pod kątem proroctw biblijnych, upatrują nawet w Kissingerze samego antychrysta, co wynika z numerologii i podobno biblijny numer „666” do niego pasuje jak ulał. Ale tego teraz nie będę tłumaczyć.

  Jakie poglądy ma ten człowiek, czyli sam Kissinger, każdy badający te sprawy powinien wiedzieć. Zaczęłam więc iść typ tropem i wyszukiwać informacji o Kissingerze jako polityku. No i znalazłam coś bardzo interesującego.

  Otóż Kissinger urodził się w Bawarii. Był pierwszym politykiem w Kongresie Amerykańskim, który był cudzoziemcem.

  Kissinger, od lat na wierzchołku amerykańskiej polityki zagranicznej, kontrolował także służby zajmujące się bezpieczeństwem Ameryki.

  Przez cały okres od 1969-1979 karty w polityce zagranicznej USA obok Brzezińskiego, rozdawał Henry Kissinger, twórca polityki détente, doradca ds. bezpieczeństwa w gabinecie Richarda Nixona i sekretarz stanu u Geralda Forda. I tak jest do dziś, gdzie jako architekt polityki wschodniej administracji Obamy, jest jego uchem i okiem.

  Jednak okazuje się, że Kissinger ma zażyłe, żeby nie powiedzieć przyjacielskie stosunki z Putinem.

  A teraz trochę o przeszłości Kissingera.

  Otóż współpracujący z CIA i brytyjskim MI5, zastępca szefa wywiadu PRL pułkownik Goleniowski, ujawnił już przed laty, że Kissinger był długoletnim agentem sowieckim o pseudonimie „Bor”.

  Goleniewski, uchodził za jednego z najważniejszych agentów amerykańskich działających w bloku wschodnim.

  Uciekł on do Stanów w styczniu 1961 r. wraz z tysiącami tajnych dokumentów, identyfikujących setki wysoko postawionych sowieckich agentów ulokowanych w zachodnich rządach i agencjach wywiadowczych.

  Wśród zdemaskowanych byli m.in. główny „kret” w służbach brytyjskich Kim Philby, wyższy oficer brytyjskiego wywiadu MI6 George Blake, szef londyńskiej siatki szpiegowskiej infiltrującej NATO Gordon Lonsdale, działający w Stanach Morris i Lona Cohen, którzy między innymi wykradli plany projektu „Manhattan”, attaché brytyjskiej ambasady w Warszawie Henry Houghton i pułkownik lotnictwa wojskowego Szwecji Stig Wennerström.

  Według Goleniowskiego, Kissinger, został zwerbowany w Niemczech po zakończeniu II wojny światowej, gdy był wykładowcą w amerykańskiej szkole wywiadu. Uzyskał pseudonim „Bor” i wchodził w skład grupy ODRA, zajmującej się infiltracją wojskowych służb USA.

  Nie bez znaczenia jest też fakt, że informacje Goleniewskiego pośrednio potwierdził Anatolij Golicyn, znany sowiecki dysydent, zbiegły na Zachód oficer KGB, autor książki „Nowe kłamstwa w miejsce starych. Komunistyczna strategia podstępu i dezinformacji”.
  To by tłumaczyło dlaczego Stany Zjednoczone są w tej w chwili tak zarażone komunizmem i że obserwuje się powolne ich przejęcie. Te wszystkie reżimowe ustawy, jakie wprowadza się w Stanach Zjednoczonych, zaczynają nabierać wyrazistości.

  Reagan poświęcił Kissingerowi fragment swojego wystąpienia z 31 marca 1976 r., gdy rozpoczynał walkę o nominację prezydencką z ramienia Partii Republikańskiej:

  „Teraz musimy zadać pytanie, czy przypadkiem ktoś nie zabiera nam również i naszej wolności? Przytoczę teraz powiedzenie doktora Kissingera, który jak pamiętamy powiedział, że uważa Związek Sowiecki za Spartę, a Stany Zjednoczone za Ateny. Stwierdził on niedawno: „Dzień Stanów Zjednoczonych jest przeszłością, teraz nadszedł dzień Związku Sowieckiego”.

  Dodał później:

  „Moim zadaniem jako sekretarza stanu jest zapewnienie nam drugiej z kolei pozycji”. No cóż, wierzę jak każdy człowiek w pokój, o którym mówi pan Ford. Pokój jednak nie jest skutkiem słabości, lub cofania się. Pokój będzie efektem przywrócenia amerykańskiej supremacji wojskowej.

  Zapytajcie proszę mieszkańców Łotwy, Litwy i Estonii, zapytajcie proszę Polaków, Czechów, Słowaków, Węgrów, Bułgarów, Rumunów i Wschodnich Niemców. Zapytajcie mieszkańców tych krajów, jak to jest żyć na świecie, w którym Związek Sowiecki jest Numerem Jeden. Nie chciałbym mieszkać na takim świecie i myślę, że wy również nie.”

  Wtedy jeszcze bitwę o Amerykę przegrał. Wygrana przyszła w 1980 r.

  Ósmego marca Kissinger spotkał się w Moskwie z nowym prezydentem Rosji Wladimirem Putinem, by mu pogratulować zwycięstwa.

  Kissinger nie szczędził pochwał gospodarzowi Kremla, że jest „rosyjskim patriotą”, nie nastawionym przeciwko Zachodowi i USA.

  Reagan przewraca się dziś w grobie widząc co ze Stanami Zjednoczonymi robi duet Obama i jego zausznik Kissinger . Państwa byłego bloku sowieckiego zostały rzucone Kremlowi na pożarcie.

  W tyle nie pozostali lewicowi przywódcy Unii Europejskiej, którzy podczas szczytu Rosja-UE w Rostowie nad Donem w czerwcu 2010 r. w imię współpracy gospodarczej z naszym wschodnim sąsiadem, zobowiązali się do zaprzestania krytykowania Rosji, np. za łamanie praw człowieka, oraz odrzucenia aspiracji m.in. Ukrainy do wejścia w zachodnią strefę wpływów.

  Gdy Rosja najechała Gruzję, Kissinger skrytykował administrację George’a W. Busha, za krytykę Moskwy.

  Ameryka bowiem potrzebuje pomocy Rosji „dla rozwiązania problemu z Iranem, a także gdyby sytuacja w Pakistanie rozwijała się w złym kierunku”.

  Problem gruziński powinien więc leżeć odłogiem, co jest o tyle ciekawym stanowiskiem, iż kraj ten ze względu na biegnące przez jego terytorium ropociągi ma kapitalne znaczenie strategiczne dla uniezależnienia energetycznego państw środkowoeuropejskich od ewentualnego szantażu rosyjskiego.

  W tym kontekście odzyskanie przez Rosję kontroli nad Gruzją, przez którą wiedzie jedyny niezależny od Rosji szlak przesyłu ropy naftowej i gazu ziemnego z regionu Morza Kaspijskiego do Europy, stanowiłoby jeden z najważniejszych etapów odradzania się kremlowskiego imperializmu.

  Kissinger mówił to, co chciał usłyszeć Putin.

  Wolna Gruzja to wolna Polska

  Znaczenie Gruzji dla naszej suwerenności gospodarczej i politycznej doskonale rozumiał Lech Kaczyński. Wiedział, że wolna pozbawiona agenturalnych, prosowieckich rządów Gruzja, to także wolna Polska.

  Jego słowa na słynnym wiecu w Tbilisi, ostrzeżenia do czego mogą doprowadzić ustępstwa Zachodu wobec Kremla i apel o konieczności zwarcia szeregów przez państwa Unii, nie były więc przypadkiem, tylko racjonalną oceną sytuacji w regionie. I być może polski prezydent to stanowcze „nie” dla Moskwy przypłacił życiem, według portalu Wikileaks to właśnie Rosjanie spowodowali „katastrofę smoleńską”.

  Ponieważ Rosja ma również układ z Niemcami, a Tusk, który spotkał się kilkakrotnie z Putinem, jednocześnie prowadzi politykę usłużną względem Merkel, „katastrofa smoleńska”, mogła być wynikiem zaplanowanego aktu dywersji na linii Berlin- Warszawa- Moskwa. Jednym słowem naczynia szczelnie połączone.

  Jaki bowiem obrót przyjęła polityka polska po dekapitacji państwa 10 kwietnia 2010 r. wiemy wszyscy. Słowa Jarosława Kaczyńskiego o niemiecko – rosyjskim kondominium nad Wisłą jako o symbolu polityki zagranicznej rządu Donalda Tuska nie były wypowiedziane na wyrost.

  Rosja tymczasem, jak zawsze, udaje, że lubi Amerykę, a jednocześnie prowadzi politykę wypychania łatwowiernych jankesów ze Starego Kontynentu i uzależniania energetycznego Unii Europejskiej.

  Na odcinku unijnym Rosja realizuje tzw. doktrynę Karaganowa, budując strategiczny i gospodarczy sojusz z UE, którego podstawą mają być podpisane przez obie strony traktaty polityczne i gospodarcze. Kilka miesięcy temu Putin zarysował też plan Związku Euroazjatyckiego, mającego zrzeszać te kraje postsowieckie, w których udałoby się umocować zależną od Rosji ekipę rządową.

  Źródło: Strona autorska http://jakuccy.pl/

  Na podstawie badań autora Piotra Jakuckiego

  Widać więc wyraźnie, że za tworzeniem Nowego Światowego Rządu stoją siły ponadnarodowych interesów, tylko kim są Ci ludzie tak naprawdę i z jakiej nacji się wywodzą? Czy jest to li ty tylko zbiór fanatycznych psychopatów różnych narodowości, czy jest to jedna konkretna nacja, która kamufluje się po różnymi zmiennymi nazwiskami w zależności od kraju, w którym działają i żyją?

  Większość ludzi badających te kwestie upatruje w nich Żydów i uważa, że to jest spisek żydowski. Wprawdzie zarówno Putin, jak i Kissinger są podobno Żydami. Przynajmniej tak siebie definiują, zresztą jak większość znaczących osób w polityce. To samo dotyczy papieża Benedykta XVI. Tylko czy oni są rzeczywiście Żydami?

  W Apokalipsie Św. Jana jest wyraźna wskazówka:

  „Oto daję Wam ludzi z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są lecz kłamią”

  • Peryskop 25 marca 2012 o 10:27 pm

   @Modnisiu, przynosisz rzeczywiście coraz bardziej intrygujące wieści.
   Cieszy, że wywiad z Panem Szeremietiewem otworzył Ci oczy coraz szerzej.
   Nie w tym jednak rzecz.
   Najciekawsze jest odkrycie po 4 latach badań, że Henry Kissinger urodził się w Bawarii.
   I jak nas chcesz przekonać ma on zażyłe, żeby nie powiedzieć przyjacielskie stosunki z Putinem.
   Czyli jednak żyje.
   Natomiast moją uwagę przykuł inny szczegół, a mianowicie piekielnie ważne pytania na końcu
   – kto stoi za Apokalipsą ?
   To powinni wiedzieć w Centrollli. Nie sprawdzałeś ?

   • junixy 25 marca 2012 o 11:28 pm

    Ha! A ja Kissingera (Heinza Alfreda) z miejscowości Furth koło Norymbergii zawsze miałam za Żyda, bo tamtejsi mieszkańcy się chełpili, że kiedy Norymberga była bombardowana przez Aliantów to Furth zostało prawie nietknięte z racji na zamieszkującą tam ludność żydowską… Gdyby stary Kissinger był jeszcze starszy i wcześniej dostał to obywatelstwo USA, a nie dopiero w 1943 r. to podejrzewałabym, że to on ratował swoich ziomali przed Aliantami.

    • hjk 26 marca 2012 o 11:28 am

     Czyli mamy kolejny dowód za tym, ze rzekoma zimna wojna USA-ZSRR to był tylko taki teatrzyk dla ludów po obu stronach oceanu, z pewnymi „prawdziwymi incydentami” tu i ówdzie dla uwiarygodnienia przedstawienia…

     Co do Putina to sprawa jest ciekawa, bo co innego, kiedy był on jakimś tam agentem w strukturach bloku wschodniego, a co innego, kiedy sam stoi na czele imperium. No i czasy się zmieniły, kiedyś ZSRR to „imperium zła” było, a dziś mamy „demokratyczną Rosję”…
     Nie da się ukryć, ze po jednej stronie (geograficznie) mamy imperium rosyjskie, a po drugiej europejskie, ukryte gdzieś brytyjskie, za Rosją imperium chińskie, rosnące imperium indyjskie, no i za oceanem amerykańskie… Imperia te zagarniają dla siebie prowincje i peryferie, więc i nas chcą sobie zawłaszczyć i jedni, i drudzy. A ponieważ nie chce im się na razie militarnie, robią to za pomocą swej agentury w rządzie, sejmie czy w różnych ogniwach decyzyjnych i nie tylko, np. w mediach nastawiają i programują publikę pod przyszłe „policies”… Czy nalezy winić imperia za swą „imperialną politykę”? Chciałoby się, by imperium było troche bardziej łaskawe i pozwoliło na pewną „odwilż”, no ale to zalezy od konkurencyjnego imperium, więc bardziej należałoby się skupić na krajowym podwórku i albo naciskać na agenturę, by się tak nie wazeliniła i płaszczyła przed imperatorami, albo powyrzucać agenturę i uprawiać twardy handel. Tylko czy jesteśmy się w stanie zdobyć na to?

     Co do Benedykta to gdzies widziałem jego genealogię i w którymś momencie był tam z 10 pokoleń wstecz jakiś rabin, który się nawrócił na chrześcijaństwo i rodzina odtąd stała się katolicka… więc po linii żeńskiej moze to być żydostwo, trzeba by pześledzić koligacje, no ale chyba ważniejsze od elementów rasy (-istowskich) są mentalne nastawienia, decyzje i sympatie.

 16. hjk 25 marca 2012 o 6:12 pm

  jak ktoś chce zadziałac w sprawie GMO (co tam chce powinien!!)

  W dniu MARSZU W OBRONIE PSZCZÓŁ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki podpisał projekt rozporządzenia w sprawie wprowadzenia ZAKAZU stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych. PROJEKT ten jest długo oczekiwanym aktem prawnym, który NIEZWŁOCZNIE powinien wejść w życie, nim rolnicy rozpoczną sezon wiosennych siewów. Tymczasem Minister Sawicki rozwiewa nasze nadzieje pisząc:

  ”Zakaz…będzie wprowadzony po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej…”
  Negocjacje z Komisją Europejską, które mogą trwać długie miesiące, należy prowadzić po uprzednim wprowadzeniu w życie zakazu w Polsce. Taką kolejność wydawania decyzji podjęły wszystkie kraje, które już dawno mają wprowadzone zakazy na kukurydzę MON810 i ziemniaka Amflora.

  PROSIMY O POMOC I PILNE WYSYŁANIE LISTÓW DO MINISTRA ROLNICTWA z treścią podobną jak poniżej; adresy również poniżej. Prosimy o kopie Waszych listów.

  UWAGA!!! LIST -PONIŻEJ- DO MINISTRA SAWICKIEGO należy skopiować, podpisać i wysłać na podane adresy.

  Marek Sawicki
  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  e-mail: marek.sawicki@minrol.gov.pl
  tel.: 226231510; fax: 226231788

  DOMAGAMY SIĘ NATYCHMIASTOWEGO wprowadzenia zakazu stosowania materiału siewnego wszystkich odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 oraz uprawiania ziemniaka Amflora. NATYCHMIASTOWE WPROWADZENIE TAKIEGO ZAKAZU, nim rolnicy rozpoczną sezon wiosennych siewów, JEST W INTERESIE POLSKI. Negocjacje z Komisją Europejską, które mogą trwać długie miesiące, należy prowadzić po uprzednim wprowadzeniu w życie zakazu w Polsce. Taką kolejność wydawania decyzji podjęły wszystkie kraje, które już dawno mają wprowadzone zakazy na kukurydzę MON810 i ziemniaka Amflora.

  Z poważaniem, ……..
  imię, nazwisko, zawód i/lub organizacja

  Informacja od
  ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside,
  Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
  34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114
  biuro@icppc.pl http://www.icppc.pl http://www.gmo.icppc.pl http://www.eko-cel.pl

 17. hjk 25 marca 2012 o 6:52 pm

  ciekawy przeciek od Mizihttp://miziaforum.wordpress.com/2012/03/25/lajdakom-u-steru-juz-dziekujemy-nowa-partia-polityczna-z-poza-ukladow-lajdackiej-iii-r-p/#comment-36960

  • hjk 25 marca 2012 o 6:53 pm

   http://miziaforum.wordpress.com/2012/03/25/lajdakom-u-steru-juz-dziekujemy-nowa-partia-polityczna-z-poza-ukladow-lajdackiej-iii-r-p/#comment-36960
   poprawka

   • Extazed 25 marca 2012 o 10:26 pm

    Cóż, po przeczytaniu stwierdzam, iż to co wypisuje miziostwór to nic nie warta kupa słów zebranych w niekoniecznie logiczną całość opatrzona licznymi błędami ortograficznymi papka dla niemowląt.
    Może i nie zawsze się zgadzam z Zenobiuszem, często spierając się o to czy o tamto, natomiast atak personalny skierowany w jego stronę jest na tyle żałosny, iż jasno wskazuje na to, że albo mIZIA to osoba o tym samym wieku co ja (21) lecz wielce niedorozwinięta, albo jawne działanie mające skupić uwagę osób które podążą za skandalem aniżeli za prawdą. Myślę, że to drugie jest bardziej trafne. Mizia i kefir – chłopcy(może dziewczyny) – kogo chcecie nabrać?

   • Peryskop 25 marca 2012 o 10:37 pm

    Od kiedy Polska importuje ropę z Iranu ?

    • hjk 26 marca 2012 o 11:40 am

     kto ich wie, niedawno wpłynął (mówili o tym w wiadomościach w RM) masowiec na 300 m długi aż z Australii (!!) z …węglem (!!!). Jesli importujemy węgiel z Australii po zamknięciu i zalaniu własnych kopalń (głównie za rządów Buzka), to czemu nie rope z Iranu, a chocby i z Pernambuco??

 18. ksant 25 marca 2012 o 7:14 pm

  Przyjaciele po to są…http://youtu.be/GNi1jwgZkwc
  Bogusław Mec – 1947_2012 (11.03)

 19. Aśka 25 marca 2012 o 9:04 pm

  Z wielką niepewnością i wyrzutami sumienia zamieszam ten wpis dotyczący biedy, pod artykułem, który uzmysławia nam po raz kolejny o „kaszance” w „polskim” sądownictwie.
  Jednak z pozoru niby dwa odrębne tematy sądownictwo i stan finansowy obywateli mają wspólny mianownik. Tak jak dzisiaj tu wspomniałam, jeżeli sądownictwo nie funkcjonuje, to nic nie funkcjonuje. Wiele biedy wygenerowała właśnie instytucja sadów. Na zasadzie co było pierwsze jajo, czy kura możemy postawić pytanie, od czego zacząć proces naprawczy, co jest ważniejsze prawo, czy ludzie, którzy sądzą na podstawie prawa, często go wypaczając, gdy to zbyt blisko jest prawa naturalnego.
  Co więcej można zrobić, aby uzdrowić system. Padały tutaj dzisiaj propozycje, aby spowodować większy udział referendów w życiu publicznym. I ja się z tym zgadzam, tylko nasuwa mi się wątpliwość, czy ludzie dorośli do tego. Wiemy przecież jakie są wyniki wyborów, jak wybierają ludzie (no chyba, że nie są to wybory obywateli, tylko liczących głosy). Myślę, że poniższy artykuł, który bardzo mi się podoba, bo oddaje w sposób wyrazisty stan naszego społeczeństwa, odpowie na pytanie, czy umiemy wybierać, czy wiemy co się dzieje, że od 23 lat tak ciężko nam się żyje i z roku na rok – coraz gorzej i kiedy to się zmieni. Otóż zmieni się, kiedy …

  „Przygotowana przeze mnie „Diagnoza kryzysu społecznego w Polsce” dowodzi, że większość Polaków jest w złej kondycji finansowej. Kiedy się o tym dowiedzą, kiedy runie mur kłamstw, może przestaną winić siebie i zrozumieją, że tu nie chodzi o ich błędy, zaniedbania czy nieudolność, ale o system, który niesprawiedliwie dzieli wspólnie wypracowany dochód narodowy. A wtedy może ta udręczona większość wygra wreszcie jakieś wybory i zaczną się zmiany.”
  Resztę artykułu polecam baaaardzo gorąco przeczytać pod linkiem
  http://iskry.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=13124&Itemid=1http://iskry.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=13124&Itemid=1
  „By runął mur kłamstw!”
  __
  By runął!! … takie mam marzenie

  P.S. I wybaczcie, że tak często staram się o biedzie pisać, aby wiele osób mogło się z tym zapoznać. Bogaty biednego nie zrozumie i to właśnie do tych, którym jeszcze dobrze się powodzi, a którzy to (tak sądzę, często mówią, że przesadzam, że zanudzam), kieruję te tematy dotyczące biedy, bo na prawdę nie jest wesoło (delikatnie mówiąc).

  • Aśka 25 marca 2012 o 9:09 pm

   Gwoli uzupełnienia, dla lepszego zorientowania się w moim wątku podam jeszcze jeden cytat z tego artykułu:

   „Zmuszeni do wyścigu szczurów Polacy czują się w obowiązku udawać, że wszystko jest w porządku. A wszystko po to by ich ktoś nie zaliczył do tej „niewielkiej grupy wykluczonych.” Bo jak głosi neoliberalna propaganda ci ludzie, którym nie starcza na czynsz, na porządne ubranie, na spłatę zobowiązań bankowych, to lenie i pijacy. Bo jak głosi podręcznik do podstaw przedsiębiorczości mojego syna: bezrobotni to tacy ludzie, którym się nie chce pracować. „

  • pola 26 marca 2012 o 10:13 am

   Aśka nie masz za co przepraszać,jestem jak najbardziej za otwieraniem oczu tym którym wydaje się że ich pewne aspekty życia nie dotyczą.Nagłaśniajmy przekręty polityków sprzedających się za piękny dom i wypasiony samochód,piętnujmy ich fałszywe poglądy przedstawiające jedyną słuszną rację,czyli ich prywatne interesy i nie zgadzajmy się aby ponosić konsekwencje ich decyzji które nas wpędzają w niewolę a im otwierają karierę na światowe salony.

 20. ALFA 25 marca 2012 o 9:12 pm

  @monitorpolski ja już stary ,ale ten prezydent Elblągu to młody człowiek i mózg ma sflaczały .Ale jak bym młodszy to bym dokopał ,żeby jego mózg pracował prawidłowo.Bo inaczej wszyscy tak pracują.Jeden niewinny i jednemu dokopać to będzie sprawiedliwość.OKO za OKO.inaczej się nie da.
  Dla kogo oni pracują ????????

  • Joanna 26 marca 2012 o 8:43 am

   Ta „współpraca” z policją dla bezpieczeństwa łobywateli, to lokalizacja w miastach kamer do śledzenia ludzi. To się odbywa w całej Polsce. Masz odpowiedż na pytanie dla kogo pracują.

 21. Peryskop 26 marca 2012 o 12:13 am

  KOLEJNY UKRYTY SUKCES PREZYDĘCJI 2SKA !

  Rafał A. Ziemkiewicz Cwaniacy przy pracy

  Myliłem się, twierdząc, że z polskiej prezydencji w UE nic nie wynikło. Jest gorzej. Wynikło – ACTA.

  Jak dowiedziałem się z wywiadu z Janem Rokitą w tygodnika „Uważam Rze”, cała sprawa zaczęła się bowiem od przemycenia przez rząd Tuska tej umowy do unijnego prawa pośród różnych umów regulujących szczegóły europejskiego importu i eksportu, co stało się na posiedzeniu unijnej Komisji ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (!) 16 grudnia 2011 r.

  Na tym posiedzeniu unijni dygnitarze niewysokiego szczebla parafowali kilkadziesiąt ustaleń dotyczących handlu Europy z resztą świata małżami, dorszami i środkami chemicznymi etc., więc kiedy polski rząd wetknął pomiędzy nie w ostatniej chwili jeszcze jedną, z pozoru podobną umowę – przypominam, że w samym ACTA kwestie dotyczące praw autorskich zostały doczepione do z pozoru normalnego traktatu handlowego – przyjęli ją hurtem, bez czytania. W końcu obowiązek sprawdzenia czy w porozumieniu nie ma czegoś „trefnego” spoczywał na prezydującym.

  Warto podkreślić, że ACTA nie znalazły się w pakiecie wskutek rutynowej procedury. Nie było to tak, że czekało w kolejce i akurat podczas tego posiedzenia się doczekało. Polski rząd przyspieszył sprawę, korzystając z uprawnień, jakie mu dawała kończąca się prezydencja.

  Ta informacja naprawdę zasługuje na wyłuskanie jej ze zwałów newsowego kitu, produkowanego codziennie przez całodobowe stacje radiowo-telewizyjne i różne para-rządowe „wprostweeki”. Zwróćmy uwagę na kilka jej aspektów.

  Po pierwsze – ukradkowy sposób działania, bardzo charakterystyczny dla tej ekipy. Także w kraju wszystkie śmierdzące pomysły władzy w ostatnich pięciu latach próbowano przemycić do ustawodawstwa cichcem, podstępem, poprawką dopisaną ukradkiem do ustawy o w ogóle czymś innym, najczęściej pod pozorem „dostosowywania do prawa unijnego”.

  To nic, że powiększanie uprawnień służb specjalnych do inwigilowania obywateli, cenzura internetu, nakładanie na dostarczycieli usług telekomunikacyjnych obowiązku ustawowego szpiegowania klientów etc. nie tylko nie były przez Unię wymagane, ale wręcz godziły w jej normy. „Dostosowanie do norm unijnych” to było i pewnie nadal jest hasło sprawiające, że posłowie, posłusznie przegłosowują przyjęcie tysiąc-któregoś kolejnego kilkusetstronicowego dokumentu, nawet nie próbując się z nimi zapoznać.

  Po drugie – równie typowy dla tego towarzystwa cynizm w okłamywaniu obywateli. Pamiętacie jeszcze państwo argument rządu, dla którego przyjęcie ACTA miało być bezdyskusyjne? Bo jakoby przyjęły go już wszystkie państwa UE. A tymczasem inne państwa umowę wstępnie przyjęły, bo właśnie rząd polski im ten kwit na posiedzeniu ministrów rolnictwa i rybołówstwa podłożył.

  Po trzecie – kulisy pojawienia się na stole ACTA pozwalają też zrozumieć gwałtowną rejteradę Tuska w tej sprawie. Dlaczego w poniedziałek potrząsał pięścią, że nie ustąpi przed naciskiem rozpuszczonych darmochą internetowych złodziei, a w środę łasił się do internautów i przepraszał za swój błąd? Przyjęło się uważać, że przestraszyły go protesty, może nie tyle ich skala – w sprawie telewizji „Trwam” wyszło na ulicę bodaj dziesięciokrotnie więcej ludzi bez widocznego efektu – ale fakt, że buntuje mu się jego polityczno-marketingowy target…

  więcej:
  http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=5940&Itemid=119

  • katerina404 26 marca 2012 o 2:47 am

   “Dostosowanie do norm unijnych” to było i pewnie nadal jest hasło sprawiające, że posłowie, posłusznie przegłosowują przyjęcie tysiąc-któregoś kolejnego kilkusetstronicowego dokumentu, nawet nie próbując się z nimi zapoznać. ”

   Po to sponsorowane sa kampanie głupców, aby Ci właśnie nie czytali, tylko na wiarę i ślepo podpisywali. A czy im wogóle chce się czytać. Najwżaniejsza jest mamona, jakiś romansik na boku, a nie ważne dokumenty państwowe. Emeryturkę mają zapewnioną, chyba, że nie uda im sie jej dożyć, co w tych kręgach rządowych jest normalką – takie wkalkulowane ryzyko zawodowe. A jak podpisze, nawet bez czytania, to może do emerytury dożyje.

  • O Rzesz 26 marca 2012 o 11:39 am

   Rząd PO (i wielu innych polityków) to zdrajcy Polski i Polaków.
   To jedyne skojarzenie jakie, ostatecznie, nasuwa się mi po przeczytaniu artykułu.
   Parę lat temu przekonanie to wyrażane przeze mnie było jako przypuszczenie, dziś jest to już oczywistość.
   Smutna i prawdziwa!.

   • hjk 26 marca 2012 o 6:44 pm

    trza wszczynac jakieś obywatelskie nieposłuszeństwo – to skandal z tym acta opisany przez Ziemkiewicza..
    tu do młodych:
    UWAGA STUDENCI !!! CHCĄ WAS ZROBIĆ W KONIA !!!
    http://iskry.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=13003&Itemid=3

    wolna kultura:
    http://www.futrega.org/wk/wk.pdf

  • alexirin 26 marca 2012 o 9:30 pm

   tusek (zresztą nie tylko on 🙂 jeden ) zapewne przyjął od lobbystów międzynarodowych korporacji walizkę pieniędzy pod stołem polacy to taki łatwo przekupny naród niestety za kasę sprzedadzą nawet swoją matkę korupcja przeżera całe państwo

   • alexirin 26 marca 2012 o 10:45 pm

    Posiedzenie rządu – Górski i Wójcik – Emerytury (2012)

   • luxjacek 26 marca 2012 o 10:48 pm

    • Aśka 27 marca 2012 o 8:26 am

     Proszę podpisujecie linki, które podajecie, bo treści na blogu jest tyle, że jak to pisała
     junixy, trudno to przerobić i z oglądania pewnych spraw trzeba rezygnować.
     Dla mających te dylematy podaję, że pod powyższym linkiem znajduje się piosenka Jana Pietrzaka „Plagi Tuska”

 22. zenobiusz 26 marca 2012 o 6:59 am

  To już niedługo,NWO i jego architekci,a i ci co mieli ich poskromić,fundując UFO religię, z którą wszyscy ludzie się zgodzą, ,przeminą.Myślę że to ważne dla wszystkich.

  http://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2012/03/25/wizje-siostry-yvety-niemieckiej-zakonnicy-o-ostrzezeniu-moj-krzyz-swietlisty-krzyz-ktory-zajasnieje-na-calym-niebie-bedzie-znakiem-dla-wszystkich-mieszkancow-tej-ziemi/#comment-1780
  “Powstanie wielka panika wśród wszystkich mieszkańców ziemi, ponieważ wszystkie morza wzburzą się i jednocześnie zapali się powietrze. Przerażenie ogarnie wszystkich Moich wrogów, niewierzących, bezbożnych, którzy uważają się za silnych i wysoko postawionych, którzy albo nie chcą nic wiedzieć o Bogu, albo twierdzili, że Boga nie ma i nie może istnieć. Aż ujrzą przebieg ostatnich wydarzeń i ich koniec. Jaka przerażająca panika powstanie, gdy ci, którzy zaprzeczyli prawdzie o zmartwychwstaniu, ujrzą umarłych wychodzących z grobów. Jakiż chaos powstanie na ziemi! Strach nie do opisania dotknie wszystkich wrogów Mojego Ojca. Gdzie się podzieje ich
  wyniosłość w tej godzinie? Przeraźliwe jęki nad jękami będą dochodziły ze
  wszystkich stron, a pośród ogólnego zamieszania będą ginąć w całej grozie rozszalałej wody i ognia, które pochłoną wszystko, co ma być unicestwione! Ta przerażająca wizja została już przepowiedziana, to wizja z Apokalipsy. Tak, tak to jest godzina nadejścia Gniewu i Sprawiedliwości Boga, Mego Ojca. To jest Boża Sprawiedliwość, która łączy się z pojawieniem się Mojego bezmiernego Miłosierdzia. To jest wielka Sprawiedliwość i Prawda, które doprowadzają do tych przemian dla szczęścia Moich dzieci, tak jak po straszliwym sztormie ponownie pojawi się słońce”.

  • O Rzesz 26 marca 2012 o 12:02 pm

   Dzięki wielkie Zenobiusz za ten link!.

 23. Bromba 26 marca 2012 o 8:09 am

  Wywiad ze Staruchem m.in. na temat zatrzymania
  http://www.drogalegionisty.fuckpc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1108:70312-qwiecenie-mord-to-ogromna-odpowiedzialnoq&catid=49:wywiady&Itemid=103

  • Peryskop 26 marca 2012 o 10:39 am

   Staruch: … Nasze środowisko ma się dobrze między innymi dlatego, że jest dość jednolite światopoglądowo i tak powinno zostać. Tak rzadko w dzisiejszych czasach mówi się o patriotyzmie, o ojczyźnie jako pewnej wartości, o narodzie jako dobru nadrzędnym, o polskiej racji stanu. Trybuny są tym miejscem, gdzie wychowane w konsumpcyjnym środowisku dzieciaki można uczyć normalności i wskazywać, że zaangażowane kibicowanie to nie tylko te 90 minut kopaniny na murawie, ale i pewien styl życia oparty na tradycyjnych wartościach i zasadach, w których nacjonalizm pełni bardzo istotną rolę. Musimy pozostać społecznością promującą patriotyzm w wydaniu klubowym, lokalnym i ogólnym, przeciwstawiać młodzież wszechobecnej dyktaturze tolerancji, kosmopolityzmowi, lewactwu, pedalstwu, konfidenctwu i całej szeroko pojętej wizji tzw. „nowoczesnego społeczeństwa”, a ponadto uczyć samodzielnego myślenia i nazywania rzeczy po imieniu, a naszym radykalnym podejściem do pewnych kwestii wskazywać młodym kibicom dobrą drogę ;-). ..

   • O Rzesz 26 marca 2012 o 12:17 pm

    „Trybuny są tym miejscem, gdzie wychowane w konsumpcyjnym środowisku dzieciaki można uczyć normalności” … i to jest właśnie największe zagrożenie dla NWO. Normalność!.
    Podziwiam Starucha za odwagę!.
    Niech mu Pan Bóg błogosławi!.

    • hjk 26 marca 2012 o 6:53 pm

     „Na paru dzielnicach, wielu osiedlach ten model się sprawdza i przynosi bardzo wymierne efekty. Podstawą wszystkiego jest dobra organizacja, do której zawsze bardzo zachęcam. Możliwe, że niedługo uda się to wszystko ubrać w jakąś bardziej oficjalną formę. ”

     Normalność i organizacja, solidarność społeczna a awtedy ludzie stają się siliejsi niż „oni”…

 24. Ania 26 marca 2012 o 10:15 am

  http://wolnemedia.net/swiat-komputerow/przyklad-dla-europy/
  Trzeba budować nowe, a stare z tyłu zostanie.
  Islandczycy właśnie to robią. A my ?

  • hjk 26 marca 2012 o 4:14 pm

   a my mamy przepuścić „unijną” kasę…
   U€ to wyższy poziom złodziejstwa – doic wszystkich na składki do U€, a dawać nielicznym (najczęściej sswojskim) beneficjentom i to jakiś mały % składek…
   Całość okraszona wielkimi fanfarami jakie to korzyści na nas spłyną, oczywiście przez kilka lat może być na + netto, ale to kosztem innych masakrycznych dla gospodarki posunięć typu likwidacja przemysłu, wyprzedaż za grosze, panoszenie się obcego kapitału, korupcja…

 25. iHe 26 marca 2012 o 10:46 am

  Kolejny dowód na to jak mamy nędzną klasę polityczną ,a w szczególności partie szoncącą.Dlaczego szont zastanawia się nad podważeniem stereotypu ,że chciwość i łupiestwo jest dobre..?

  Bo grozi mu zwrot dotacji z UE a nie leży na sercu dobro obywateli..

  Schemat też tradycyjnie wpisuje się w nurt globalizmu,że jeżeli ktoś zrobi coś dobrego dla Polaków to nie ryży rootkiT 2sk tylko strach przed UE..

  „(tj.rząd)Obawia się też, że pobieranie zbyt wysokich stawek może doprowadzić do sporu z Brukselą, a nawet grozić zwrotem unijnych dotacji – informuje „Rzeczpospolita”

  O obniżeniu cen nie myślą na razie spółki, które samodzielnie zarządzają odcinkami A2 Nowy Tomyśl – Konin i A4 Kraków – Katowice – dodaje „Rzeczpospolita”.

  http://biznes.onet.pl/taniej-na-autostradach,18571,5070233,1,prasa-detal

  http://demotywatory.pl/3309945/Platne-autostrady-odpowiedz-GDDKiA
  http://www.najlepsze-demotywatory.pl/demotywatory/8057/

  (Ostatnio miałem niezłą beke jak wybiórcy ryżego żalili się,że musieli zwolnić ze 160 do 120km/h na autozdradzie bo powoli nie opłaca im się dojeżdżanie do ich ciepłych posadek szczególnie w tym tempie.Miny też mieli nietęgie z powodu opłat bramkarskich..
  Autozdrady będą puste jak ulice w Korei pn;)

  • hjk 26 marca 2012 o 4:09 pm

   Ale tak jest już w Portugalii, która do dziś nie moze się podnieść po którychś tam miszczostfah – kupa ka$y zmarnotrawiona na autostrady i stadiony, które w ogóle się nie zwracają, utrzymanie kosztuje horrendalne kwoty, a z powodu opłat nikt nimi nie jeździ tylko rozjeżdżane są boczne drogi państwowe…

   • AQQ 26 marca 2012 o 10:06 pm

    Jesli było-proszę wywalic.
    http://wolnemedia.net/gospodarka/po-euro-2012-krach-budowlanki-i-deweloperow/

    • hjk 27 marca 2012 o 4:14 am

     wtedy to nastąpi „fizyczny” a już dziś wirtualny – akcje lecą na łeb na szyję…

 26. lucas003 26 marca 2012 o 3:11 pm

  Grzegorz Sowa przestał płacić ZUS
  http://wolnemedia.net/prawo/grzegorz-sowa-przestal-placic-zus/
  http://normalnykraj.org/
  PODPISUJCIE I WYSYŁAJCIE

  • Aśka 26 marca 2012 o 10:12 pm

   http://finanse.wp.pl/kat,104762,title,Walka-Grzegorza-Sowy-z-ZUS-em-Apel-o-podpisy-pod-projektem-ustawy-i-organizowanie-pikiet,wid,14359159,wiadomosc.html?ticaid=1e273

   /fragment
   Grzegorz Sowa walczy nie tylko z ZUS-em, ale i ustawą o ochronie praw lokatorów, która jego zdaniem uderza w prawa właścicieli budynków. Dlatego sam w listopadzie ubiegłego roku, w świetle kamer, nielegalnie eksmitował niechcianego lokatora. Sprawą zajmuje się policja, Sowie za naruszenie miru domowego grozi do roku więzienia.

   Zanim wyrzucił lokatora, przedsiębiorca „wypowiedział” posłuszeństwo ustawie, o czym poinformował m.in. premiera. Zmiany przepisów ustawy domaga się m.in. od piotrkowskich parlamentarzystów.

 27. katerina404 26 marca 2012 o 3:15 pm

  Dzięki Zenobiusz za ten link o świetlistym krzyżu. A ja Wam drodzy rodacy wrzucam świetne świadectwo o istnieniu Boga.

  • Kamil 26 marca 2012 o 4:50 pm

   Fajne 🙂
   Świadomość Boża NIEZNA GRANIC!

   • Kamil 26 marca 2012 o 7:01 pm

    albo wierzysz albo nie wierzysz

 28. Jasifasola haaha 26 marca 2012 o 3:42 pm

  Prosze aresztowac wszystkich ktorzy sprawuja jakakolwiek wladza w tym kraju(POLSKA).I to wtrybie natychmiastowym…..CZAS START

 29. hjk 26 marca 2012 o 4:05 pm

  Szok!
  Najnowsze badania pokazują, ze w Polsce można się zdrowo opalac (w taki sposób, ze produkuje się naturalna vit. D) tylko m. 20 maja a 30 lipca, gdyż wtedy kąt padania promieni słonecznych przekracza 50stopni w stos do poziomu, bo jak mniej to warstwa ozonowa odbija UVB, które wytwarzają tę witaminę. Nadto kontakt z mydłem spłukuje wytworzoną witaminę, więc nie można się kąpac tak ok. 2 doby po opalaniu! (czyli sprawdza się stare powiedzenie, ze „kto się nie myje (mydłem), ten dłuzej żyje” i „kto się umywa, tego ubywa” 🙂 ) Inne szczegóły:
  http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/03/26/maximizing-vitamin-d-exposure.aspx?e_cid=20120326_DNL_art_1

  • hjk 26 marca 2012 o 4:32 pm

   aha i to tylko w okolicach 12tej, ew im blizej 21.06 to troche przed poludniem i po poludniu…
   dziura ozonowa widac nie taka zla…

   • Peryskop 26 marca 2012 o 6:32 pm

    Czy stosowanie do opalania UV-blockerów ma więc uzsadnienie zdrowotne ?
    Czy nowotwory skóry są rzeczywiście skutkiem przeeksponowania na słońce ?

    Zapewne żadna przesada nie służy zdrowiu – także nadużycia mydlane 😀

    • hjk 26 marca 2012 o 7:24 pm

     nie ma, a sa dodatkowo chemicznie szkodliwe…
     artykul mówi,ze nowotwory skory mogą brać się z uva, ktore niszczy vit.D w skorze i powoduje mutacje, dlatego pod ich wpływem zaczyna się produkcja ‚opalenizny”, ktora ma przed nimi chronić…

     tak sie zastanawiam z tymi 50 stopniami kąta padania – bo biorąc pod uwagę pochmurne dni i to ze ludzie pracują, to wychodziloby na to, ze mozna w ogole nie załapać sie w Polsce na naturalną vit D ze słońca i pozostanie tylko z pokarmów…
     moze jakoś inaczej jednak to uvb dociera do nas – może się inaczej załamuje, moze jest dziura ozonowa, albo warstwa ozonu fluktuuje…
     trzeba by jakiemuś fizykowi zlecić pomiar natężenia uvb w roznych porach dnia i roku…

     • Tola 27 marca 2012 o 7:39 am

      @hjk – jest tez taki prosty sposob na wystawianie wewnetrznych dloni do slonca,np podczas spaceru. Podales wazna info a propos kata padania wiec mozna chodzic na spacerki i machac lapkami.:))

      • hjk 27 marca 2012 o 7:41 pm

       zgodnie z art. nic nie daje ustawianie łapek, bo kąt padania musi być do horyzontu, ale z KOSMOSU, bo warstwa ozonu jest nad ziemią – no chyba, ze ktoś ma szczęście być nad dziurą ozonowa…
       Warto by zapytać jakiegoś fizyka.

       Ja tylko doświadczalnie sprawdziłem, ze jedna moja bateria słoneczna prawie w ogóle nie działała przez szybę, tak że byłem spanikowany zaraz po jej kupnie, dopiero gdy wystawiłem ją na balkon, uzyskała opisaną w specyfikacji moc i odetchnąłem z ulgą… 🙂

       Potem experymentując z ową baterią zauważyłem, ze w sierpniu tak do ok 16-17 dawała jakas moc, natomiast im dalej, tym moc już zanikała mimo nieustannego prostopadłego kierowania jej do słońca, a więc ewidentnie atmosfera ziemska faktycznie coś tam mocno już odbija wieczorem, a i pewnie z rana.

       A teraz mam inny typ baterii, więc sprawdzę, jak to się ma w marcu…

    • Dorka 26 marca 2012 o 11:54 pm

     jesli chodzi o twoje pytanie o chamtrails w USA to watpie..zeby ktos w ogole byl czegos swiadomy ..znowu…Amerykany maja flu shot ze 2 razy na rok, + inne obowiazkowe szczepienia, Fema ma sie dobrze i Obama tez…wszystko jest ok.wszyscy wierza ze rzad jest od tego zeby ich chronic.Wszsystko jest ok.

     • Peryskop 27 marca 2012 o 1:33 am

      Dorka, dzięki za odpowiedź.
      Gdy 20-kilka lat temu – jeszcze gdy możliwości sieci kablowych były lokalne – po raz pierwszy zobaczyłem TV w USA, to zdziwił mnie niski poziom publicystyki i fasadowy styl celebrytacji.

      Teraz widać efekty tej bardzo skutecznie prowadzonej, wyrafinowanej polityki medialnego dehumanizowania obywateli.

      Od kilkunastu lat te same chwyty stosowane są także w EU.

      I wszystko jest OK… Do czasu 😀

 30. ALFA 26 marca 2012 o 6:01 pm

  Przykład dla Europy?
  Islandia znów na językach całego świata. Tym razem nie chodzi jednak o wybuch wulkanu, kryzys finansowy czy Icesave. Chodzi o projekt jaki rząd Islandzki przygotowywał od dawna, a sprawa właśnie nabrała tempa. Publiczna administracja Islandzka (ministerstwa, szkoły, banki, szpitale) chce całkowicie zrezygnować z płatnego oprogramowania własnościowego na rzecz darmowych i otwartych programów alternatywnych.
  Kilka szkół średnich w Islandii już całkowicie zrezygnowało z systemu Windows na rzecz systemu Ubuntu Linux. To samo tyczy się oprogramowania MS Office (programy typu Word, Excel, PowerPoint) zastępowane są pakietami biurowymi typu LibreOffice (swoją drogą ten pakiet biurowy jest rewelacyjny i polecam go każdemu) czy OpenOffice.org.

  Szefem całego projektu jest Tryggvi Björgvinsson, do projektu powołano także kilku ekspertów którzy badają i rozwiązują problemy związane z kompatybilnością i migracją z drogich programów komercyjnych na bezpłatne i wcale nie gorsze ich odpowiedniki. „Chcemy większej równości pomiędzy oprogramowaniem. Rząd musi wspierać rozwiązania opensource’owe, gdyż niewielu jest dostawców aktywnie sprzedających wolne i otwarte oprogramowanie” – mówi Tryggvi Björgvinsson. To bardzo dojrzała i nowoczesna inicjatywa. Przejście całej infrastruktury administracyjnej Islandii na wolne (free) i otwarte (open) oprogramowanie to kolejny przykład Islandzkiej niezależności, dla całej Europy.
  http://wolnemedia.net/swiat-komputerow/przyklad-dla-europy/

  • Peryskop 26 marca 2012 o 6:19 pm

   ALFA, czy minister Boni przeczyta Twój wpis i wzór islandzki podda implementacji ?

   • ALFA 26 marca 2012 o 6:34 pm

    Wystarczy ,że Peryskop przeczytał 😀

    • Peryskop 26 marca 2012 o 6:38 pm

     To radość jednak na małą skalę 🙂
     Przydałaby się akcja naciskowa z gejzerami w tle…
     I kiedyś o tego dojdzie.

 31. ALFA 26 marca 2012 o 6:16 pm

  Izrael: 65 proc. społeczeństwa popiera atak na Iran
  Blisko dwie trzecie obywateli Izraela wierzy, że atak na Iran, który powstrzyma jego program nuklearny, będzie lepszy niż dopuszczenie do sytuacji, w której będzie posiadał on broń atomową – donosi serwis haaretz.com.
  Badanie zostało przeprowadzone przez profesora Camila Fuchsa z Jerozolimskiego Centrum Badania Opinii Publicznej. Według ankiety 65 poc. ludności kraju uznaje, że konsekwencje posiadania prze Iran bomby atomowej będą z pewnością większe niż interwencji zbrojnej. Zaledwie 26 proc. respondentów nie zgadza się z tym, 9 proc. nie ma zdania lub nie jest pewna. Dla obiektywności badania, przeprowadzono je wśród pięciu różnych społeczności. Laickiej, tradycyjnej, umiarkowanie religijnej, ultra-ortodoksyjnej i wśród rosyjskich imigrantów.
  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/izrael-65-proc-spoleczenstwa-popiera-atak-na-iran,1,5070254,wiadomosc.html
  Uważam ,że kłamią z tymi procentami.
  Kochamy Was – Iran & Israel PL

 32. Peryskop 26 marca 2012 o 6:34 pm

  Z relacji z WĘGIER:
  Boże miej ich w opiece! Polacy byli zszokowani, bardzo zszokowani. Zobaczyli, że może być tak niedaleko od nich normalny kraj. Kraj gdzie władza jest zgodna z wolą narodu, a nie działa przeciwko niemu. Może być w Unii taki kraj, którego przedstawiciele jadą do Brukseli walczyć o jego interesy, a nie podlizywać się tamtejszym notablom. Z wielkim zdziwieniem patrzyliśmy na to, że policja w czasie święta narodowego dba o wygodę i bezpieczeństwo demonstrujących na ulicach patriotów, zamiast kopać ich w twarz i podpalać własne samochody. Trudno nam było uwierzyć w to, że nikt nie próbuje blokować pochodów, by walczyć z demonami węgierskiego nacjonalizmu.

  http://dakowski.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

 33. luxjacek 26 marca 2012 o 7:18 pm

  Jerzy Polaczek: Czy Litwa będzie zarządzała 1/5 naszej przestrzeni powietrznej?!
  http://www.fronda.pl/news/czytaj/tytul/czy_litwa_bedzie_zarzadzala_1_5_naszej_przestrzeni_powietrznej___20040

  • luxjacek 26 marca 2012 o 7:19 pm

   Teraz Litwa będzie nas na legalu sprejowała.

   • Peryskop 26 marca 2012 o 8:47 pm

    To ciekawa sprawa.
    Bo pamiętam, że parę lat temu gdy Litwa przejściowo pogrążyła się w kryzysie, wtedy Polska w ramach kooperacji NATO zobowiązała się do strzeżenia przestrzeni powietrznej Litwy.

    Oprysk za oprysk ? Może system „chemtrails international” jest zorganizowany właśnie na tej prostej zasadzie narodowych re-sentymentów? Dlatego trudniej poznać szczegóły akcji ?

    • Aśka 26 marca 2012 o 9:33 pm

     Bo może to nie o chemtrailowanie chodzi, tylko o trzymaniu ręki w pogotowiu, aby czasami nie odchodzili zbyt daleko od NWO z powodu tego kryzysu.

 34. greenish. 26 marca 2012 o 7:52 pm

  o to cel niu ejdz
  http://www.filmweb.pl/video/teaser/nr+1-27834

 35. Konarski 26 marca 2012 o 8:15 pm

  Co uny myślą o polskich 65 – letnich gojach:
  ”65-latek to nie starzec, to młody koń i może pracować”
  „Opowieści o 65-letnich staruszkach to dyrdymały. Statystycznie taki człowiek jest młodym koniem i może pracować”
  Bo w Polsce statystycznie taki człowiek jest młodym koniem i może pracować – stwierdził publicysta Wojciech Maziarski z szechterowego GWna,
  http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,102433,11419785,_Opowiesci_o_65_letnich_staruszkach_to_dyrdymaly_.html

  • O Rzesz 26 marca 2012 o 8:46 pm

   Za komuny, jak brakowało dewiz i masła dla wszystkich a szynkę wywożono do ZSRS w puszkach z etykietami „Ogórki konserwowe”, w TV lansowano tezy że masło jest niezdrowe.
   Teraz, za kryptokomuny, gdy zniszczono nasz przemysł, brakuje pieniędzy bo są marnowane, rozdawane a kraj zadłużany ponad miarę długa praca staje się cool, jazzy, trendy i w ogóle.

   Jak mnie się marzy by powiedzieć tym palantom: „Wam panowie już dziękujemy. Wszyscy WON!”.
   I żeby to miało skutek w rzeczywistości!. 😀

 36. ALFA 26 marca 2012 o 8:53 pm

  Ahmadineżad: USA i NATO nie mogą już dyktować światu warunków
  Minęły czasy, gdy USA i NATO mogły dyktować warunki reszcie świata, a ich działania są głównym powodem problemów na świecie – oświadczył w Duszanbe prezydent Iranu Mahmud Ahmadineżad podczas regionalnej konferencji na temat bezpieczeństwa.
  – NATO i Stany Zjednoczone powinny zmienić swą politykę, bo minęły już czasy, gdy mogły dyktować warunki reszcie świata – podkreślił Ahmadineżad. – Główną przyczyną problemów na świecie jest polityka prowadzona przez państwa członkowskie NATO, szczególnie USA, prowadzona w celu ożywienia kolonializmu – powiedział irański prezydent.
  Sojusz Północnoatlantycki „wkroczył do Afganistanu pod pretekstem zwalczania terroryzmu i pod tym samym sztandarem teraz okrąża Indie, Rosję i Chiny” – powiedział Ahmadineżad domagając się natychmiastowego wycofania sił koalicji z Afganistanu. Ocenił też, że w przyszłości „chwiejność i zmienność w stosunkach NATO z Pakistanem tylko ulegną zwiększeniu”.
  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ahmadinezad-usa-i-nato-nie-moga-juz-dyktowac-swiat,1,5070457,wiadomosc.html

 37. luxjacek 26 marca 2012 o 10:30 pm

  Wiem że to ścierwomedia-ale polecam.
  Klonowany kotlet.

 38. AQQ 26 marca 2012 o 11:33 pm

  -Dzięki bezpłatnej komunikacji miejskiej ograniczymy korzystanie z samochodów, zwiększymy mobilność biednych rodzin, a także przyczynimy się do ochrony środowiska w wymiarze lokalnym oraz globalnym – twierdzi burmistrz Tallinna Edgar Savisaar z Partii Centrum, która ma większość w miejskiej radzie.

  Według projektu opłaty w tallińskiej komunikacji mają nadal obowiązywać turystów oraz pasażerów z innych estońskich gmin. W ten sposób samorząd chce zachęcić przyjeżdżających do pracy w stolicy Estończyków do zameldowania się w Tallinnie oraz płacenia tam podatków.

  Burmistrz zapowiedział połączenie przedsiębiorstw nadzorujących autobusy, trolejbusy oraz tramwaje, co ma przynieść oszczędności i poprawić ich funkcjonowanie. (super propozycja)
  http://niezalezna.pl/25821-estonia-bezplatna-komunikacja-miejska

 39. Aśka 27 marca 2012 o 8:30 am

  Super propozycja – pod warunkiem, że te ograniczenia korzystania z samochodów będą naturalne, a nie prawnie nakazane w różnych formach.