Nawrócenie Rosji zostało powierzone Niepokalanemu Sercu Maryi

Dzisiaj wyjątkowo tekst o treści religijnej – fragment książki o Fatimie. Przyznam, że mam z nią jeden poważny problem. Rosja nie jest obecnie zabójcą ludzkości. Jest nim kompleks USA – Izrael – Wielka Brytania. Tam morduje się najwięcej nienarodzonych dzieci (w samych USA 50 mln!), te właśnie kraje dokonują krwawych podbojów z wieloma milionami ofiar, w tych krajach tworzy się broń masowego rażenia, która może zniszczyć całą ludzkość.
Co więcej – inwazja na Rosję w 1917 roku dokonana została właśnie z USA przez satanistycznych Żydów!
Czyżby fragment książki o Fatimie, który mi podesłano, był sprytną operacją psy-op, wykorzystującą Orędzie Fatimskie dla celów politycznych, tzn. przekonania ludzi, że główne zło tkwi w Rosji?
„Rosja zostanie nawrócona i nastanie pokój”. A co z Izraelem, USA, Wlk. Brytanią, Europą Zachodnią?

Akt Kolegialnego Poświęcenia będzie tryumfem Niepokalanego Serca Maryi

Ważne jest by zauważyć, że nasz Pan chce by cały Kościół Katolicki zrozumiał, że Akt Kolegialnego Poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi będzie tryumfem Jej Serca, w wyniku czego dana będzie łaska nawrócenia Rosji i pokoju na świecie.

S. Łucja zapytała naszego Pana, dlaczego On nie nawróci Rosji, jeśli Ojciec Święty i biskupi nie dokonają Kolegialnego Poświęcenia Rosji. Jezus odpowiedział: Ponieważ chcę by mój cały Kościół uznał poświęcenie za tryumf Niepokalanego Serca Maryi, żeby rozwinął swój kult później i wprowadził nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi poza nabożeństwem do mojego Najświętszego Serca”.

W Fatimie powiedziano  nam, że pokój świata został powierzony Niepokalanemu Sercu Maryi, jak również, że nawrócenie Rosji zostało powierzone Jej Niepokalanemu Sercu. Bóg tylko wtedy udzieli te dwie łaski przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, gdyż On chce by wszyscy uznali, że jedynie przez zasługi Maryi świat otrzyma te dwie łaski.

Łaska Kolegialnego Poświęcenia udzielona tylko jeśli wystarczająco dużo ludzi spełni prośby Matki Bożej Fatimskiej

Według s. Łucji, łaska Kolegialnego Poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi przez biskupów katolickich wspólnie z papieżem, będzie udzielona „kiedy wystarczająca liczba (ludzi) zastosuje się do Orędzia Fatimskiego”.

Prośby Matki Bożej Fatimskiej wobec każdego z nas są podsumowane w Gwarancji Pokoju danej s. Łucji, opartej na ty, że ona zna prośby Matki Bożej.

Jeśli niewystarczająca liczba ludzi odpowie na prośby Fatimskie, nastąpi unicestwienie różnych narodów, przepowiedziane w Fatimie

Z powodu grzechów jednostek i narodów, świat już zasłużył na wielką karę. Jednym ze sposobów tej kary nadejdzie i będzie widoczna dla wszystkich, jest wojna nuklearna, która może zniszczyć życie na ziemi. Żeby wspomnieć jeden grzech naszych czasów, to zabicie 50 mln nienarodzonych dzieci poprzez aborcję, co, jak mówi Pismo Święte, „woła o zemstę do nieba”.

Żeby zrozumieć jak to ubliża Bogu, trzeba tylko pomyśleć o tym, że Bóg stworzył każdą istotę ludzką, i kocha każdego człowieka tak bardzo, że pozwala na ukrzyżowanie swojego ukochanego Syna dla zbawienia każdego z ludzi, łącznie z dziećmi zabitymi „legalnie”.

Jeśli świat nie nawróci się na czas, z pewnością można spodziewać się strasznych kar spadających na ludzkość. Nieodpokutowane grzechy jednostek zostaną ukarane w przyszłym życiu. Pismo Święte i historia pokazują, że grzechy narodów i jednostek są także karane na tym świecie. Ale nasza era będzie nawet bardziej zasługiwać na ciężkie kary, jeśli nie przyjmie tej wielkiej łaski, ofiarowanej przez Boga, a złagodzonej aktem Kolegialnego Poświęcenia. Jeśli ludzie odmówią wysłuchania Orędzia Fatimskiego i odmówią spełnienia próśb, dających nam łaskę Kolegialnego Poświęcenia, ci ludzie którzy tego odmówią, będą bardziej zasługiwać na karę, bardziej niż gdyby nigdy nie zaoferowano im tej ekstra, niezasłużonej okazji pokoju na świecie.

Rozmyślne ignorowanie prośby naszej Niebieskiej Matki to poważny grzech. I o tym tak wyraził się bp Graber z Niemiec: „Wiedząc, że świat zostanie całkowicie zniszczony przez te straszną broń masowego zniszczenia, i wiedząc także, że tego można uniknąć poprzez modlitwę i pokutę, co przypomniała nam Najświętsza Panna w Fatimie, jest moim świętym obowiązkiem wykorzystanie tych dwu środków zbawienia, modlitwy i pokuty. Zaniedbując je ponoszę winę w niszczeniu narodów. Zaniedbanie w modlitwie i pokucie – mówię to z największą powagą – jest zbrodnią przeciwko ludzkości”.

Wszystkim co jest konieczne dla uniknięcia szerokiego zniszczenia narodów, to wystarczająca ilość ludzi spełniająca proste prośby Pani Fatimskiej. Większość z nas wpada w większe kłopoty w celach materialnych, więc wiemy jak się poświęcać. Wszystko co teraz mamy zrobić to złożyć małe ofiary dla Matki Najświętszej, podjąć wysiłek spełnienia Jej próśb. Spełniając je, będziemy mogli ściągnąć Bożą łaskę na ludzkość, zasługując na łaskę Kolegialnego Poświęcenia, które przyniesie nawrócenie Rosji i pokój na świecie, poprzez nadzwyczajne zasługi Najświętszej Maryi.

Kolegialne Poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi jest warunkiem koniecznym do nawrócenia Rosji i pokoju na świecie

Kiedy w końcu dokona się Kolegialne Poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, „Rosja zostanie nawrócona i nastanie pokój”, jak powiedziała Pani Fatimska. A kiedy wszyscy zobaczą to, ludzkość uzna, że te łaski pochodzą od Boga dzięki wstawiennictwu Maryi.

Orędzie Fatimskie jasno mówi, że kolegialne Poświęcenie Rosji jest wymogiem uzyskania łaski pokoju na świecie. Rosja musi zostać wymieniona jako poświęcana Niepokalanemu Sercu, a nie tylko włączona w poświęcenie świata.

Rosja zniewolona i wykorzystana przez diabła do walki z Bogiem

Można zapytać, dlaczego Rosję wybrano i wyszczególniono w Orędziu Fatimskim, jako tę wymaganą przez Boga do poświęcenia. Od 1917 roku naród rosyjski jest zniewolony okrutnym jarzmem ateistycznej tyranii. Rosję wybrano dla Kolegialnego Poświęcenia, ponieważ to w Rosji stworzenie Boże wykorzystywane jest do walki z Bogiem.

Możemy powiedzieć, że Rosja jako państwo i naród została zniewolona i uczyniona narzędziem przez zorganizowany wojujący ateizm i oddana w służbę szatanowi do jego walki z Bogiem, naszym Stwórcą i Zbawicielem.  Z poza / spoza Rosji szatan przy współpracy i umyślnych planach agentów nałożył ateistyczny reżim na naród rosyjski, a taki reżim nie ma szacunku dla życia, cielesnego czy duchowego, narodu który zniewolił i wykorzystuje do własnych celów. Wykorzystanie Rosji jako siedziby w celu walki z Bogiem i Kościołem, diabeł wraz ze swoimi agentami rozpowszechniali na całym świecie błędy przeciwko Bogu i przeciwko jednemu Bożemu Kościołowi Katolickiemu, i przeciwko danym przez Boga prawom narodów na całym świecie. Jak ostrzegła nas Matka Boża Fatimska: „Jeśli moje prośby nie zostaną spełnione, Rosja będzie szerzyć swoje błędy na całym świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Dobrzy staną się męczennikami, Ojciec Święty będzie dużo cierpiał, a rózne narody zostaną unicestwione!”

Rosja słusznie powinna znaleźć się pod Królowaniem Maryi, gdyż Ona jest Królową Nieba i Ziemi. Ale zanim ten kiedyś święty naród ochrzczonych chrześcijan będzie mógł, jako naród i państwo, zostać ponownie przyprowadzony do swojego chrześcijańskiego powołania, musi zostać poświęcony Jej służbie. Żeby pomóc zrozumieć ten koncept, trzeba rozważyć na przykład fakt, że jeśli w kościele dokonywane są pewne przestępstwa takie jak mordy, to ten kościół musi być ponownie poświęcony przez biskupa i ponownie oddany w służbę Bogu przez poświęcenie go Niepokalanemu Sercu Maryi. To papieżowi i biskupom dano władzę i urząd, żeby poświęcili naród rosyjski w sposób uroczysty, publiczny i oficjalny. Grzech publiczny taki jak poświęcenie rosyjskiego narodu i państwa (i nie oznacza to implikacji, że wszyscy, a nawet większość Rosjan winni są tego przestępstwa) służbie szatana, wymaga uroczystego i publicznego aktu Wynagrodzenia Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi. Akt Kolegialnego Poświęcenia Rosji jest aktem, którego żąda Bóg jako wynagrodzenie.

Kolegialny Akt Poświęcenia przez biskupów w jedności z papieżem, będzie aktem Wynagrodzenia przyjętym przez Boga. Nic innego nie wystarczy by przynieść światu pokój. Do czasu poświęcenia Rosji, będziemy nadal mieć wojny na świecie. A jeśli będziemy opóźniać o poświęcenie, to będzie odbywało się unicestwianie różnych narodów. A zatem pokój na świecie powierzono katolickim biskupom i papieżowi. Ale oni nie mogą odegrać swojej roli do czasu, kiedy wystarczająca liczba nas uzyska konieczne łaski robiąc naszą część, czyli prowadzić życie zgodnie z Orędziem Fatimskim i wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi, zwłaszcza przez praktykowanie nabożeństwa pierwszych sobót.

Lekcja historii

Skutki Poświęcenia Portugalii Niepokalanemu Sercu

S. Łucja wskazała, że poprzez Akt Kolegialnego Poświęcenia Portugalii przez portugalskich biskupów, jej kraj został ocalony ze spustoszeń wojennych. Kardynał patriarcha Lizbony wskazał na to samo mówiąc, że dzięki Kolegialnemu Poświęceniu Portugalii przez biskupów podczas trzech osobnych okazji, Portugalia trzy razy uratowała się od wojny i prześladowań: 1938, 1940 i 1975. Poniżej wypowiedź kardynała patriarchy na VIII Kongresie Fatimskim 18 września 1977 w Kevalaer, Niemcy:

„Mogę powiedzieć, że to poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi, dokonane w Fatimie przez portugalskich biskupów w latach 1931 i 1938, uratowało Portugalię od powszechnego niebezpieczeństwa, wtedy tak blisko jej granic.*  To samo poświęcenie ponowiono w 1940 roku, co uratowało Portugalię od horrorów II wojny światowej. . . I z pewnością to wielkie nabożeństwo Portugalczyków do Najświętszej Panny, ponowione poświęceniem dokonanym przez biskupów 13 maja 1975 roku, zatrzymało szerzenie się wśród nas komunizmu, który już przejmował kontrolę nad licznymi departamentami naszego rządu, i zagrażał zatopieniem całego życia publicznego i prywatnego portugalskiego narodu”.

  • Patriarcha mów tu o hiszpańskiej wojnie domowej

S. Łucja zwraca uwagę na to, że jedynym miastem hiszpańskim, które nie cierpiało z powodu ofiar śmiertelnych podczas wojny domowej, była Sewilla, uroczyście poświęcona Niepokalanemu Sercu Maryi przez miejscowego biskupa.

Tak więc wszelkimi sposobami proście waszych proboszczów, by waszą parafię uroczyście poświęcili Niepokalanemu Sercu Maryi. Proście waszego biskupa by uroczyście poświęcił Niepokalanemu Sercu Maryi waszą diecezję. Proście Konferencję Biskupów, by poświęciła wasz kraj. A przede wszystkim módlcie się za papieża i biskupów, by w sposób uroczysty dokonali  Kolegialnego Poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi.

Reklamy