Nawrócenie Rosji zostało powierzone Niepokalanemu Sercu Maryi

Dzisiaj wyjątkowo tekst o treści religijnej – fragment książki o Fatimie. Przyznam, że mam z nią jeden poważny problem. Rosja nie jest obecnie zabójcą ludzkości. Jest nim kompleks USA – Izrael – Wielka Brytania. Tam morduje się najwięcej nienarodzonych dzieci (w samych USA 50 mln!), te właśnie kraje dokonują krwawych podbojów z wieloma milionami ofiar, w tych krajach tworzy się broń masowego rażenia, która może zniszczyć całą ludzkość.
Co więcej – inwazja na Rosję w 1917 roku dokonana została właśnie z USA przez satanistycznych Żydów!
Czyżby fragment książki o Fatimie, który mi podesłano, był sprytną operacją psy-op, wykorzystującą Orędzie Fatimskie dla celów politycznych, tzn. przekonania ludzi, że główne zło tkwi w Rosji?
„Rosja zostanie nawrócona i nastanie pokój”. A co z Izraelem, USA, Wlk. Brytanią, Europą Zachodnią?

Akt Kolegialnego Poświęcenia będzie tryumfem Niepokalanego Serca Maryi

Ważne jest by zauważyć, że nasz Pan chce by cały Kościół Katolicki zrozumiał, że Akt Kolegialnego Poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi będzie tryumfem Jej Serca, w wyniku czego dana będzie łaska nawrócenia Rosji i pokoju na świecie.

S. Łucja zapytała naszego Pana, dlaczego On nie nawróci Rosji, jeśli Ojciec Święty i biskupi nie dokonają Kolegialnego Poświęcenia Rosji. Jezus odpowiedział: Ponieważ chcę by mój cały Kościół uznał poświęcenie za tryumf Niepokalanego Serca Maryi, żeby rozwinął swój kult później i wprowadził nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi poza nabożeństwem do mojego Najświętszego Serca”.

W Fatimie powiedziano  nam, że pokój świata został powierzony Niepokalanemu Sercu Maryi, jak również, że nawrócenie Rosji zostało powierzone Jej Niepokalanemu Sercu. Bóg tylko wtedy udzieli te dwie łaski przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, gdyż On chce by wszyscy uznali, że jedynie przez zasługi Maryi świat otrzyma te dwie łaski.

Łaska Kolegialnego Poświęcenia udzielona tylko jeśli wystarczająco dużo ludzi spełni prośby Matki Bożej Fatimskiej

Według s. Łucji, łaska Kolegialnego Poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi przez biskupów katolickich wspólnie z papieżem, będzie udzielona „kiedy wystarczająca liczba (ludzi) zastosuje się do Orędzia Fatimskiego”.

Prośby Matki Bożej Fatimskiej wobec każdego z nas są podsumowane w Gwarancji Pokoju danej s. Łucji, opartej na ty, że ona zna prośby Matki Bożej.

Jeśli niewystarczająca liczba ludzi odpowie na prośby Fatimskie, nastąpi unicestwienie różnych narodów, przepowiedziane w Fatimie

Z powodu grzechów jednostek i narodów, świat już zasłużył na wielką karę. Jednym ze sposobów tej kary nadejdzie i będzie widoczna dla wszystkich, jest wojna nuklearna, która może zniszczyć życie na ziemi. Żeby wspomnieć jeden grzech naszych czasów, to zabicie 50 mln nienarodzonych dzieci poprzez aborcję, co, jak mówi Pismo Święte, „woła o zemstę do nieba”.

Żeby zrozumieć jak to ubliża Bogu, trzeba tylko pomyśleć o tym, że Bóg stworzył każdą istotę ludzką, i kocha każdego człowieka tak bardzo, że pozwala na ukrzyżowanie swojego ukochanego Syna dla zbawienia każdego z ludzi, łącznie z dziećmi zabitymi „legalnie”.

Jeśli świat nie nawróci się na czas, z pewnością można spodziewać się strasznych kar spadających na ludzkość. Nieodpokutowane grzechy jednostek zostaną ukarane w przyszłym życiu. Pismo Święte i historia pokazują, że grzechy narodów i jednostek są także karane na tym świecie. Ale nasza era będzie nawet bardziej zasługiwać na ciężkie kary, jeśli nie przyjmie tej wielkiej łaski, ofiarowanej przez Boga, a złagodzonej aktem Kolegialnego Poświęcenia. Jeśli ludzie odmówią wysłuchania Orędzia Fatimskiego i odmówią spełnienia próśb, dających nam łaskę Kolegialnego Poświęcenia, ci ludzie którzy tego odmówią, będą bardziej zasługiwać na karę, bardziej niż gdyby nigdy nie zaoferowano im tej ekstra, niezasłużonej okazji pokoju na świecie.

Rozmyślne ignorowanie prośby naszej Niebieskiej Matki to poważny grzech. I o tym tak wyraził się bp Graber z Niemiec: „Wiedząc, że świat zostanie całkowicie zniszczony przez te straszną broń masowego zniszczenia, i wiedząc także, że tego można uniknąć poprzez modlitwę i pokutę, co przypomniała nam Najświętsza Panna w Fatimie, jest moim świętym obowiązkiem wykorzystanie tych dwu środków zbawienia, modlitwy i pokuty. Zaniedbując je ponoszę winę w niszczeniu narodów. Zaniedbanie w modlitwie i pokucie – mówię to z największą powagą – jest zbrodnią przeciwko ludzkości”.

Wszystkim co jest konieczne dla uniknięcia szerokiego zniszczenia narodów, to wystarczająca ilość ludzi spełniająca proste prośby Pani Fatimskiej. Większość z nas wpada w większe kłopoty w celach materialnych, więc wiemy jak się poświęcać. Wszystko co teraz mamy zrobić to złożyć małe ofiary dla Matki Najświętszej, podjąć wysiłek spełnienia Jej próśb. Spełniając je, będziemy mogli ściągnąć Bożą łaskę na ludzkość, zasługując na łaskę Kolegialnego Poświęcenia, które przyniesie nawrócenie Rosji i pokój na świecie, poprzez nadzwyczajne zasługi Najświętszej Maryi.

Kolegialne Poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi jest warunkiem koniecznym do nawrócenia Rosji i pokoju na świecie

Kiedy w końcu dokona się Kolegialne Poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, „Rosja zostanie nawrócona i nastanie pokój”, jak powiedziała Pani Fatimska. A kiedy wszyscy zobaczą to, ludzkość uzna, że te łaski pochodzą od Boga dzięki wstawiennictwu Maryi.

Orędzie Fatimskie jasno mówi, że kolegialne Poświęcenie Rosji jest wymogiem uzyskania łaski pokoju na świecie. Rosja musi zostać wymieniona jako poświęcana Niepokalanemu Sercu, a nie tylko włączona w poświęcenie świata.

Rosja zniewolona i wykorzystana przez diabła do walki z Bogiem

Można zapytać, dlaczego Rosję wybrano i wyszczególniono w Orędziu Fatimskim, jako tę wymaganą przez Boga do poświęcenia. Od 1917 roku naród rosyjski jest zniewolony okrutnym jarzmem ateistycznej tyranii. Rosję wybrano dla Kolegialnego Poświęcenia, ponieważ to w Rosji stworzenie Boże wykorzystywane jest do walki z Bogiem.

Możemy powiedzieć, że Rosja jako państwo i naród została zniewolona i uczyniona narzędziem przez zorganizowany wojujący ateizm i oddana w służbę szatanowi do jego walki z Bogiem, naszym Stwórcą i Zbawicielem.  Z poza / spoza Rosji szatan przy współpracy i umyślnych planach agentów nałożył ateistyczny reżim na naród rosyjski, a taki reżim nie ma szacunku dla życia, cielesnego czy duchowego, narodu który zniewolił i wykorzystuje do własnych celów. Wykorzystanie Rosji jako siedziby w celu walki z Bogiem i Kościołem, diabeł wraz ze swoimi agentami rozpowszechniali na całym świecie błędy przeciwko Bogu i przeciwko jednemu Bożemu Kościołowi Katolickiemu, i przeciwko danym przez Boga prawom narodów na całym świecie. Jak ostrzegła nas Matka Boża Fatimska: „Jeśli moje prośby nie zostaną spełnione, Rosja będzie szerzyć swoje błędy na całym świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Dobrzy staną się męczennikami, Ojciec Święty będzie dużo cierpiał, a rózne narody zostaną unicestwione!”

Rosja słusznie powinna znaleźć się pod Królowaniem Maryi, gdyż Ona jest Królową Nieba i Ziemi. Ale zanim ten kiedyś święty naród ochrzczonych chrześcijan będzie mógł, jako naród i państwo, zostać ponownie przyprowadzony do swojego chrześcijańskiego powołania, musi zostać poświęcony Jej służbie. Żeby pomóc zrozumieć ten koncept, trzeba rozważyć na przykład fakt, że jeśli w kościele dokonywane są pewne przestępstwa takie jak mordy, to ten kościół musi być ponownie poświęcony przez biskupa i ponownie oddany w służbę Bogu przez poświęcenie go Niepokalanemu Sercu Maryi. To papieżowi i biskupom dano władzę i urząd, żeby poświęcili naród rosyjski w sposób uroczysty, publiczny i oficjalny. Grzech publiczny taki jak poświęcenie rosyjskiego narodu i państwa (i nie oznacza to implikacji, że wszyscy, a nawet większość Rosjan winni są tego przestępstwa) służbie szatana, wymaga uroczystego i publicznego aktu Wynagrodzenia Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi. Akt Kolegialnego Poświęcenia Rosji jest aktem, którego żąda Bóg jako wynagrodzenie.

Kolegialny Akt Poświęcenia przez biskupów w jedności z papieżem, będzie aktem Wynagrodzenia przyjętym przez Boga. Nic innego nie wystarczy by przynieść światu pokój. Do czasu poświęcenia Rosji, będziemy nadal mieć wojny na świecie. A jeśli będziemy opóźniać o poświęcenie, to będzie odbywało się unicestwianie różnych narodów. A zatem pokój na świecie powierzono katolickim biskupom i papieżowi. Ale oni nie mogą odegrać swojej roli do czasu, kiedy wystarczająca liczba nas uzyska konieczne łaski robiąc naszą część, czyli prowadzić życie zgodnie z Orędziem Fatimskim i wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi, zwłaszcza przez praktykowanie nabożeństwa pierwszych sobót.

Lekcja historii

Skutki Poświęcenia Portugalii Niepokalanemu Sercu

S. Łucja wskazała, że poprzez Akt Kolegialnego Poświęcenia Portugalii przez portugalskich biskupów, jej kraj został ocalony ze spustoszeń wojennych. Kardynał patriarcha Lizbony wskazał na to samo mówiąc, że dzięki Kolegialnemu Poświęceniu Portugalii przez biskupów podczas trzech osobnych okazji, Portugalia trzy razy uratowała się od wojny i prześladowań: 1938, 1940 i 1975. Poniżej wypowiedź kardynała patriarchy na VIII Kongresie Fatimskim 18 września 1977 w Kevalaer, Niemcy:

„Mogę powiedzieć, że to poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi, dokonane w Fatimie przez portugalskich biskupów w latach 1931 i 1938, uratowało Portugalię od powszechnego niebezpieczeństwa, wtedy tak blisko jej granic.*  To samo poświęcenie ponowiono w 1940 roku, co uratowało Portugalię od horrorów II wojny światowej. . . I z pewnością to wielkie nabożeństwo Portugalczyków do Najświętszej Panny, ponowione poświęceniem dokonanym przez biskupów 13 maja 1975 roku, zatrzymało szerzenie się wśród nas komunizmu, który już przejmował kontrolę nad licznymi departamentami naszego rządu, i zagrażał zatopieniem całego życia publicznego i prywatnego portugalskiego narodu”.

* Patriarcha mów tu o hiszpańskiej wojnie domowej

S. Łucja zwraca uwagę na to, że jedynym miastem hiszpańskim, które nie cierpiało z powodu ofiar śmiertelnych podczas wojny domowej, była Sewilla, uroczyście poświęcona Niepokalanemu Sercu Maryi przez miejscowego biskupa.

Tak więc wszelkimi sposobami proście waszych proboszczów, by waszą parafię uroczyście poświęcili Niepokalanemu Sercu Maryi. Proście waszego biskupa by uroczyście poświęcił Niepokalanemu Sercu Maryi waszą diecezję. Proście Konferencję Biskupów, by poświęciła wasz kraj. A przede wszystkim módlcie się za papieża i biskupów, by w sposób uroczysty dokonali  Kolegialnego Poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi.

Reklamy

234 responses to “Nawrócenie Rosji zostało powierzone Niepokalanemu Sercu Maryi

 1. hddfwjiodfw 27 kwietnia 2012 o 9:53 am

  [usunięte na prośbę czytelników. Obraza uczuć religijnych?]

  • Annah. 27 kwietnia 2012 o 11:36 am

   Monitor bardzo proszę o wykasowanie tego wpisu.

   • monitorpolski 27 kwietnia 2012 o 11:46 am

    Usunąłem, ale tylko z uwagi na wulgaryzm.
    hddfwjiodfw nie obraził uczuć religijnych, bowiem jego krytyka dotyczyła wyłącznie książki, która jest opinią, a nie orędziem czy fragmentem Biblii. Mnie się ta jednostronna interpretacja też nie podoba.

    • Annah. 27 kwietnia 2012 o 12:34 pm

     Dziękuję

     • kefir2010 27 kwietnia 2012 o 8:13 pm

      […pocałuj mnie w dupę Kefir…]

      • zenobiusz 28 kwietnia 2012 o 10:05 am

       http://zenobiusz.wordpress.com/2012/04/28/nawroc-sie-macieju/
       To i do Ciebie.
       „Mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i pierwsze czyny podejmij! Jeśli zaś nie – przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz”.

  • zenobiusz 27 kwietnia 2012 o 3:14 pm

   monitor@
   ,To jakiś stary tekst.To co podałeś.
   —————————————————————————————————————————
   25 marca 1984 r. Jan Paweł II, w kolegialnej łączności ze wszystkimi biskupami świata, poświęcił Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi. Każdy biskup miał zjednoczyć się w tym akcie z Ojcem Świętym. Biskupowi Pawłowi Hnilicy udało się w tym dniu znaleźć w Moskwie i w sercu kraju połączyć się duchowo z Papieżem w akcie zawierzenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. Poniżej umieszczamy fragmenty jego świadectwa.
   http://zenobiusz.wordpress.com/2012/04/27/nawrocenie-rosji-w-listach-siostry-lucj/

   • ~gabriel 27 kwietnia 2012 o 7:38 pm

    • zenobiusz 27 kwietnia 2012 o 7:49 pm

     Gabriel z ogonem@
     Filmik traktujący Jana Pawła II ,jako lucyferianina.
     Skąd wy wyłazicie,z jakiej nory.
     Spotkasz kiedyś Archanioła Gabriela,i nie wiem ,
     czy będzie ci wesoło ,za ten bluźnierczy nick.
     i pozostałe treści które tu sączysz.

     • ~gabriel 27 kwietnia 2012 o 10:37 pm

      Zenek, zawiść cię pożera, zapal Maryśke-to pomaga. Religia odebrała ci z kolei zdolność samodzielnego myślenia. Chyba że masz 9 latek…

      • hjk 28 kwietnia 2012 o 8:37 am

       Zeno, Nie jako lucy tylko illu co najwyzej, ale to tak w stylu @Tamary w bajkach o dobrych „illu” walczących ze złumi „lucy”…
       Ale fatycznie wysyp sekciarstwa i propagandy para-religijnej jest niesamowity ostatnio…

       • zenobiusz 28 kwietnia 2012 o 9:06 am

        Illu cą lucy.Nie zauważyłeś tego.Nie wiesz jeszcze co się na prawdę dzieje ??

        • hjk 29 kwietnia 2012 o 5:53 pm

         Co do tego nie mamy pewności, czy wszyscy illu są lucy. Na pewno na szczycie „piramidki” są, ale czy na dołach też? Są tylko pośrednio co najwyżej, przez przynależność do organizacji, gdzie szefostwo hołduje lucy’emu.

   • monitorpolski 27 kwietnia 2012 o 7:51 pm

    Tekst otrzymałem mailem od zaufanej osoby. Nie mogłem znaleźć źródła. Możesz mieć rację, że coś jest w nim nie tak.

    • zenobiusz 27 kwietnia 2012 o 8:33 pm

     Przemyślał bym to zaufanie .
     Nie chcę więcej analizować ,ale…

     🙂 🙂 🙂 🙂
     Ktoś wpuścił Cię z premedytacją na minę. 🙂

     • Peryskop 28 kwietnia 2012 o 12:12 am

      „…A zatem pokój na świecie powierzono katolickim biskupom i papieżowi. Ale oni nie mogą odegrać swojej roli do czasu, kiedy wystarczająca liczba nas uzyska konieczne łaski robiąc naszą część, czyli prowadzić życie zgodnie z Orędziem Fatimskim i wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi, zwłaszcza przez praktykowanie nabożeństwa pierwszych sobót…”

      Po opakowaniach ich łatwo poznacie:
      „….zwłaszcza przez praktykowanie nabożeństwa pierwszych sobót.”

      Od kiedy to nabożeństwa w sabat mają tak wielkie znaczenie dla Kościoła Katolickiego ?

      To szyte nie grubymi nićmi, ale sznurkiem od snopowiązałek !

      • wobroniewiary 28 kwietnia 2012 o 8:54 am

       Za ciebie też się będziemy modlić, bo bez modlitwy brak ci będzie laski a bez łaski miłości a bez miłości nie pójdzie się do Nieba – święty Ojciec Pio – ŚWIĘTY Kościoła Katolickiego tak twierdził a On oprócz modlitwy w takich razach obrazy majestatu Boga czy NMP potrafił wymierzyć bardzo siarczysty policzek

     • zenobiusz 28 kwietnia 2012 o 12:20 am

      Co jeszcze zamierza opluć,w swoim narastającym amoku ?????http://www.sekretariatfatimski.pl/pierwsze-soboty-miesica/141-historia-nabozenstwa-pierwszych-sobot
      Nie nam wnikać w plany Bożej Opatrzności, ale można się pokornie domyślać, że realizacja obietnic Matki Bożej Fatimskiej została uzależniona od dwojakiej współpracy Kościoła z Niepokalanym Sercem Maryi, które ma umożliwić Bogu wylanie na świat łaski wypełniające Serce Matki Bożej. Pierwszy wymiar to działanie Ojca Świętego i biskupów, w więc kościelnej hierarchii – mają oni poświęcić Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi. Drugi wymiar dotyczy wiernych, całego ludu Bożego – ma on praktykować Nabożeństwo Pierwszych Sobót i w ten sposób okazać miłość i pragnienie wynagradzania Niepokalanemu Sercu Maryi. Pierwsza forma współpracy została już przeprowadzona i przyjęta przez Boga. Jan Paweł II poświęcił świat i Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi, co pociągnęło za sobą zapowiedziany w Fatimie upadek komunizmu. Drugi wymiar współpracy ciągle leży przed nami… Dopóki świat nie zacznie żyć Nabożeństwem Pierwszych Sobót, dopóty nie staniemy się świadkami triumfu Niepokalanego Serca Maryi.

     • zenobiusz 28 kwietnia 2012 o 12:40 am

      On , w swoim amoku?
      On to znaczy kto.???
      Czyj to wpływ,??????
      http://www.krosno24.pl/opinie.php?Submit=Szukaj&gdzie=all&podstr=szukaj/szukaj&query=niepokalane&select=traf
      „Szatan już bezsilny!
      Do 2 kwietnia 2005 roku sam diabeł walczył z próbami rozpowszechnienia nabożeństwa pierwszych sobót.Coś w nim musi być zupełnie niezwykłego, skoro szatan czyni wszystko, by nie dopuścić do jego rozpowszechnienia. Cóż takiego kryje się w tym nabożeństwie do Niepokalanego Serca, że ks. kard. Joseph Ratiznger, przewodniczący Kongregacji Doktryny Wiary, dziś jako Benedykt XVI, następca Jana Pawła II, ogłosił, że jest ono ratunkiem dla świata, że jest silniejsze od broni wszelkiego rodzaju? Szatan boi się tego nabożeństwa i czyni, co w jego mocy, by pozostało tylko w zamysłach Bożej Opatrzności.
      Może przeraża go comiesięczna spowiedź, która uniemożliwia mu opanowanie ludzkiej duszy? Mistrzowie życia wewnętrznego zgodnie twierdzą, że ten, kto pragnie doskonałości, musi przystępować do sakramentu pojednania co najmniej raz w miesiącu. Władca ciemności dobrze wie, że regularna spowiedź niweczy wszystkie jego wysiłki.
      A może szatan boi się mistyki wpisanej w krąg nabożeństwa pierwszych sobót? Może lęka się jego kontemplacji? Rzeczywiście, nabożeństwo pierwszych sobót może obrócić w proch bardzo wygodny dla diabła mit mówiący o tym, że doświadczenie mistyczne jest zarezerwowane tylko dla wybranych, a kontemplacja stanowi domenę zastrzeżoną jedynie dla zakonników i zakonnic. Nagle te najpiękniejsze skarby wiary okazują się w zasięgu każdego, kto ma odwagę wyciągnąć po nie rękę! Nie dopuścić do tego, ośmieszyć, zasunąć zasłonę milczenia, piętrzyć trudności – oto cel „

      • zenobiusz 28 kwietnia 2012 o 12:51 am

       Wierzących czytelników,proszę o modlitwę
       ,w intencji autora komentowanej wypowiedzi,
       a także o modlitwę wynagradzającą ,
       za bluźnierstwo.
       Osobno, dziękczynną ,
       za łaskę rozeznania,
       jaki problem,ma
       ,ten nasz brat.
       Amen</strong

       • zenobiusz 28 kwietnia 2012 o 1:08 am

        .Obawiam się Marku,że zgodnie z własnymi zapowiedziami,powinieneś poddać autora komentowanej wypowiedzi moderacji.

        Tu nie pomogą ,żadne sztuczki erystyczne,masa ludzi ,już to czytała
        To atak,na wiarę,z górnej półki.Całkowicie świadomy.
        Za mniejsze ,próby niszczenia Wiary,banowałeś.
        Niech pisze ,ale wara mu od Kościoła.

        • zenobiusz 28 kwietnia 2012 o 1:23 am

         Dla słabszych w Wierze Braci i Sióstr.obszerniejsze wytłumaczenie o co chodzi.
         http://zenobiusz.wordpress.com/2012/04/28/tajemnica-pierwszych-sobot-miesiaca/

         • zenobiusz 28 kwietnia 2012 o 7:25 am

          Po opakowaniach ich łatwo poznacie:
          “….zwłaszcza przez praktykowanie nabożeństwa pierwszych sobót.”

          Od kiedy to nabożeństwa w sabat mają tak wielkie znaczenie dla Kościoła Katolickiego ?

          To szyte nie grubymi nićmi, ale sznurkiem od snopowiązałek !
          —————————————————————————————————————-
          Zjadła cię własna pycha i samouwielbienie.Za troskę o Kościół,już podziękujemy.

        • Peryskop 28 kwietnia 2012 o 2:03 am

         „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”.
         Trzecie przykazanie przypomina o obowiązku święcenia dni świętych, głównie niedzieli…

         wiki: „Szabat, szabas, sabat, sobota (hebr. שַׁבָּת, odpoczynek) – w judaizmie i tradycji chrześcijańskiej [sic!?! – przyp. Peryskop], ostatni (siódmy) dzień każdego tygodnia (czyli sobota). W judaizmie i niektórych kościołach chrześcijańskich (m.in. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Baptyści Dnia Siódmego, część zielonoświątkowców i niektórych wspólnot protestanckich) obchodzony jako dzień święty – na pamiątkę tego, że dnia siódmego po zakończeniu aktu stworzenia Bóg odpoczywał…”

         —————————-

         Zeno, czy już całkiem ci się pokiciało ?

         Przeczytaj, proszę, na spokojnie swój apel cały boldem:

         zenobiusz 28 Kwiecień 2012 o 12:51 am
         Wierzących czytelników,proszę o modlitwę
         ,w intencji autora komentowanej wypowiedzi,
         a także o modlitwę wynagradzającą ,
         za bluźnierstwo.
         Osobno, dziękczynną ,
         za łaskę rozeznania,
         jaki problem,ma
         ,ten nasz brat.
         Amen</strong

         koniec cytatu

         "…a także o modlitwę wynagradzającą , za bluźnierstwo."
         – czy to nie skrywany satanizm przypadkiem wysypał ci się z kapelusza ?

         "Osobno, dziękczynną, za łaskę rozeznania, jaki problem,ma ,ten nasz brat."
         – bracie nasz, czy jesteś pewien, że już rozeznałeś swój problem ?

         "Amen</strong"
         – czy to nowa wzmocniona ekumeniczna formuła, czy tylko wziąłeś coś "na wzmocnienie" ?

         Natomiast zaczynanie linii od przecinka może mieć zdolność patentową 😀 😀

         • zenobiusz 28 kwietnia 2012 o 7:21 am

          http://www.nonpossumus.pl/ps/Syr/1.php

          Bojaźń Pańska to chwała i chluba,
          wesele i korona radosnego uniesienia.
          12 Bojaźń Pańska zadowala serca,
          daje wesele, radość i długie życie.
          13 Temu, kto się Pana boi, dobrze będzie na końcu,
          a w dniu swej śmierci będzie błogosławiony.
          14 Początkiem mądrości jest bojaźń Pana,
          i dla tych, którzy są [Mu] wierni, wraz z nimi została stworzona w łonie matki.
          15 Założyła u ludzi fundament wieczny,
          a u ich potomstwa znajdzie zaufanie.
          16 Pełnia mądrości to bać się Pana,
          który upoi ich owocami swoimi.
          17 Cały ich dom napełni pożądanymi dobrami,
          a spichlerze swymi płodami.
          18 Koroną mądrości – bojaźń Pańska,
          dająca pokój i czerstwe zdrowie.
          19 .
          Wiedzę i poznanie rozumu jak deszcz wylał,
          i wywyższył chwałę tych, co ją posiadają.
          20 Korzeń mądrości to bać się Pana,
          a gałęzie jej – długie życie.

         • hjk 28 kwietnia 2012 o 10:35 am

          @”Od kiedy to nabożeństwa w sabat mają tak wielkie znaczenie dla Kościoła Katolickiego? To szyte nie grubymi nićmi, ale sznurkiem od snopowiązałek !”

          hahhaha, Uśmiałem się z tego stwierdzenia 🙂 🙂 🙂
          Zeno @Peryskop specjalnie Cię chyba podpuścił, co wywołało Twą nieco szaleńcza reakcję, podczas gdy w zupełności wystarczyłaby informacja o źródle i pochodzeniu nabożeństwa. @Peryskop wykazał się „rewolucyjną czujnością” 🙂 , a Ty od razu „z grubej rury”…
          Dlatego z grubej, bo opór wobec nabożeństwa „5ciu 1szych sobót” był oporem na szczytach hierarchii, by nie było „oficjalnie zatwierdzone”, bo w ludzie juz dawno jest kultywowane, jeszcze pamiętam jako dzieci zachęcano nas do „1szych piątków i sobót”.
          A nie sądzę, by @peryskop był wyższym oficjelem w hierarchii Kościoła 🙂

          Natomiast jest „rewolucyjnie czujny” 🙂 wobec zakusów judaizacji Kościoła, co zapewne zaczeło się juz w pierwszych latach chrzesciajństwa, jak przywódcy żydowscy zauważyli, ze gwałtownie topnieją szeregi własnych owieczek judaistów na rzecz nowej religii… Najprostsze rozwiązanie to „przechrzeczenie się” i wejście w szeregi nowej religii, a potem „odkręcenie jej” na „stare kopyto”, co obserwujemy…

          Kiedyś spotkałem znajomego i zapytał, gdzie idę, a była sobota, na co ja, że do kościoła. A ten „to co ty, jakimś żydem jestes czy co, że swietujesz szabat?” W społeczeństwie istnieją takie nastawienia i to jest pewien fakt…

          A w Kościele jest tradycja ‚pierwszych dni” – mamy Pierwszy czartek poświęcony czci Eucharystii na pamiatkę Wielkiego Czwartku, nabożeństwa wynagradzające w pierwszy piatek, no i te 1szo sobotnie na życzenie Matki Bożej… Dodatkowo mamy różne lokalne tradycje jak drugie wtorki, trzecie środy, itd.

 2. Joanna 27 kwietnia 2012 o 10:00 am

  „A co z Izraelem, USA, Wlk.Bryt, Europą Zachodnią?” Może to należy rozumieć w kontekście historycznym? Objawienia fatimskie miały trwały od maja do lipca 1917roku, I nic. Rewolucja w Rosji wybuchła z 24/25 pażdziernika 1917roku. Wiemy jakie przyniosła konsekwencje, ile milionów ludzi zginęło, jak potoczyła sie dalej w związku z tym sytuacja na świecie.
  Dzisiaj czytał ma łonecie-ze względu na pocztę założona w zamierzchłych czasach-, że wojska rosyjskie odbywają wspólne ćwiczenia z wojskami USA. Myśle, że do globalnego „porządku” oni juz wszyscy sie dogadali.

  • Joanna 27 kwietnia 2012 o 10:07 am

   Proszę mi wybaczyć rozmaite byki, których nie zauważyłam i potraktować je jako „oczywiste omyłki pisarskie”-:))Ogólnie komputer coś mi dziś wariuje.

  • monitorpolski 27 kwietnia 2012 o 11:01 am

   To na pewno ma związek z wydarzeniami historycznymi. Ale stawia to wątpliwości co do samego przesłania. Czyżby Matka Boska nie wiedziała co miało czekać świat w przyszłości?
   Jak ktoś napisał – przydałby się oryginał by to zweryfikować. Powyższy fragment jest tylko i wyłącznie opracowaniem.

   • Peryskop 27 kwietnia 2012 o 4:05 pm

    MP: „Czyżby Matka Boska nie wiedziała co miało czekać świat w przyszłości?”

    Zwracam uwagę, że przepowiednie fatimskie mają charakter warunkowy – jeśli…

    Ponieważ większa część ludzkości promuje zło i/lub mu się biernie poddaje, to mamy skutki.

    I na dobrą sprawę takie dramatyczne losy świata można było przewidzieć i bez cudownych objawień, bo czyż nie są to tylko negatywne następstwa negatywnych zjawisk ?

    Na marginesie: wspólne ćwiczenia amerykańsko-rosyjskie mogą wskazywać na uczestnictwo obu stron w spisku globalnym. Ale nie muszą, bo Rosjanie mogą przy tej okazji robić rekonesans…

    Świat doprawdy nie jest jaki się wydaje – a zwłaszcza jak nam sugerują to oficjalne merdia.

    • hjk 29 kwietnia 2012 o 5:57 pm

     Dla porządku tu kopiuję wpis z nast. strony, kiedy ta była chwilowo zamaknięta:
     https://monitorpolski.wordpress.com/2012/04/28/apel-elizeusza-nie-idzcie-na-stadiony/#comment-94975

 3. Cramer 27 kwietnia 2012 o 10:02 am

  Wpis może nie bezpośrednio o Maryi, ale religijny i na temat Rosji.
  Niedawno pojawiła się informacja o kontrakcie zawartym między USA i Rosją na eksploatację złóż w Arktyce. Ta umowa w praktyce oddaje Rosji złoża łupkowe i inne w Arktyce a także prawdopodobnie złoża łupkowe w Polsce. W zamian za to (uważa się) Rosja nie będzie wtrącać się do wojny przeciwko Syrii, Iranowi (a w tle także Pakistanowi i Chinom).
  I tu przypomniała mi się księga proroka Daniela, proroctwo o 4 bestiach.
  Oto jedena z „postaci” tego proroctwa:

  2. A oto druga bestia, zupełnie inna, podobna do niedźwiedzia, z jednej strony podparta [w wersji Wujka: stanęła na stronie], a trzy żebra miała w paszczy między zębami. Mówiono do niej: Podnieś się! Pożeraj wiele mięsa!

  Świetnie wiemy, co to za bestia podobna do niedźwiedzia. „Stanęła na stronie” – zobowiązała sie nie wtrącać. A dlaczego – bo powiedziano jej „Pożeraj więcej mięsa”. A kto powiedział? Ano bestia nr 1:

  1. Pierwsza podobna była do lwa i miała skrzydła orle. Patrzałem, a oto wyrwano jej skrzydła, ją zaś samą uniesiono w górę i postawiono jak człowieka na dwu nogach, dając jej ludzkie serce.

  Imperium anglo-amerykańskie. „Dając ludzkie serce” (czyli zabierając lwie) – zabrano serce waleczne, dano serce wahające się. Warto zwrócić uwagę, że tej bestii wyrwano skrzydła, natomiast besta nr. 3 skrzydeł nie straciła. Kto „wyrwał te skrzydła”? Właśnie bestia nr 3:

  3. Potem patrzałem, a oto inna bestia podobna do pantery, mająca na swym grzbiecie cztery ptasie skrzydła. Bestia ta miała cztery głowy; jej to powierzono władzę.

  Wszystko jasne. Ta bestia wygra wojnę (choc może to trochę zaskakujące). Ale i tak 2 lata później przyjdzie bestia nr 4 …

  Sorry za taki ekscentryczny wpis i domorosłę interpretację proroka, ale te puzle same sie układają ….

  • Hix 27 kwietnia 2012 o 10:49 am

   także mam podobne skojarzenia
   opisy 1 i 2 bestii pasują jak ulał

   • deotibigratia 27 kwietnia 2012 o 10:03 pm

    Proszę spójrzcie jak Rosjanie modlą się teraz:

    od kilku dni, dziesiątki i setki tysięcy ludzi w cerkwiach –
    (100.000 ludzi przy Chramie Zbawiciela w Moskwie
    http://www.taday.ru/text/1593201.html)

    Rosjanie modlą się o wybawienie ich od narodu, młodzieży, od diabelskich sił;
    od pewnego czasu trwa bowiem atak na rosyjską cerkiew: niszczenie ikon, akty profanacji i wandalizmu, bezpośredni atak na patriarchę Kiryła

    • zenobiusz 28 kwietnia 2012 o 9:30 am

     Niestety,u nas jest podobnie,różnica polega na tym,że Kościół w Polsce,nie został,aż tak zdruzgotany przez bolszewię ,jak Święta Cerkiew.

     Rosja ma dość .takiej sytuacji.Rosja ,walczy.

     Niemniej ,u nas dzieje się to samo,bezwzględny podstępny atak ,na Duszę Narodu.Nawet na tym blogu.Zamiast to analizować ,i z tym walczyć ,wielu,dalej szuka ciekawostek.
     Możemy wspólnie walczyć,możemy sobie pomóc.Nie wpłyniemy na wybory,w USA,zamachy w UK.Ale tu i teraz,możemy zwyciężyć ,w jedności budzących się narodów słowiańskich,i Europy Środkowej.

 4. Stanisław 27 kwietnia 2012 o 10:27 am

  Nie wiem czy nasi biskupi zdobędą się na to by uroczyście poświęcić Niepokalanemu Sercu Maryi naszą diecezję, czy też kraj. Proszę zobaczyć jaki jest opór by intronizować Chrystusa na króla Polski. Gdyby dokonano obydwu rzeczy , tj tego co pisze siostra Łucja i intronizacji, mam głęboką wiarę że w naszym kraju zło by przepadło razem ze swoimi namiestnikami w strukturach kościoła jak też rządu.

  Kolejna sprawa to dotarcie do oryginalnych zapisków przepowiedni Fatimskich. Skąd możemy wiedzieć czy wszystko nam ujawniono ?

  • Hix 27 kwietnia 2012 o 10:51 am

   nie ujawniono wszystkiego z III na pewno! (Bertone)
   czytałem o tym albo u Maruchy albo Zena

   • Hix 27 kwietnia 2012 o 11:09 am

    fragment
    „Mogę powiedzieć, że kard. Ratzinger polegał na opiniach abp Bertone. To nie kard. Ratzinger rozmawiał z s. Łucją; to nie kard. Ratzinger powiedział: “Czy to twój list”, czy bardziej precyzyjnie: “Czy to twoje kartki?” Nikomu innemu nie powiedziała “Tak, to moje kartki papieru. Tak, to ja zapisałam te kartki”.

    I to jest powiedziane w liczbie mnogiej, a to co kard. Bertone pokazał nam w swojej broszurze (TMF) w roku 2000, to cztery osobne strony fotokopii. Jedna z nich była około pół cala [ponad 1 cm] krótsza od pozostałych trzech.

    Oczywiście, dla niewprawnego oka – nie spodziewasz się zatrudniać detektywa za każdym razem kiedy czytasz coś z Watykanu – okazało się, że było to napisane na czterech odrębnych kartkach papieru!
    Jednak 31 maja 2007 roku, kiedy kard. Bertone w końcu ujawnił światu, w telewizji, faktyczny dokument, który wcześniej pokazał w formie fotokopii – był on na jednej złożonej kartce papieru. Jedna kartka. To wszystko.

    Ale kard. Bertone pokazał wcześniej, że s. Łucja mówiła o “moich kartkach” papieru.
    Dlaczego? Dlatego, że od początku twierdziliśmy, że są dwa teksty – dwa różne dokumenty, na których s. Łucja spisała całą Trzecią Tajemnicę. Jeden dokument liczy 62 strony, drugi 25 linijek. Mogliśmy to stwierdzić, jesteśmy tego pewni, że tak jest, gdyż poszukiwania zrobiliśmy z należytą starannością. Smuci to, że Watykan – z powodu braku przejrzystości w uciszaniu s. Łucji przez 45 lat, ukrywania 24 tomów dokumentów badań zgromadzonych przez o. Alonso, publikowaniu fałszywych słów o Trzeciej Tajemnicy – zmusił nas do dalszego grzebania, by dotrzeć do prawdy.

    To dlatego, miesiąc po wyjściu Watykanu ze swoim oświadczeniem 26 czerwca 2000 roku, opublikowaliśmy nasz dokument: “To nie jest całość, to tylko jedna część, tam jest coś więcej”. Do dnia dzisiejszego naszych dowodów nie obalono, bo naprawdę istnieje drugi tekst. Faktycznie, każdy nowy szczegół ujawniany przez kard. Bertone, dalej popierał naszą opinię.

    Przesłaliśmy nasze dowody, że kard. Bertone i jego współpracownicy nie powiedzieli całej prawdy, którą kard. Bertone ukrywa przed nami, ten drugi tekst, napisany przez s. Łucję – na 25 linijek – który przedstawia wszystkie faktyczne słowa, fraza po frazie, Matki Bożej: “W Portugalii dogmat wiary zawsze się zachowa itd”. To “itd.” jest symbolem zastępczym tego, co powiedziała Matka Boża.”
    link do całości
    http://marucha.wordpress.com/2012/04/26/w-kwestii-fatimy-musimy-kochac-prawde-szukac-prawdy-przyjmowac-prawde-bronic-prawdy-i-domagac-sie-prawdy-2/

  • zenobiusz 27 kwietnia 2012 o 2:01 pm

   Stanisław@
   .Czy jesteś katolikiem.Przegapiłeś coś.

   Akt poświęcenia się Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi
   http://www.mati.com.pl/jasnagora/?strona,menu,pol,stolica,1384,0,1437,poswiecenie_sie_narodu,ant.html
   8 września 1946 r.
   Niepokalana Dziewico, Przeczysta Matko Boga! Jak ongiś po szwedzkim najeździe król Jan Kazimierz obrał Ciebie za Patronkę i Królową Państwa, a Rzeczpospolitą polecił Twojej szczególnej opiece i obronie, tak i my, dzieci Narodu polskiego, stajemy teraz przed Twym tronem z hołdem miłości, serdecznej czci i wdzięczności. Tobie, Twemu Niepokalanemu Sercu, poświęcamy siebie, cały Naród i wskrzeszoną Rzeczpospolitą, obiecując Ci wierną służbę, zupełne oddanie oraz cześć dla Twych świątyń i ołtarzy. Twojemu Synowi, a naszemu Odkupicielowi, ślubujemy dochowanie wierności Jego nauce i prawu, obronę Jego Ewangelii i Kościoła, szerzenie Jego Królestwa.
   ciąg dalszy w linku.
   Za to zginął Kardynał Hlond.

   • Stanisław 27 kwietnia 2012 o 2:22 pm

    Zrobiono to raz, chwała za to ówczesnym hierarchom kościoła, ale czy dziś mogą to samo powtórzyć ? W Portugalii jeżeli dobrze czytam zamieszczony tekst, zrobiono to trzy razy, może pora by nasi biskupi wzięli z tego przykład.

   • Extazed 27 kwietnia 2012 o 4:29 pm

    Poświęciliśmy Ojczyznę dla ważnej dla Katolików kobiety i zawitała komuna. Wielce to pomocne było. Przykład tego, że to nic nie daje. Wszystko sie rozgrywa w ludzkich umysłach i sercach, a nie za wstawiennictwem wyimaginowanej siły wyższej.

    • Extazed 27 kwietnia 2012 o 4:42 pm

     W gwoli wyjaśnienia, napisałem tak gdyż uważam że modły i wszelka cześć należą się tylko i wyłącznie Bogu a nie ludziom, którzy kiedyś stąpali po tej ziemi. To niestety kolejny mankament i sprytny zabieg socjotechniczny twórców katolicyzmu.

     • hjk 29 kwietnia 2012 o 6:01 pm

      Nie martw się o cześć Boga i nie bądź o nią zazdrosny – jesli czcisz świętych czy Matkę Bożą, ci natychmiast przekazują to Bogu, bo są mu całkowicie oddani 😉

    • zenobiusz 27 kwietnia 2012 o 5:00 pm

     Extazed@
     „Poświęciliśmy Ojczyznę dla ważnej dla Katolików kobiety i zawitała komuna”
     Rozumiem,że to nie w 1944 r, zawitali bolszewicy,i nie, w reakcji na to Kardynał Hlond dokonał zawierzenia.
     W twojej wersji historii,komuna zawitała sobie po zawierzeniu
     ,czyli po 8 września 1946 r.
     Ano można i tak.

     • Extazed 27 kwietnia 2012 o 6:51 pm

      To szczegóły czasowe. Dobrze wiadomo, że 46 to okres jeszcze powojenny. Okres komunizmu w Polsce na dobre zaczyna się po 46. Mój komentarz miał na celu zwrócenie uwagi, że prawdziwa siła tkwi w nas.
      Pozdrawiam

      • zenobiusz 27 kwietnia 2012 o 7:09 pm

       Jezus powiedział-„Beze Mnie nic uczynić nie możecie” (J 15,5)
       Jak o tym zapomnisz,pójdziesz na rzeź…..

       • Peryskop 27 kwietnia 2012 o 7:21 pm

        Czy „pójście na rzeź” też Jezus zapowiedział ?

        • zenobiusz 27 kwietnia 2012 o 7:30 pm

         Spytaj tych co budowali „Światową Ojczyznę Proletariatu”.
         W Chinach i Kambodży,buddyjskich krajach zwłaszcza.
         To ja przestrzegam,że należy wyciągać wnioski z historii.
         Proponował bym Jezusa,nie używać w takim kontekście.

         • Peryskop 27 kwietnia 2012 o 10:03 pm

          Zenobiusz 27 Kwiecień 2012 o 7:09 pm:
          „Jezus powiedział-”Beze Mnie nic uczynić nie możecie” (J 15,5)
          Jak o tym zapomnisz,pójdziesz na rzeź…..”

          koniec cytatu

          Czy to ty napisałeś, czy może twoj stalowy pan@cerz, a więc masz alibi ?

          Tym razem – co bardzo znamienne – bez przecinka i bez kropki, żebyśmy czytając skleili w jedną całość „biblijną” – tak jak sprytnie to zrealizował Zenobiusz=Kłamca=Oszczerca=Intrygant=…

          Kołuj tak dalej i myśl że odlatujesz 😀

          I pamiętaj żeby splunąć na białą mysz, bo będzie nieszczęście.

         • zenobiusz 28 kwietnia 2012 o 1:34 am

          Święty Michale Archaniele,
          broń nas w walce. Przeciw niegodziwości
          i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.
          Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy,
          a Ty, Książę Zastępów niebieskich mocą
          Bożą strąć do piekła szatana
          i inne duchy złe, które na zgubę
          dusz krążą po świecie.

          Amen.

          * * *

          Święty Michale Archaniele,
          który wraz z Aniołami
          zwyciężyłeś szatana w niebie,
          dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi.

   • Jakob 27 kwietnia 2012 o 9:48 pm

    Jak patrze na dzisiejszą Polskę, to ani jedna przysięga nie zostaje dochowana. A naród cierpi

  • hjk 29 kwietnia 2012 o 6:06 pm

   @”Nie wiem czy nasi biskupi zdobędą się na to by uroczyście poświęcić Niepokalanemu Sercu Maryi naszą diecezję, czy też kraj. ”

   O to mozemy być spokojni, bo oprócz kar. Hlonada w 1946 r. jeszcze były Jasnogórskie Ślubowania Narodu w 1966 r. i słynna peregrynacją przez Polskę, a nawet odwiedziny kopii cudownego obrazu po domach…

 5. deliriumworld 27 kwietnia 2012 o 10:44 am

  Monitor – dziś widzę będzie niektórych „parzył” temat, no chyba że znów o aspirynie lub hodowli „roślin” zejdzie 🙂 🙂 🙂

  • Hix 27 kwietnia 2012 o 11:15 am

   albo o tej „diabelskiej” konopi 😀

   • Extazed 27 kwietnia 2012 o 4:42 pm

    „A to marihuana jest z konopi?” Tak jakoś mi się przypomniało hehe : D

    • sebecx 27 kwietnia 2012 o 9:34 pm

     chyba nie…

  • sebecx 27 kwietnia 2012 o 9:33 pm

   proponuję o delirce poalkoholowej pogwarzyć …

   • deliriumworld 27 kwietnia 2012 o 9:39 pm

    a może lepiej o tym:

    deliriumworld 27 Kwiecień 2012 o 9:00 pm
    3 0 Oceń wpis
    Apostoł Paweł List do Rzymian
    Rozdział: 6
    UWOLNIENIE OD GRZECHU

    • ~gabriel 29 kwietnia 2012 o 12:50 am

     “Kiedy pozwoliliście, by rządzący narzucili wam rozłąkę, oddzieliliście od Ziemi, od rodzin, od każdej komórki w waszym ciele, oraz od znaczenia życia. Wszystko pozostaje w izolacji, a więc rodzajowi ludzkiemu należą się gratulacje, ponieważ przeżyliście eksperyment i poczyniliście ogromne postępy, mimo bezsensowności waszego życia.
     Udowodniliście, że można tego dokonać, dobrowolnie ukazując, że część może pozostawać
     oddzielona od całości. To tak, jakbyście powiedzieli: “Popatrzcie na nas. Zmierzamy ku skrajności, gdzie nic nie jest ze sobą połączone. Nawet komórki naszego ciała pozostają w izolacji. Postanowimy kontynuować swoje życie w eksperymencie, w którym jesteśmy całkowicie pozbawieni znaczenia – lecz tylko przez chwilę”. To właśnie zdanie wasz duch dopisał w post scriptum umowy. W idealnej sytuacji owo “tylko przez chwilę” dobiega obecnie końca…“

     • deliriumworld 29 kwietnia 2012 o 1:30 am

      jak byś jeszcze podał źródło to by było ok, ale cóż ja Ci podam:
      http://publicdisorder.wordpress.com/2011/07/07/swietlana-rodzina-barbara-marciniak-e-book/

      niestety ale z takimi rzeczami kompletnie się nie zgadzam, jutro – a właściwie dziś przypomnij się, a wytłumaczę Ci dlaczego się nie zgadzam

      • ~gabriel 29 kwietnia 2012 o 11:05 am

       „dobrowolnie ukazując, że część może pozostawać
       oddzielona od całości” – dobrowolnie sugeruje konsekwencje własnych wyborów, które doprowadziły nas do „zaliczenia” kolejny raz cyklu na ziemi. I gdyby miało się nic nie zmienić a tkwić wieczność w materialnym świecie ze zmieniającymi się jedynie dylematami, nie wychodzącymi poza umysł i odczucia, byłby to faktycznie bezsens. Stąd nazwano obecny stan „chwili” bezsensownym. Mówiąc o jedności i separacji nie mówimy jedynie o zbiorowości na ziemi. Mówimy o nierozerwalności ziemskich aspektów ze wszystkim, co poza i ponad.

       • dancer1 29 kwietnia 2012 o 11:20 am

        Gdy ty wejdziesz do kraju, który ci daje twój Bóg, Pan, nie ucz się popełniać tych samych obrzydliwości jak tamte narody. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, przepowiednie, magię i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów, wywoływał umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich twój Bóg, Pan, sprzed swego oblicza (Pwt 18, 9–12)

        Głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy, lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, wodę burzliwą lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem…. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę (Mdr 13, 1–5)

        Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odpadną od wiary skłaniając się ku duchom zwodniczym i naukom demonów (1 Tm 4,1)

        Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. Ale skończą według swoich uczynków (2 Kor 11,14)

        Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie splugawić się przez nich. Ja jestem Pan, Bóg wasz! (Kpł 19, 31)

        Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa. Nie będziecie uprawiać czarów (Kpł 19, 26).

        Masz już dosyć mnóstwa twoich doradców. Niechaj się stawią, by cię ocalić, owi opisywacze nieba, którzy badają gwiazdy, przepowiadają na każdy miesiąc, co ma się z tobą wydarzyć. Oto będą jak źdźbła słomiane, ogień ich spali. Nie uratują własnego życia z mocy płomieni. Nie będą to węgle do ogrzewania, to nie ognisko, by przy nim posiedzieć (Iz 47, 13–14).

        Wy natomiast nie słuchajcie waszych proroków, waszych wróżbitów, waszych mających senne marzenia, waszych przepowiadaczy ze znaków ani waszych czarowników,…. (Jr 27, 9)

        Bo to mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Nie dajcie się wprowadzić w błąd przez waszych proroków, którzy są wśród was, i przez waszych wróżbitów; nie zwracajcie uwagi na wasze sny, jakie śnicie. 9 Oni bowiem prorokują wam kłamstwo w moje imię. Nie posłałem ich – wyrocznia Pana (Jr 29, 8–9).

        i na razie ostatni:

        Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! (Wj 20, 3)

        na koniec podaję źródło – PISMO ŚWIĘTE – przekład dowolny

        • hjk 29 kwietnia 2012 o 6:08 pm

         Dzięki, za dobre, dość kluczowe fragmenty…

         • dancer1 29 kwietnia 2012 o 7:25 pm

          bardzo proszę

 6. ALFA 27 kwietnia 2012 o 11:02 am

  Teraz w wiadomościach INFO podali ,ze były dwa wybuchy na Ukrainie.

  • monitorpolski 27 kwietnia 2012 o 11:04 am

   Dniepropietrowsk, 3 eksplozje niedaleko Opery, 12 rannych. W tramwaju, są zdjęcia i wideo:
   http://rt.com/news/ukraine-dnepropetrovsk-explosion-tram-127/

   • Hix 27 kwietnia 2012 o 11:21 am

    no to chyba mamy przedsmak tego co będzie się działo na EURO i Olimpiadzie ? ? ?

    • Hix 27 kwietnia 2012 o 11:29 am

     zapowiedzieli że zamkną granice, i co teraz? lud już nie powie, ze nie ma takiej potrzeby.
     to całe ojro chyba zafunduje nam „wzmożoną kontrolę” na dłuższy czas niz same mistrzostwa

     • Sully 27 kwietnia 2012 o 12:35 pm

      O co Ci chodzi, to chyba dobrze że powróci kontrola na granicach, a to co się stało na Ukrainie, dlaczego ma miec związek z Euro? Nie widze tego związku! Chyba tylko taki że do Polski może przyjechać więcej kibiców, bo się wystrasza ukrainców 😉

     • Sully 27 kwietnia 2012 o 2:45 pm

      OOOO czyżby byli tutaj sami zwolennicy wolnej Europy bez granic no no , pogratulowac światopogladu 😉 I weźcie przestańcie już straszyć ludzi…tyle dat ile tu padało, ja piernicze …wyluzujcie, bo ten blog przeradza sie powoli w coś typu Poradnik małego paranoika!!

      • Extazed 27 kwietnia 2012 o 4:49 pm

       Amen.

      • Lutek 27 kwietnia 2012 o 5:52 pm

       A ty lubisz kiedy traktują cię jak przestępcę, a ostatnio potencjalnego terrorystę podczas przekraczania granicy? Albo odprawy na lotnisku?

       • Sully 27 kwietnia 2012 o 7:12 pm

        Lubię czuć się bezpiecznie, a kiedy trzeba zgodze się na przeszukanie by mieć pewność że samolotem którym polece nei będzie terrorysty. Proste, ale pewnei zbyt zagmatwane dla ciebie. Pozatym przy przekraczaniu granicy nikt nikogo nie traktuje jak terrorystę, chłopie weź wyluzuj!

        • Lutek 27 kwietnia 2012 o 10:55 pm

         RFID też jest proste i niezagmatwane.

         • rabarbarek 28 kwietnia 2012 o 4:13 am

          Sully , lubisz sie czuc bezpiecznie i gotowa jestes na oddanie swojej wolnosci w zamian za iluzoryczne bezpieczenstwo . Iluzoryczne , bo caly ten terror , i bezpieczenstwo , i zagrozenie, zostaly wymyslone na uzytek totalitaryzmu panstwowego . Rozpetano swiatowa histerie , ze zlo sie czai na ulicy , w samolocie , w autobusie , w centrum handlowym , w szkole , w pracy , wiec nalezy zainstalowac wszedzie kamery, wybudowac anty-terrorystyczne przyczolki na lotniskach, nalezy sprawdzac Internetowe wpisy, nalezy za pomoca dronow lapac tych , ktorzy jezdza niezgodnie z przepisami .

          W walce z terroryzmem to my stalismy sie ofiarami.Wszyscy jestesmy terrorystami. Jesli nie zauwazylas to wrzucam przyklad z ostatnich dni. Opisywany na Facebook , zostal przez zablokowany.

          Mama , babcia i dwojka malych dzieci przechodzi na lotnisku przez urzadzenie bezpieczenstwa. Babcia zostaje zatrzymana do kontroli osobistej , bo urzadzenie zapiszczalo . Kazano jej usiasc i czekac na kontrole. W tym momencie 4 letnia wnuczka podbiega do babci i przytula sie do niej. I to blad , bo w tym momencie staje sie terrorystka. Uznano , ze w tym momencie babcia mogla podrzucic jej ladunek w. . 4 letnie dziecko , wystraszone , placzace odstawiono do kontroli osobistej. Horror . Reszta opisana w tekscie. Takich przypadkow jest coraz wiecej.
          To co sie obecnie dzieje nie ma nic wspolnego z naszym bezpieczenstwem . To jest zniewalanie nas , przygotowywanie nas do bycia niewolnikami . Ze strachu przed niewidzialnym zagrozeniem mamy byc posluszni i poddani woli tych , ktorzy stanowia prawdziwe zagrozenie . Zagrozenie , ktore nam sie serwuje to oszustwo i BS !!!

          http://consumerist.com/2012/04/4-year-old-gets-tsa-pat-down-following-hug-from-grandma.html

      • ~gabriel 27 kwietnia 2012 o 7:50 pm

       Blog jest własnością Pasjonata rewolucji z bronią w ręku i w okopach hihi!!!
       Ale swoją drogą Sully, twoja teoria mówi także…”jaki związek mają Iluminaci czy USA z Polską?”. Wybacz, ale dla Szatanistów nie ma granic, więc co na Ukrainie czy Ciupa Ciapa to u nas.

       • hjk 29 kwietnia 2012 o 6:10 pm

        Wykop najpierw okopy i dostarcz broń, to pogadamy 😉

    • deliriumworld 27 kwietnia 2012 o 3:16 pm

     Na koniec targnę się na siebie i przytoczę przykład z życia mego, od roku jest bryndza w przemyśle budowlanym, od kilku miesięcy jest tragedia !!! (jak widać już olali parę firm nie płacąc za autostrady itp.) na co pewna Pani pisze:

     „Posted by monitorpolski w dniu 26 Kwiecień 2012
     Koszmarny Sen
     Moja znajoma podesłała mi taki tekst:
     Marku,
     musimy ostrzec Polaków aby nie szli na stadiony , mam jakieś halucynacje i zwidy we śnie, że będą bomby, nie mogę spać, a jak zasnę to śni mi się, że wybuchają bomby, nie mam pojęcia jak mam to przekazać, a nie być okrzykniętą, że mam schizie. Pomóż!!!!!!!!!”

     Jeżeli bomb nie będzie, to na pewno wystrzeli gumka w majtkach po „imprezie” Euro, dlatego że już jest napięta do granic możliwości i wytrzymałości……
     Być może wyjdą w ten czas stada „…….” i poprowadzą nas ………………. W las

     To napisał:
     Wieczny hodowca, wiecznie żywych dżdżownic kalifornijskich

     celowo nie zastosowałem „–„, bo jest to moja wypowiedź z wczoraj ( a właściwie dzisiaj ), z bloga na którym też bardzo chętnie przebywam, nawet lubię

   • Tola 27 kwietnia 2012 o 12:17 pm

    „mam jakieś halucynacje i zwidy we śnie, że będą bomby, nie mogę spać, a jak zasnę to śni mi się, że wybuchają bomby, nie mam pojęcia jak mam to przekazać, a nie być okrzykniętą, że mam schizie. Pomóż!!!!!!!!!”

    • Sully 27 kwietnia 2012 o 12:36 pm

     Tola, zmień tabletki !

     • Tola 27 kwietnia 2012 o 1:48 pm

      @Sully – to jest cytat z poprzedniej strony,ktory umiescil monitor.
      Ty moze bierz mniej

      • Sully 27 kwietnia 2012 o 2:44 pm

       Dzieki Tola o troskę, niestety nei biorę 😉

       • hjk 29 kwietnia 2012 o 6:10 pm

        No to może już czas znaleźć jakieś i brać!! 😉

    • Jakob 27 kwietnia 2012 o 9:54 pm

     Dzieje Apostolskie roz 2
     17W ostatnich dniach – mówi Bóg – wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało,
     i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze,
     młodzieńcy wasi widzenia mieć będą,
     a starcy – sny.
     18 Nawet na niewolników i niewolnice moje
     wyleję w owych dniach Ducha mego,
     i będą prorokowali.

     • hjk 29 kwietnia 2012 o 6:26 pm

      Tak, co nie zwalnia nas od czujności i kontroli, od kogo pochodzą objawienia, sny i proroctwa – trzeba „rozeznawać duchy”…

   • szukamprawdy 27 kwietnia 2012 o 2:55 pm

    Kilka dni temu wróciłm z Ukrainy(Krym). Nie byłem tam półtora roku i powiem szczerze przeżyłem szok. Iluminati bardzo szybko przygotowują tam grunt pod wprowadzenie NWO. Oczywiście niejawnie, ale mnie od razu zastanowiły komentarze znajomych i pewne wydarzenia. Zacznijmy od tego, że od 2005 roku tzw. Pomaraczowej Rewolucji, Ukraina została sprzedana USA. To nawet nie jest tajemnicą, wszyscy o tym mówią i dobrze rozumieją co się dzieje. Od tego momentu ceny na wszystko rosną w zastraszającym tempie. Np benzyny, ON i gazu około 500%!!!! Ceny mięsa i serów są wyższe niż w Polsce, chociaż opłaty komunalne jeszcze o wiele niższe… Ale przejdźmy do meritum. Rosną w siłę oligarchowie i politycy do tego stopnia, że wszystkie jeziora ukraińskie mają przejść w prywatne ręce. Deputaci mogą sprowadzić do 70 aut z Zachodu bez cła , lub na korzystnych warunkach, podczas gdy szary obywatel płaci horendalne cło niejednokrotnie przewyższające cenę samego samochodu. Do tego rząd stale bierze olbrzymie pożyczki i wiadomo kto będzie je musiał spłacać. Tak jak u nas szkolnictwo, opieka zdrowotna i przemysł pada, chociaż Ukraina sądząc po wynikach stale się rozwija. Przygotowania do Euro trwają i media już od dawna karmią społeczeństwo wizją przyszłych profitów. A ludzie wierzą, bo chcą należeć do Europy do Unii itp. Polska jest dla nich wzorem demokracji wsród państw byłego bloku wschodniego. To nie żart. To opinia znajomych, uświadomionych ludzi. Ile się muszę im natłumaczyć, że nie jest tak różowo jak im to malują. Że Unia i Zachód z tzw demokracją to kołchoz z niewolnikami…. I teraz o zdarzeniu, które mną osobiście wstrząsnęło i myślę, że Wy też zrozumiecie.

    Kilka tygodni temu, głośna była sprawa walki specjalnych oddziałów milicji i wojska z uzbrojonymi bandytami w Odessie. A wyglądało to tak. Milicja otrzymała informację, że takim to a takim samochodem podróżuje grupa uzbrojonych Czeczenów. To że Czeczeni w Ukrainie i Rosji zajmują się „biznesem” (narkotyki, porwania, wymuszenia, morderstwa na zlecenia, itp) wszyscy wiedzą. Wiadomo też, że bandyci czeczeńscy leczą się oficjalnie w krymskich kurortach. A sama Ukraina przyjaźni się z Czeczeńskimi terrorystami(bo nie bojownikami o wolność) i także wspiera nacjonalistyczne siły w Gruzji. Ot tak by podlizać się Zachodowi, i zagrać na nosie Rosji. MIlicja niby starała się zatrzymać pojazd, ale bandyci uciekli i skryli się w jednym z prywatnych hotelii w Odessie. Kto był kiedykolwiek w Rosji czy na Ukrainie ten wie, że na drogach, co kilka kilometrów, są stacjonarne posterunki milicji, z blokadami i kolcamiuzbrojone i gotowe do działania. I dlatego dziwne jest, że nie „udało się” zatrzymać samochód na trasie. Pozwolono mu wjechać do miasta. Poczym wezwano oddziały specjalne, otoczono hotel szczelnym kordonem i przez dwa dni i noce dosłownie dziurawiono budynek przy pomocy granatników i działek. Oczywiście bandyci odpowiadali ogniem. Po dwóch dniach szturmem wzięto ruiny i okazało się, że dwóch bandytow nie żyje a trzeci zwiał. W centrum miasta!!!!

    I teraz pomyślcie. „Zaprzyjaźnieni” Czeczeni okazali się nagle przestępcami w pogoń za którymi wysłano niemal regularne jednostki. Dodatkowo stawiali opór i skryli się w hotelu, biorąc zakładników. Cała sprawa była szeroko nagłaśniana przez media. Ukraina wypowiedziała wojną terrorystom. Czeczeni = bandyci i terroryści. Jeden uciekł. Czy trzeba być jasnowidzem by przewidzieć, że teraz mają podstawy by się zemścić na ukraińcach? Cała ta operacja to false flag przed wprowadzeniem totalnego zamordyzmu. Opowiedziałem o tym znajomym. Nie uwierzyli. Powiedziałem, że mogą się spodziewać teraz ataków terrorystycznych. I dzisiaj proszę. Słowo stało się ciałem. Co będzie podczas mistrzostw nawet nie chcę myśleć. A co po nich ..???

    Ostatnio głosna była sprawa człowieka, który przez internet zamówił długopis z kamerą lub zapalniczkę. Ot taki gadzet jaki u nas można kupuić na allegro. Grozi mu 6 lat więzienia za posługiwanie się sprzętem, ktory mogą niby używać wyłącznie służby specjalne. Normalne prawda? Zabronione i koniec. Odpowiedzcie sobie dlaczego?

  • ALFA 27 kwietnia 2012 o 11:05 am

   Już był trzeci w Dniepropietrowsku

   • Hix 27 kwietnia 2012 o 11:51 am

    i czwarty!

    • monitorpolski 27 kwietnia 2012 o 12:04 pm

     I tym się powinniśmy interesować – to przyjdzie i do nas, a nie wewnętrznymi pseudo pojedynkami.
     Już oficjalnie – jest to zamach terrorystyczny.
     http://twitter.com/#!/BreakingNews

     • Stanisław 27 kwietnia 2012 o 12:50 pm

      Być może osoba która pisała w mailu o złych przeczuciach dotyczących Euro 2012 miała rację , powoli zaczyna się „podgrzewanie atmosfery”

      • monitorpolski 27 kwietnia 2012 o 1:22 pm

       Nie mam wątpliwości, że Euro i Olimpiada będą okazjami do spacyfikowania świata przez syjonazistowski rząd światowy Rotszyldów. Wszystko jest przygotowane, nie ma tylko pretekstu by pozamykać granice i ludzi. Będą bomby, będą zamachy, oczywiście wszystko fałszywa flaga, ale ludzie jeszcze nie kapują. Oni się teraz już spieszą, bo za dużo ludzi wie co jest grane. Być może puszczą jeszcze wirusy, dojdzie wojna z Iranem, kryzys – totalny chaos. Im więcej ludzi zginie, tym dla nich lepiej. W USA już się rozgrzewa wojna rasowa. Nie sądzę jednak by mogli to kontrolować, to są psychopaci, doprowadzą do największej tragedii w historii ludzkości. Zresztą z taką Fukushimą i innymi dymiącymi już elektrowniami atomowymi i tak jest wszystko skończone.

       • Hieronim 27 kwietnia 2012 o 2:50 pm

        Wg illuminatów(satanistów) to nie syjonistyczny ale stricte lucyferiański rząd światowy ma zamiar totalnie zawładnąć światem natomiast syjoniści i islamiści wg planu satanisty pike’a są skazani na zagłade w planowanej przez lucyferian 3wś…
        Poza tym niewykluczam że w bliskiej przyszłości może dojść do jakiegoś globalnego cyklicznego kataklizmu o którym być może wie tylko garstka osób. Zastanawiające jest to że w ostatnim czasie rządy mocarstw zbudowały sobie sieć podziemnych tuneli/schronów/zbiorów woluminów a na północy Norwegii globalny bank nasion zafundowany przez gatesa, fundacje rockefellera i monsanto…

        • Peryskop 27 kwietnia 2012 o 4:54 pm

         Hieronim: „…stricte lucyferiański rząd światowy ma zamiar totalnie zawładnąć światem natomiast syjoniści i islamiści wg planu satanisty pike’a są skazani na zagłade w planowanej przez lucyferian 3wś…”

         Takie właśnie rzekome plany illuminatów podają rozmaite lekko „ukrywane” źródła.

         Ale po pierwsze – nie muszą się udać.

         Po drugie – już w Biblii jest sporo ostrzeżeń, ażeby strzec się Żydów, którzy nimi nie są.

         A syjoniści to w przeważającej mierze potomkowie Chazarów, a więc aszkenazyjczyków z Kaukazu, a nie ludu sefardim – mieszkańców Palestyny sprzed 2 tysięcy lat, którzy pozostali przy Talmudzie i Torze w oczekiwaniu na odbudowę III Świątyni, przyjście Mesjasza itd.

         Wreszcie po trzecie: plany Alberta Pike’a, mogą zostać wypełnione tylko częściowo i selektywnie tzn. np ewentualna zagłada obejmie tylko „bezużytecznych już idiotów” tj. oprócz Muzułmanów także uczciwych i bogobojnych Judaistów (a nie syjonistów), ale także Chrześcijan, którzy jak twierdził Nietzsche i twierdzi wielu innych – są jakoby głównym powodem zła na Ziemi.

         Według liderów Chabadu wszyscy Chrześciajnie, Muzułmanie, Buddyści itp. mają dusze pochodzące od nieczystego „kelipot” tj. od sił diabelskich.

         Czy nie są to przejawy rasizmu ?

         Czy nie jest to ideologiczne przygotowanie do ludobójstwa o globalnym zasięgu ?

         • zenobiusz 27 kwietnia 2012 o 5:27 pm

          Analiza ,jedynie
          dwóch zdań.

          Chrześcijan, którzy jak twierdził Nietzsche i twierdzi wielu innych – są jakoby głównym powodem zła na Ziemi.
          Tak rozbudowana wzmianka o Chrześcijanach,ma podprogowo trafiać do podświadomości czytelnika.
          Opinie o innych religiach ,w zestawieniu,z Chrześcijaństwem:
          „Według liderów Chabadu wszyscy ,Chrześciajnie Muzułmanie, Buddyści itp. mają dusze pochodzące od nieczystego “kelipot” tj. od sił diabelskich.”
          wbrew pozorom,wzmacnia przekaz o Chrześcijanach,źródle wszelkiego zła,przy czym użycie słowa Chrześciajniepogłębia efekt.
          (niby literówka,ale stosowana też w słowie obajwienia,zamiast objawienia,przez tegoż autora)
          Specjalne miejsce zajmuje Chabad,który jest zapamiętywany,jako autorytet.
          ma kodować pogardę ,i promować wyznania których nazwy podaje się prawidłowo.
          Takie zabiegi,Chrześcijanie ,źródło wszelkiego zła,są obecne w przekazach Galaktycznej Federacji Światła,
          i w chanellingach,En-ki,jak i Zetas,rzekomi z gwiazdozbioru Reticulusa.

         • hjk 29 kwietnia 2012 o 6:47 pm

          Zeno, swoimi pseudoanalizami pokazujesz, ze nie rozumiesz, na czym polega analiza tekstu – bo pierwsza zelazna reguła to uwzględnić kontekst wypowiedzi, a Ty sobie wyrywasz 2 zdania „tylko” i usiłujesz projektowac tu swe fobie, czyli mówiąc potocznie „wpierać dziecko w brzuch” 😉
          Zmien się Zeno, zmień, bo „kołujesz”, jak mawiał @peryskop…

        • monitorpolski 27 kwietnia 2012 o 6:02 pm

         O tunelach i kataklizmie niedługo napiszę. Jest bowiem konkret. Natomiast co do lucyferianów, zgadzam się, wymiennie nazywam ich syjonazistami, bowiem to co robili naziści robią teraz syjoniści satanistyczni. Zresztą mam na myśli ich wierchuszkę.

         • Peryskop 27 kwietnia 2012 o 7:41 pm

          Przypomnę, że parę tygodni temu Zeno w polemice z Markiem starł się ostro starając się pomniejszyć znaczenie Chabadu (można z łatwością wyszukać w archiwach MP).

          Proszę zwrócić uwagę, że i w dzisiejszej „analizie tylko dwóch zdań” Zeno sugeruje jakobym to JA – Peryskop – stawiał Chrześcijaństwo w złym świetle. Szczyt demagogii, zwłaszcza że analizowane zdanie wyciął z kontekstu pomiając moje dwa kolejne zdania w podsumowaniu:

          „Czy nie są to [napaści na Chrześcijan, Muzułmanów, Buddystów itp] przejawy rasizmu [ze strony Chabad] ?”

          „Czy nie jest to ideologiczne przygotowanie do ludobójstwa o globalnym zasięgu ?”

          Zeno, masz talent imputowania wrednych poglądów osobie, która je ujawnia i poddaje krytyce !

         • zenobiusz 27 kwietnia 2012 o 10:31 pm

          Przypomnę, że parę tygodni temu Zeno w polemice z Markiem starł się ostro starając się pomniejszyć znaczenie Chabadu (można z łatwością wyszukać w archiwach MP).
          Wielokrotnie ,odpowiadałem, na to pomówienie.Uważam, eksponowanie,dość egzotycznej niebezpiecznej sekty Chabad Lubavich,jako źródła wszelkiego zła ,jest odwracaniem uwagi ,od innych grup,syjonistycznych,i nie tylko Żydów,A także nazistów,i w sumie całej międzynarodówki zdemonizowanych zbrodniarzy.Jednocześnie poprzez barwność ilustacji,niemal jak z propagandy,hitlerowskich Niemiec,(Żyd na czarno ,w kapeluszu,z długą brodą ,ni jednej sympatycznej twarzy + ogrom zbrodni),w sumie ,prowadzi do podsycania” antysemityzmu wulgarnego”,
          Poniżej Chabad Lubavich,z Vancouver BC,Typowa wspólnota,można i znaleźć znajomych.Wielu sympatycznych ludzi.Eksponowanie takiego materiału,jak zamieszczony przez Marka uważałem za błąd, i dalej tak uważam.Niemniej ,moje stanowisko,wywołało,pierwszy poważniejszy atak autora cytowanych na wstępie słów.

         • zenobiusz 27 kwietnia 2012 o 10:43 pm

          http://www.lubavitchbc.com/templates/photogallery_cdo/aid/1419344
          Tu fotogaleria Chabad Lubavich ,British Columbia.,Kanada .

         • zenobiusz 27 kwietnia 2012 o 10:54 pm

          Po ,wymianie poglądów na temat Chabadu zostałem ,natychmiast nazwany trollem z hasbarskimi odniesieniami,Ba szefem siatki,w skład której wchodzę ja,i moja zona Wizzgaa@Wizja,oraz Libro77@ debiutant na blogu,lecz wyraźnie broniący katolicyzmu.
          Poniżej dowód mijej aktywności w hasbara,tj agenturze wpływu finansowanej przez państwo Izrael.
          http://zenobiusz.wordpress.com/wydrukuj-rozdaj/
          Apeluję o drukowanie i rozdawanie. 🙂

        • sylukot 27 kwietnia 2012 o 9:32 pm

         Z tym bankiem nasion to moze , powtarzam moze byc tak. A mianowicie, pozbierali wszystkie znane nasiona i schowali gleboko pod ziemia, po co? Byc moze monsanto i inni powiazani z tym projektem, nie do konca wiedza jak to bedzie z roslinami GMO. Jakie beda skutki po opryskach ktore robia na niebie, jakie beda skutki po calkowitym zastapieniu prawdziwych roslin. Jak natura sie zachowa itp. Pytania sie mnoza. I tak dla bezpieczenstwa zbudowali sobie magazyny, pochowali i zabezpieczyli nasiona. Moze nawet nasienia wszystkich zwierzat. Wiedza ze nie sa w stanie wszyskiego przewidziec i dlatego sie zabezpieczaja.
         Czy taki moze byc scenariusz????

         • sebecx 27 kwietnia 2012 o 10:38 pm

          no masz rację … ten bank jest na wszelki wypadek gdyby plan się nie powiódł jak mówią jego fundatorzy … a mówią nam zawsze prawdę … za co E.Pianka dostał brawa na stojaka od kongresmenów? ..a no za stwierdzenie, że trza EKSTERMINOWAĆ 92% POPULACJI … to większy rozmach niż ma MałyMiękki… kwestia tylko jak wiele podstępów zostanie zrealizowane, aby plan im się powiódł w 100 % …

       • maran 27 kwietnia 2012 o 4:48 pm

        Ci satanisci maja to juz od dawna zaplanowane i rozegrane. Dalismy sie jako ludzkosc latwo upchnac im w klatke, a teraz, niektorzy widzac co sie dzieje biegaja jak rozedrgane szczury , reszta zupelnie ignorancka nawet nie dostrzega, ze jest w klatce przeznaczonej na wybicie.Oni nas maja jak na dloni. Namierzonych, posegregowanych, podzielonych, skloconych itd. Maja tez stada uzutecznych idiotow ktorzy zycie dla nich poswieca aby mogli zrealizowac swe ostateczne plany. A ostatecznym planem jest wybicie ponad 90% populacji, oraz za pomoca tzw transgenetyki utworzyc czlowieka/cyborga/klona, takiego pol-czlowieka, pol-zwierze aby im sluzyl z calkowitym oddaniem i bezmyslnoscia. Te plany transegenetyczne sa juz realizowane od lat wileu przy zuzywaniu pieniedzy od zidiocialych podatnikow. Nalezy sie przygotowac na walke, ale nie na wygrana. Wygrana to moze byc ale w niebie dla tych co swej duszy nie zaprzedadza.

        • monitorpolski 27 kwietnia 2012 o 6:04 pm

         Powiedz tę prawdę jakiemuś yntelektualyście w PL a zadzwoni by cię wzięli do czubków. Tak wygląda ich wiedza. A potem będzie aj-waj, jak zaczną ich ładować na transporty do masowych egzekucji zastrzykami na stadionach.

         • maran 27 kwietnia 2012 o 6:33 pm

          wiem bo probowalam. Ludzie uwielbiaja sie ludzic lub licza ze zawsze ktos bedzie za nich nadstawial plecy i tylki , a oni sie tylko po nich przejda jak koryto podjedzie.
          Ale coz. Alleluja i do przodu.
          Coz innego nam pozostalo.
          Przynajmniej bedziemy walczyc. Z honorem i wiedzac o co.

         • maran 27 kwietnia 2012 o 6:37 pm

         • sebecx 27 kwietnia 2012 o 10:31 pm

          podobno nawet już jest dokładnie ustalone i skatalogowane kto ma pozostać żywy…. numery są już znane…

      • AQQ 27 kwietnia 2012 o 8:58 pm

       Od dawna trąbili w szmatławcach – na euro nie zarobimy, na euro stracimy. (coś w tych przesłaniach jednak było!)

       • hjk 29 kwietnia 2012 o 6:50 pm

        No ale mieliśmy zarobić przecież, to jak to – „zielona wyspa” tonie czy tam brązowieje?!

     • AQQ 27 kwietnia 2012 o 12:56 pm

      http://www.godlikeproductions.com/
      Słuchajcie, rzeczywiście wczoraj była wiadomość o katastrofie jakiegoś samolocika z 5 osobami na pokładzie-oczywiście wsie pagibli.
      Nasze maNdia tłumaczyły, ze tam gdzie upadł samolot jest jakiś korytarz przemytu…może właśnie tych 5-ciu co umieścili „śmieci w koszu” spadło…

     • sebecx 27 kwietnia 2012 o 9:40 pm

      Ciekawe czy te bomby to już to o czym mówił Jackowski… że przed Euro wydarzy się coś takiego, że zejdzie ono na dalszy plan….

    • ALFA 27 kwietnia 2012 o 12:43 pm

     Już dziesięć

 7. jerkey 27 kwietnia 2012 o 11:35 am

  Moje zdanie zapewne wywoła opór katolików ale cóż taka to już moja dola i niedola jako dyżurnego heretyka. Obecnego tekstu-objawienia nie czepiam się dla zasady, lecz dlatego, że uważam, iż całe to objawienie jest jedną wielką manipulacją i kłamstwem przeczącym Biblii.

  Gdyby streścić to objawienie to: 1. Od poświęcenia Rosji Maryi zależy pokój na świecie 2. Nawrócenie się ludzi w Rosji zależy od aktu poświęcenia 3. Ludzie mają się słuchać objawień w Fatimie, bo wtedy Bóg ewentualnie zadziała 4. W przeciwny wypadku ziemia zostanie zniszczona w nuklearnym holokauście.

  Moje zasadnicze pytanie dla katolików wierzących w te objawienia brzmi: Czy to znaczy, że warunki wybawienia głoszone przez KK od setek lat są już nieważne, a obowiązują te ogłoszone w Fatimie? Czy to co Biblia mówi o przewodniej roli Jezusa w wybawieniu ludzkości jest także nieistotne, ponieważ teraz liczy się Maryja?

  Biblia niewiele mówi na temat Maryi. Na temat jej roli w „wybawieniu” w ogóle zero (chyba, że jej rola polega na urodzeniu Mesjasza – to wtedy OK). Cała Biblia koncentruje się na przewodniej roli Chrystusa oraz samego Boga (weźcie pod uwagę chociażby modlitwę Ojcze Nasz i słowa „niech Twoja wola dzieje się w niebie jak i na ziemi’). Natomiast teraz – wszystko prawie zależy od Marii. Biblia nie ważna – ważna Fatima. Każdy „podnieca się” tymi objawieniami, natomiast w stosunku do Biblii używa się „wyższej krytyki”. Dla mnie osobiście jest to zadziwiające.

  Biedni hierarchowie KK zostali obciążeni dolą każdego człowieka, ponieważ to od nich zależy teraz co zrobi Bóg (sic!!!) („ A zatem pokój na świecie powierzono katolickim biskupom i papieżowi”). A to przecież Bóg decyduje co robi, a ludzi tylko o tym informuje. Bóg nie uzależnia swojej łaski udzielanej jednemu człowiekowi od tego co zrobi inny człowiek!

  Zamierzeniem Boga zawsze była i jest nadal zamieszkana, doskonała ziemia (Izajasza 45:18). I tego celu nic nie zmieni. Nie będzie więc żadnej globalnej wojny nuklearnej niszczącą całą ziemię i wszystkich ludzi, ponieważ jest to niezgodne z podstawową obietnicą Boga. Słowa „ Jednym ze sposobów tej kary nadejdzie i będzie widoczna dla wszystkich, jest wojna nuklearna, która może zniszczyć życie na ziemi” są po prostu zwykłym kłamstwem. Na dodatek jest to określone miarą „kary bożej”, co wg mnie klasyfikuje się jako bluźnierstwo.

  Koncepcja, że Bóg uzależnia pokój na świecie od Rosji to po prostu kuriozum. Całkowicie sprzeczne z wszelkimi celami Boga, który mówi, że zaprowadzi pokój na ziemi wytracając niegodziwców, a każdy człowiek „poniesie swój własny ciężar” (Galatów 6:5). Czy chcielibyście, aby wasz pokój zależał od woli hierarchii duchownych (obojętnie już jakiej religii)? Czy to w ogóle można pogodzić z boża sprawiedliwością i mądrością?

  Bóg udziela łaski „nawrócenia Rosji”: czyli inaczej Rosja i Rosjanie się nie nawrócą, jeśli Bóg nie udzieli łaski, która z kolei zależy od działania innych ludzi. A gdzie tutaj naczelna zasada, że Bóg nikogo nie przymusza i chce, aby każdy sam zdecydował w swoim własnym sercu. Jak do tego mają się słowa z Galatów, które wyżej cytowałem oraz np. z Jakuba 4:8 „Zbliżcie się do Boga, a on zbliży się do was”? To jest obietnica nie uzależniona od jakiejś chwilowej łaski, zależnej od kogoś tam jeszcze. Jest to przywilej dany każdemu człowiekowi z osobna na zawsze, dzięki Jezusowi, a nie dzięki Marii.

  Nie chce mi się wytykać więcej błędów tego objawienia, a w zasadzie jego kompletnej sprzeczności z Biblią. Chcecie wierzyć to wierzcie. Już nie raz mówiłem, że te objawienia tak naprawdę obrażają Boga. To nie jest żadnym wyjątkiem.

  • zenobiusz 27 kwietnia 2012 o 12:17 pm

   Bardzo ciekawe spojrzenie na zagadnienie.Zważywszy ,że wg.mojej oceny żyjemy ,wręcz a czasach wielkiego ucisku,mniej więcej od 1911 roku,,a jednocześnie Kościół uznał te objawienia,twój punkt widzenia ,jest bardzo interesujący.Wkleiłem Twój wpis na stronę u siebie.Tam możemy tez podyskutować.Pozdrawiam.
   http://zenobiusz.wordpress.com/2012/04/27/podyskutujmy-o-fatimiepod-innym-katem/

   • Ado 27 kwietnia 2012 o 2:54 pm

    W dodatku dodam że Biblia informuje nas przed Szatanem ktroy nawet postać Świętego może przybrać,wyobrażacie sobie jak dzięki takiej zdolności można zniewolić zmanipulowac ludzi?,wystarczy że pojawi się piękny aniołek a ludzie już padają na kolana,dlatego wszelkie objawienia trzeba analizować,Szatan jest panem kłamstwa,także i kłamstwa może ubrać w piękne słowa pozornie mające poparcie w Biblii.Co do dzisiejszych wydarzeń,to niezły ”zbieg okoliczności”,pierw 4 wybuchy na Ukrainie(gdzie będzie też Euro) i facet który zabarykadował się w Londynie i grozi wysadzeniemm(Olimpiada w Anglii).

    • O Rzesz 27 kwietnia 2012 o 3:44 pm

     Oczywiście że może podszyć się pod wszystko i pod każdego. Warto poczytać lub posłuchać ludowych podań jak to sprytni ludzie (kowale, chłopi itp.) byli w stanie okpić czarty.
     Tak jak w mitach o potopie tak zapewne i w tych podaniach tkwi dużo prawdy.
     szatan zrobi tyle na ile mu pozwolicie.
     To jego jedyne ograniczenie dane nam jako firewall.
     Wolna wola.
     Często łamana różnymi uzależnieniami i brakiem możliwości (według zainteresowanego) wyjścia z danego układu kreowanego po to by nas złamać.
     Repertuar mechanizmów osłabiających jest ogromny i chyba wszystkim znany.
     Wczoraj min. o tym mówiliśmy (narkotyki i inne używki, itp., itd. .)
     Dlatego też jeśli będziecie (Monitor) mówić że złe na pewno przyjdzie to jest bardzo prawdopodobne że skorzysta ono z tego i faktycznie się pojawi.
     Można to odeprzeć, z pomocą modlitwy.
     Dla wielu to nieakceptowalne.
     Trzeba przecież uwierzyć.
     Schować pychę głęboko w kieszeń i pokochać bezosobowo-osobowego Boga i Matkę Jego Syna.
     Nieakceptowalne. Irracjonalne.
     Bezsensowne z logicznego punktu widzenia.
     Ale to jedyna droga do ratunku Polaków i innych ludzi na świecie.
     Inaczej wasze firewalle będą padać pod ciosami pokus a wy (my!) będziemy oddani na pastwę kolejnych ataków organizowanych przez satanistyczne służby specjalne.
     To wszystko jest takie proste.
     Macie wybór a zrobicie jak zechcecie.

     • O Rzesz 27 kwietnia 2012 o 7:42 pm

      Jesteście niesamowici. Kocham was za te minusiki. Ofiarowuję je Panu Jezusowi.
      Może jakiś rekordzik?.

      • Peryskop 27 kwietnia 2012 o 8:28 pm

       ORzesz, zacząłeś do słusznego sprzeciwu – aby nie godzić się na przyjście zła – ale skończyłeś jak babcia na nieszporach – z całym szacunkiem dla wszystkich babć na nieszporach.

       Nie dałem Ci minusa, ale uważam że choć Twoje podejście jest nieco lepsze, bo zawiera sprzeciw wobec zła, to jednak sama modlitwa bez aktywności – a w tym bez odważnej i czynnej walki ze złem na niewiele się zda, poza uspokojeniem własnego sumienia i usprawiedliwieniem tchórzostwa.

       Przykładem jest sytuacja na Monitorze, gdy objawił się wśród nas kłamca i oszczerca, i poza gastką sprawiedliwych ogromna większość milczy, żeby jak w przypowieści „wśród przyjaciół psy zająca zjadły”. Aby pozostać w zgodzie z apelem Marka nie rozwijam tu tematu, ale odsyłam do komentarza pod poprzednim wpisem :

       https://monitorpolski.wordpress.com/2012/04/26/wydarzenia-i-komentarze-26-kwietnia-2012-r/#comment-94602

       Czy byłeś łaskaw zapoznać się, jak prosiłem, z repliką do prosty_chłop_z_podkarpacia ?
       Bo dotyczy ona popularnej dziś maniery polegającej na pełnym poświęcenia apelowaniu o zaprzestanie kłótni bez zadania sobie trudu aby ustalić kto napadł, a kto się broni. Takie apele są przejawem niesprawiedliwości i dlatego dają skutki odwrotne od werbalnie okazywanych intencji, którymi jak wiadomo wybrukowano to i owo…

       Kilka dni temu byłeś uprzejmy przekazać mi swoje uwagi po wstępie w słowach „pitu, pitu”.

       Chciałbym Ci przypomnieć że nasza znajomość tu, którą bardzo cenię, zaczęliśmy od sprzeczki nt. wałkowatych, równoległych chmur, które moim zdaniem tworzą się wskutek HAARPa i/lub chemitrails, a Ty przywołałeś naturalne zjawisko „Morning Glory” występujące w specyficznych warunkach jednej z zatok morskich u wybrzeży północnej Australii.

       Kilkinij, proszę, i zobacz nasze rodzime „Morning Glory” na Mazowszu:
       http://pablopakero.nowyekran.pl/post/59671,manipulacja-pogoda-na-mazowszu

       Bo nikt z nas nie jest nieomylny. Choćby wczoraj pomyliłeś olej z lniany z konopnym.
       Wciąż nie wierzysz w chemitrails, bo … nigdy na lotnisku nie widziałeś aby napełniano samolot jakimiś świństwami do rozpylania. ORzesz, czy to możesz uznać za dowód na cokolwiek ?

       Ale za to widziałeś UFO. Ja też widziałem, tylko że ja wiem że to są man-made zabawki podstawiane nam, abyśmy łatwiej dali się sterować naszym „cwańszym” z tej Ziemi.

       Pozdrawiam…
       I czuwaj – jeszcze lepiej niż dotychczas 😀

       • zenobiusz 27 kwietnia 2012 o 8:54 pm

        “wśród przyjaciół psy zająca zjadły”
        Rozumiem,że hjk@,Tola@,Aśka@,AQQ@,Bizoń@+ parę nowych nicków z doskoku,to za mało.
        Powinien być,powszechny , głos oburzonej społeczności.
        Hm….

       • Annah. 28 kwietnia 2012 o 10:01 am

        Peryskop osoby które dały się wciągnąć do e-norki wiedzą czym to grozi, znają ubeckie metody i wybrały ignorowanie czepialstwa. Kilka dni temu oznajmiałam jaki może być efekt wymiany myśli z pewnymi osobami na blogach, to było podczas jazdy na Hjk, apelowałam o rozwagę i nienarażanie własnego dobrostanu psychicznego 🙂 ale dalej dawaliście się podpuszczać jak młokosy. Przestroga mojej mamy którą staram się pamiętać i nie raz już zastosowałam, „Z pewnymi osobami wymienia się tylko ukłony”, proste.

        • zenobiusz 28 kwietnia 2012 o 10:11 am

         No tak ,słusznie ,że przypomniałaś o sobie.Masz przerwę w popularyzacji fałszywych „objawień „Mari Irlandki .Zatem i do Ciebie.
         http://zenobiusz.wordpress.com/2012/04/28/nawroc-sie-macieju/

         „Mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i pierwsze czyny podejmij! Jeśli zaś nie – przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz”.

         • hjk 29 kwietnia 2012 o 6:53 pm

          Heheha, ktoś musi w końcu napisać „Nawróć się Zeno ” 🙂

      • zenobiusz 27 kwietnia 2012 o 8:42 pm

       Przykładem jest sytuacja na Monitorze, gdy objawił się wśród nas kłamca i oszczerca, i poza gastką sprawiedliwych ogromna większość milczy, żeby jak w przypowieści “wśród przyjaciół psy zająca zjadły”. Aby pozostać w zgodzie z apelem Marka nie rozwijam tu tematu, ale odsyłam do komentarza pod poprzednim wpisem :
       To jest kontynuacja zaczepek i pomówień..

       • Peryskop 28 kwietnia 2012 o 12:32 am

        Nie Zeno.
        To jest konsekwentne wykazywanie twoich nieuczciwych działań.
        Także prób zastraszania, pogróżek i udawania niewinnego cierpiętnika.

   • Peryskop 27 kwietnia 2012 o 8:41 pm

    Uważaj Jerky, bo za wyrażanie podobnych wątpliwości mnie Zeno usiłuje straszyć i ukarać, a Ciebe chwali i zaprasza do e-norki.

    Na wszelki wypadek bądź czujny i czuj się uprzedzony 😉

    • Peryskop 30 kwietnia 2012 o 3:15 am

     Jerkey, a uprzedzałem !

     Twój ciekawie uzasadniony elaborat Zeno@biust przedrukował w swojej Zenorce, podał link do Monitora, ale ani przed tekstem ani pod nim nie podał autora.

     Żeby przygodny czytelnik wpadł w przekonanie, że autorem jest Zeno@biust.

  • milka 27 kwietnia 2012 o 6:23 pm

   Wszystkie tak zwane „objawienia maryjne” to nic innego jak objawienia demoniczne!

   • zenobiusz 27 kwietnia 2012 o 9:37 pm

    Apage….

    • hjk 29 kwietnia 2012 o 6:55 pm

     Milka, musisz uważać, bo skąd to wiesz? Całe komisje nad tym debatują..
     Witamy w takim razie geniuszkę, lepszą od całych komisji teologów 😉
     Oświeć nas!

  • sara10 27 kwietnia 2012 o 7:15 pm

   @jerkey
   Moim zdaniem przedstawiłeś wizję Boga według deistów. Brzamiła ona mniej więcej tak: Bóg istnieje, ale nie wtrąca się do spraw ludzkich. Na poczatku świat wprawił w ruch jak zegar i nie myśli o jakiejkolwiek interwencji. Tak odczytuję przez ciebie negację Ojawień. Założyłeś z góry, że są one (wszystkie) nieprawdziwe. Zupełnie czynisz to, jak deiści. Jeżeli przyjmiemy taką wizję Boga, to wiara nasza jest bez sensu. Oto zostaliśmy stworzeni i pozostawieni na pastwę zła na ziemi. To kłóci się z wizją inną, mianowicie Boga miłującego. Jeśli Nim jest (jak Ojciec) nie może pozostawić własnych dzieci upadłemu aniołowi. Moim zdaniem ingerencja Jego w nasze życie może być przecież różnego rodzaju. Jeżeli zakładamy, że jest On Trójjednością (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty), dlaczego odrzucamy myśl, że może posłużyć się własną Matką (Jezus) dla ratowania nas wszystkich? Nigdy Maryja nie stawiała siebie wyżej, niż Boga. On zawsze był/jest na pierwszym miejscu. Zwykle w Objawieniach ostrzegała przed tym, co ma nastąpić. Prosiła o modlitwę.

   Rosja została poświęcona szatanowi. W czasach fatimskich w Anglii czy USA nie działo się tyle złego, co dzisiaj (to do Monitora). Dlatego Maryja prosiła wtedy o modlitwę za nią właśnie. Przypominam, że ta prośba wtedy nie została wysłuchana. Uczynił to wiele lat późmniej dopiero JPII. Po akcie poświęcenia Rosji, nastał upadek ZSRR – szerzej – całego bloku socjalistycznego. A więc, modlitwa została wysłuchana.

   • jerkey 27 kwietnia 2012 o 9:02 pm

    Jestem daleki od deizmu @sara10. Nie wiem dlaczego utożsamiasz to co napisałem z poglądami deizmu. Dla ciebie objawienia są dowodem ingerencji bożej, a dla mnie są one generalnie narzędziem służącym manipulowani ludzkością. Uważam tak szczególnie dlatego, że wykazałem – tak mi się przynajmniej wydaje – iż przeczą objawieniu bożemu z Biblii.
    W zasadzie jest to już kolejne objawienie, w którym wykazuje, że są one sprzeczne z Biblią. A one nie mogą być sprzeczne. Mogłyby co najwyżej coś uzupełniać, tłumaczyć, ale nie zaprzeczać lub zmieniać.

    • tamara 27 kwietnia 2012 o 9:49 pm

     jerkey ;czy to nie wynika z tego,że Bóg z Nowego Testamentu jest zaprzeczeniem Boga ze Starego Testamentu?

     • jerkey 28 kwietnia 2012 o 10:47 am

      Nie jest zaprzeczeniem. Takie wnioski nasuwają się tylko wtedy, gdy ktoś pobieżnie i w określonym celu poznaję Biblię. Sam Jezus powiedział, że jego obecność i działalność jest „wypełnieniem prawa i proroków” – czy chcesz „powiedzieć Jezusowi”, że też się mu coś pomyliło?
      Ludzie uważają, że Bóg jako pełen miłości nie może zabijać (bo tak to trzeba określić) ludzi. Przeciwstawiają Boga NT z tym ze ST mówiąc: Ten zabijał, a ten nie. Ten karał, a ten nie. A to jest przecież nieprawda. Jezus wyraźnie zapowiedział, że niegodziwi zostaną unicestwieni, czyli zabici. Powiedział nawet, że będzie to raczej większość ludzi, gdy podał przypowieść o szerokiej i wąskiej drodze.
      Więc nie tędy droga Tamara.

      • hjk 29 kwietnia 2012 o 7:23 pm

       A tu dobrze gadasz, więc jeszcze nie tak źle z Tobą, widać jakiś lżejszego kalibru heretyk z Ciebie 😉

   • zenobiusz 27 kwietnia 2012 o 9:46 pm

    Jerkey@
    Tu do Ciebie ,w trosce braterskiej,czytelnik mojego bloga.

    ——————————————————–http://zenobiusz.wordpress.com/2012/04/27/podyskutujmy-o-fatimiepod-innym-katem/
    Mobi powiedział/a

    Kwiecień 27, 2012 @ 22:36 e 0 0 Rate This
    Jerkey skoro wiec jestes tak mocno oparty o biblie to polecam pare fragmentow ktore moze decyduja o Twoim zyciu wiecznym. Jezeli sie mylisz i odrzucasz Kościół to ryzykujesz swoje zycie wieczne.

    “Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije,
    trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żyć przeze Mnie” (J 6,55-57).

    „Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!” Jakże wymowna prośba! Jakże hojne i jak zaskakujące jej spełnienie.

    „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 54).

    „Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żyć przeze Mnie” (J 6, 57)

    “A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: “Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”. 27 Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: “Pijcie z niego wszyscy, 28 bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. 29 Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego”.
    30 Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej.”
    (Mateusza 26:26-30)

    ========================================================
    A teraz na co uwazac
    ========================================================

    “Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie” (1 Koryntian 11:23-26).

    “Niech że więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. (…) Przeto, ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. (…) Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije”
    (1 Koryntian 11:28,27,29).

    W Dz (1,14) Łukasz pisze, że „trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach”.

    Chrystus powiedział: “Jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem” (Jana 6:53-55).

    ========================================================
    A teraz test na inteligencje
    ========================================================

    Czy lamanie chleba to zwykłe łamanie chleba?. Nie trzeba wielu godzin myslenia nad tym by stwierdzic ze to nie chodzi o zwykly posilek.

    ALE NAJAWAZNIEJSZE PONIZEJ:

    “Jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem” (Jana 6:53-55).

    W Kosciele sa sakramenty w ktorych jest chrzesct, bierzmowanie, eucharystia, spowiedz, slub’y, == zbawienie.

    • Jakob 27 kwietnia 2012 o 10:13 pm

     a kiedy powstały sakramenty w kościele ?

     • hjk 29 kwietnia 2012 o 7:25 pm

      Chrystus je ustanowił, mozna się zastanawiać nad namaszczeniem chorych, ale to trzeba by doczytać w katechizmie.

  • Jakob 27 kwietnia 2012 o 10:09 pm

   @jerkey
   Z uwagą ten cenny tekst przeczytałem. Bardzo mądre.
   Pozdrawiam

   • hjk 29 kwietnia 2012 o 7:21 pm

    raczysz żartować , hahahahahaah
    😉

  • hjk 29 kwietnia 2012 o 7:20 pm

   @”Moje zasadnicze pytanie dla katolików wierzących w te objawienia brzmi: Czy to znaczy, że warunki wybawienia głoszone przez KK od setek lat są już nieważne, a obowiązują te ogłoszone w Fatimie? Czy to co Biblia mówi o przewodniej roli Jezusa w wybawieniu ludzkości jest także nieistotne, ponieważ teraz liczy się Maryja?”

   Nie rozumiesz sensu objawień, musisz przejrzeć ostatnie kazania ks, Natanka analizującego list biskupów nt. objawień prywatnych. Maryja „podkreśla’ czy „podswietla” pewne aspekty nauki Chrystusa i pokazuje, w jakim stanie jest świat i na co trzeba konkretnie zrobić, by sie nawrócić.

   @”Biblia niewiele mówi na temat Maryi.”

   A jednak to, co mówi jest dość wystarczające, zeby wysnuć z tego wiele ciekawych rzeczy.
   Jest jeszcze coś takiego jak „wynikanie logiczne” – nie wszystko musi być wprost napisane…

   @” Natomiast teraz – wszystko prawie zależy od Marii. Biblia nie ważna – ważna Fatima.”

   Piszesz pierdoleciki, kolego jerkey 😉

   @”Biedni hierarchowie KK zostali obciążeni dolą każdego człowieka, ponieważ to od nich zależy teraz co zrobi Bóg”

   Oczywiście, ze tak, ponieważ Bóg, co mógł, to już zrobił, teraz jest tylko i wyłącznie ograniczony wolą ludzi i od ich postawy zależy, co się będzie działo dalej. Bóg nie może działac wbrew woli ludzi, bo by zaprzeczył sam sobie. Jesli ludzie odniosą się do Boga, zrobi On naprawdę wielkie rzeczy. jesli Go odrzucą, będzie kiepsko…

   @”Bóg nie uzależnia swojej łaski udzielanej jednemu człowiekowi od tego co zrobi inny człowiek!”

   taaa, a nakaz ewangeliczny „Idżcie i nauczajcie wszystkie narody” to co? Wybiórczo się bierze teksty, które pasują? Kościół to pewna wspólnota, a Biblia jako późniejsza od niej jest własnością tej wspólnoty i nie można ot tak sobie jej interpretować bez kontekstu tej wspólnoty.
   Ejjj, panie heretyku, „daj pan spokój, wstydu oszczedź”…

   @”Na dodatek jest to określone miarą „kary bożej”, co wg mnie klasyfikuje się jako bluźnierstwo.”

   Pojęcie „kary bożej” jest pewną metaforą, bo faktycznie Bóg jako pełnia miłości nie chce karać nikogo, natomiast można mówić w pewnym sensie o karze, kiedy ludzie odwracają się od Boga, pozbawiają sie jego łaski, przez co wpadają w głupotę i zło. W tym sensie sami się karają. jesli na tyle zgłupieją, ze wywołają wojnę nuklearną, to Bóg też tego nie będzie powstrzymywał, ale nic nie stoi na przeszkodzie, ze w cudowny sposób uratuje wierzących w Niego, bo przecież jest wszechmocny.

   @”Koncepcja, że Bóg uzależnia pokój na świecie od Rosji to po prostu kuriozum. (…)Czy to w ogóle można pogodzić z boża sprawiedliwością i mądrością?”

   Oczywiście, jesli się rozumie pewne rzeczy, o których napisałem powyżej. I nie tylko od Rosji oczywiście, bo najlepiej by było, gdyby wszyscy się nawrócili…

   @”Nie chce mi się wytykać więcej błędów tego objawienia, a w zasadzie jego kompletnej sprzeczności z Biblią.”

   Otóż mądrzejsi od Ciebie nasz panie sekciarzu dyżurny 😉 już stwierdzili, ze jest to wiarygodne i zgodne z Biblią objawienie, a w dodatku potwierdzone wyjątkowym cudem Słońca widzianym przez ok 70 tys. zgromadzonych ludzi. Był to jedyny w swoim rodzaju cud, w zasadzie drugi taki po zmartwychwstaniu Chrystusa, które było przez Niego zapowiadane uczniom wielokrotnie i dlatego gdy się dokonał, ci tym bardziej w niego uwierzyli, aż do tego stopnia, ze przestali bac się śmierci.

   Podobnie Maryja zapowiedziała ten cud, aby wszyscy uwierzyli, ze to Ona i przesłania są prawdziwe.

   Zalecam, abyś dokładniej przestudiował biblię, żeby więcej się nie kompromitować stwierdzeniami, ze coś jest zgodne a coś nie z nią…

 8. Pingback: Podyskutujmy o Fatimie,pod innym kątem. « Zenobiusz's Blog

 9. TajemniczyPan 27 kwietnia 2012 o 1:34 pm

  Podajcie to wideo znajomym!!!!

  G. Edward Griffin, mówi otwarcie o Chemtrails/SAG [PL]

 10. mi461 27 kwietnia 2012 o 1:58 pm

  PROSBA do MIESZKAJACYCH w LONDYNIE
  gdzie mozna dzwonic i interweniowac w sprawie zatrzymanej przesylki?
  wyslalam EXPRESPOST INTERNATIONAL ktora ma byc dostarczona 3 dni
  juz od 5 dni mam na traking systemie ze jest na custom UK.
  To nie paczka ale koperta z 2 parami Levisow.
  Gdzie sie interweniuja bo to smiech co oni robia !
  \to ostatni wpis z trucking system

  19:50 2012/04/22 GBCVTA,United Kingdom
  GBCVTA,United Kingdom
  Item has been sent to customs in the destination country

  prosze o pomoc jezeli ktos ma jakies doswiadczenie w UK

  sorry MONITOR i dziekuje

  • monitorpolski 27 kwietnia 2012 o 2:17 pm

   Nie masz w umowie, że ci płacą gigantyczną sumę, jeśli przesyłka nie będzie dostarczona w określonym czasie? FedEx płacił kiedyś 50,000 dolców. Może ci się to opłacić, chyba Levisy tyle nie kosztowały?

   • mi461 27 kwietnia 2012 o 2:50 pm

    mam Marku ze placa 100$ za utracona przesylke 😦 juz sie wycfanili, aexpress gwarantuja w 3 dni i tak dostrczona, ale odeslano na custom, canadapost twierdzi ze TAM sa wewnetrze przepisy.
    Odbijanie pileczki ;( syn sie denerwuje a ja tymbardziej.

  • Lutek 27 kwietnia 2012 o 7:20 pm

   To jest typowe że tracking staje w miejscu wraz z opuszczeniem przez przesyłkę kraju nadania.
   Nie piszesz

   skąd nadajesz?
   dokąd?
   oraz w jakiej firmie?

   dopiero z kolejnych postów dowiedziałem się, ze z Kanady do Londynu.

   Jeżeli wysyłałaś w Canada Post, to paczka prawdopodobnie będzie przywieziona do adresata przez Royal Mail. Wejdź tu i sprawdź tracking number:

   http://www.track2.royalmail.com

   Ja ostatnio zamawiałem przesyłkę z USA.
   Numer przesyłki działał na stronie USPS i nie działał na stronie poczty polskiej.
   Kiedy przez dłuższy czas nie pojawiały sie żadne nowe dane w trackingu USPS,
   numer zaczął działać na stronie sledzenie.poczta-polska.pl
   i po 2 dniach sledzenia przesyłki pod tym adresem dzisiaj ją otrzymałem od listonosza.

   Ten komunikat:

   „Item has been sent to customs in the destination country”

   Wskazuje właśnie na to, że list opuścił kanadę i na tym koniec trackingu na tej stronie.
   Trzeba śledzić po numerze przesyłki na stronie firmy, która będzie doręczać przesyłkę.
   No, chyba że usług ekspresowych to nie dotyczy i jako usługi z wyższej półki zapewniają tracking od nadania po doręczenie na jednej stronie, z której korzystałaś do tej pory.
   wtedy można domniemać, że przesyłka gdzies utknęła, ale bardziej prawdopodobny jest pierwszy scenariusz.

   Daj znać jeśli pomogłem.

   • mi461 27 kwietnia 2012 o 10:04 pm

    Dziekuje LUTEK za odpowiedz
    kiedy przesylka opuszcza karaj i rejestruja go w innym kraju masz info:

    …” International shipment has arrived in a foreign country”

    ja 3 x wysylam tam przesyke nie bylo problemu. Nie odsylali na customs
    1-szy raz mam takie przetrzymywanie poniewaz Kanada gwarantuje przesylke do 3 dni roboczych.
    Powinna byc traktowana prioryretowo, a tu …klapa.

    Na http://www.royalmail.com bylam, tam moj NR ptrzeksztalcaja w ich …EC840——GB i

    pisza in progress. 😦

    badz tu madry czy tak jest ze na nasz KOD daja swoj KOD?

    czym dalej w las tym ciemniej ,
    Powiem Wam ze jednak narzekamy wszyscy ale tyle paczek co wysylam do Polski, nigdy nie mialam problemu, raz, ale wlozylam aparat fotograficzny lustrzanke z osprzetem nie wpisalam dokladnie jedynie ze osprzet olulistyczny (tak cos) zaplacilismy clo, ale aparat nie zginal. 😀

    • Lutek 27 kwietnia 2012 o 11:13 pm

     Tak, kiedy np. przychodzi do mnie paczka z UK nadana w Royal Mail, żeby móc śledzić w firmie GLS muszę dzwonić żeby przekształcili numer w systemie Royal Mail na numer w systemie GLS. Nieco wcześniej takie przesyłki były rozprowadzane przez Pocztę Polską i wtedy numer działał w obydwu systemach, bo systemy pocztowe na całym świecie są w dużym stopniu ustandaryzowane.

     Chyba zostaje tylko czekać. Przeczytaj kiedy najwcześniej można składać reklamacje i reklamuj.

     • mi461 28 kwietnia 2012 o 2:01 am

      ok , dziekuje i pozdrawiam

  • Lutek 27 kwietnia 2012 o 9:32 pm

   Sorry, link który dałem wcześniej nie działa bo nie potrzebnie dałem ‚www’.
   Oto prawidłowy link:
   http://track2.royalmail.com

  • Lutek 27 kwietnia 2012 o 9:52 pm

   To jest numer mojej przesyłki: RE913846862US
   Tu śledzenie na terenie USA: https://tools.usps.com/go/TrackConfirmAction!input.action
   A tu na terenie Polski: http://sledzenie.poczta-polska.pl/

   Gdybym nie zaglądał na stronę PP, mógłbym sądzić aż do dzisiaj (kiedy to odebrałem przesyłkę), ze 23 kwietnia paczka utknęła w Nowym Jorku, ale zaglądałem i 25 kwietnia dowiedziałem się, że przesyłka wylądowała w Warszawie. To samo może być u ciebie.

 11. maran 27 kwietnia 2012 o 3:24 pm

  “Spotkanie po latach (z mocnym zgrzytem)
  kategoria: Ogólne
  Dodano: Friday, 27 April 2012, 16:10

  Co tam słychać, kochana? Wyglądasz uroczo!
  Tak mi się chce pogadać! Nie ucieknie praca!
  U nas wszystko cudownie! A głupcy wciąż psioczą,
  Bo od tej demokracji we łbach się przewraca!

  Co – “czy podpisywałam”? O pluralizm w mediach?!
  I ty zbierasz podpisy?! Ktoś ci za to płaci?
  Że pluralizmu nie ma, to jest jakaś brednia!
  Otrzeźwiej! To z Torunia ewidentny nacisk!

  No pomyśl sobie dobrze! Lis, Żakowski, Sowa!
  Każdy coś znaleźć może – prostak i elita.
  Od takich akcji to się lepiej dystansować.
  Oszołom się wyszumi, ośmieszy – i kwita!

  Co “źle z emeryturą”? Ludzie żyją dłużej!
  Zwłaszcza wszystkie mohery zdrowia mają nadto!
  Dziś na wcześniejszej jestem też emeryturze,
  Choć nikt córce nie wierzy, że jestem jej matką.

  Za młodo im wyglądam… Co ty znowu pleciesz??
  Przestań! Na słowo “Smoleńsk” mam odruch wymiotny!
  Z tych teorii spiskowych śmieją się już w świecie!
  Co tak kroku przyspieszasz?! Tylko się nie potknij!

  Ależ dzisiaj pochmurno! Mnie tropiki służą.
  Palmy, gorące plaże, mórz błękitnych fale!
  Staram się podróżować daleko i dużo.
  I humoru nie tracę. I nie kwękam wcale!

  Tu każdy wciąż narzeka. To wada Polaków!
  Że tego mu za mało, że sąsiad bogatszy,
  Że z pracy go wylali, jak był po pijaku…
  Wciąż trwa prowincjonalny, żałosny teatrzyk!

  I ten brak tolerancji! Klerykalizm! Fobie!
  Wiesz, że jestem wierząca, ale mam w tym miarę.
  A tu stereotypy, przemoc wobec kobiet!
  Księża to nawet rodzić każą nam za karę!

  Mój partner (ty go nie znasz, bo to partner nowy)
  Jest znawcą feminizmu i teorii gender.
  Tylko to nie na polskie katolickie głowy!
  U nas z tradycją trzeba walczyć jak z obłędem!

  A coś ty taka blada?! W złym odcieniu fluid?
  Co mam zamknąć?? SIĘ zamknąć?! W nosie jakieś muchy?!
  To człowiek tu się zniża, współczując biduli,
  Co sprzed potopu nosi obciachowe ciuchy!

  A więc MOHER! No, proszę! Zachciewa się puczu?!
  Nasza władza łagodna. Tylko patrzy z boku.
  Zwinąć by wam te flagi! Moresu nauczyć!
  Orła w klatkę! Was w dyby! No i święty spokój!

  I tak to było. Właściwie spotkałam dwie osoby, ale jedna z nich była znacznie bardziej aktywna. Prawdę mówiąc, nie padła z jej ust propozycja “orła w klatkę”. Mówiła za to (bardzo przekonana o swojej racji) inne okropne rzeczy, których nie udało mi się tu umieścić – nie wszystkie przynajmniej ”
  http://www.fronda.pl/blogowisko/wpis/nazwa/spotkanie_po_latach_(z_mocnym_zgrzytem)_35718

 12. Pandora 27 kwietnia 2012 o 3:24 pm


  a dokładnie 2 min filmu.

  • monitorpolski 27 kwietnia 2012 o 5:53 pm

   Dzięki Pandora, bardzo konkretna informacja. Teraz należy się zastanowić dlaczego ktoś szczuje na Rosję, skoro zostało to dokonane?

 13. navajo88 27 kwietnia 2012 o 3:49 pm

  Oho widzę że szanownych spiskowców raptem ogarneła panika , bo co raptem wybuchlo kilka śmietników w Ukrainie ,,,,,, hahahahahahaha, więcej powagi panie i panowie nie jest tak żle , bo żle to dopiero będzie i to już w krutce !!!!!!!!!!
  J.M.H

  • Extazed 27 kwietnia 2012 o 4:37 pm

   Będzie albo nie będzie. Ja od dłuższego czasu już na te spiski z przymrużeniem oka patrzę, bo 99% to wyssane z palca opowieści dziwnej treści. Ale mimo to fajnie jest poczytać niektóre historyjki smutnych ze swego życia osób.
   Czas pokaże. Jeżeli coś się wydarzy złego, to niech w pioruny całą ludzkość weźmie bo widocznie nie zasługujemy na zaszczytne miejsce na tej planecie. Albo nauczymy się żyć w zgodzie ze sobą albo niech się wszyscy wybiją w pień, co do ostatniego egzemplarza.
   Pozdrawiam i życzę udanego weekendu : )

   • monitorpolski 27 kwietnia 2012 o 5:51 pm

    Alex Jones, William Cooper i kilku innych dziennikarzy z wielką wiedzą też do pewnego momentu byli ignorowani, ośmieszani. Aż zdarzył się zamach na WTC, wcześniej przez nich zapowiadany. I ludzie przestali się śmiać. Coopera zabito, Alex Jones ma obecnie 3 mln widzów i słuchaczy codziennie. Nikt się na niego już nie patrzy z przymrużeniem oka. A wiesz co teraz mówi? Że wszyscy mamy małą szansę na przeżycie.

    • Rambo 27 kwietnia 2012 o 6:36 pm

     Możesz napisać coś więcej? Słabo znam angielski i nie słucham Jones’a

     • monitorpolski 27 kwietnia 2012 o 7:22 pm

      Alex Jones 25 lipca 2001 prosił słuchaczy by dzwonili do Białego Domu, że wiedzą co jest planowane i że właśnie w rządzie są prawdziwi terroryści, a nie Bin Laden. Że jeśli coś się stanie z WTC to będzie wiadomo kogo za to winić – rząd amerykański:

      Bill Cooper mówił konkretnie o Osamie Bin Ladenie, że będzie kozłem ofiarnym w „wielkim ataku na USA”. Atak był nieunikniony wg Coopera, gdyż jest konieczny we wprowadzeniu zamordyzmu, by odebrać broń Amerykanom http://www.youtube.com/watch?v=Zy4EyBstOsA
      To nie są żadne cudowne przepowiednie, to wynika tylko i wyłącznie ze świadomości tego co się dzieje. Znając realia w Europie, można się domyśleć, że zarówno Igrzyska Olimpijskie, jak i Mistrzostwa Europy będą świetną okazją do wprowadzenia terroru państwowego. Przecież ot tak nie można na stałe wypuścić gestapowskich bojówek na ulice. Ale jeśli dojdzie do „zamachów” to przecież będzie to „konieczne”. Problem – reakcja – rozwiązanie, jak mawia David Icke.

    • zenobiusz 27 kwietnia 2012 o 6:53 pm

     A za to zginął Cooper.

     • monitorpolski 27 kwietnia 2012 o 7:14 pm

      To za to zginie też peryskop?. Weź się wyluzuj Zeno, bo kompletnie nie znasz Alexa. Podpuszczają jednych na drugich i stąd się to bierze, tak jak w naszym środowisku. Cooper został podpuszczony jak Ruscy na Polaków czy Polacy na Białorusinów – niech się goje między sobą wytłuką. Trzeci zawsze korzysta.
      Czekam teraz na historyjkę o żonie Alexa, że jest żydówką. Sam wiesz jak wygląda historia z naszym Papieżem, który rzekomo był żydem, czy Kaczyńskimi. Tak się załatwia niewygodnych – atakiem ad hominem, jeśli nie można podważyć tego co głoszą.

      • zenobiusz 28 kwietnia 2012 o 8:49 am

       Marku nie porównuj ,Papieża,do tego człowieka,
       Po owocach ich poznacie,
       zbierzesz kiedyś owoce tego,że byłeś jego tubą.
       Bo może jesteś tego nieświadom,ale tak jest.

    • zenobiusz 27 kwietnia 2012 o 6:55 pm

     Zalecałbym dużą ostrożność.

     • monitorpolski 27 kwietnia 2012 o 7:07 pm

      Widać, że nie słuchasz Alexa. Watt owszem, nawiązał do dezinformatorów, bowiem osoba z nim rozmawiająca wmanipulowała go, a ten nie chciał być niegrzeczny i po prostu odpowiedział na pytanie dotyczące dezinformacji, a nie konkretnie Alexa Jonesa. Po tym wywiadzie ukazały się zresztą kolejne programy u Alexa z udziałem Watta. Ostatni – kKilka dni temu – jeśli byłby między nimi zgrzyt, to sądzisz, że taka audycja miałaby miejsce?
      Zobaczycie, niedługo Alex Jones zamilknie na zawsze, głównym powodem cenzury internetu jest bowiem on. Ma już większe wpływ na opinie Amerykanów niż CNN, CBS czy NBC.
      Należy też zauważyć, że Alexa przede wszystkim zwalczają organizacje skrajnie syjonistyczne, jak ADL czy Southern Poverty Law Center.
      Czytelniku, jeśli chcesz się znaleźć w tym wątpliwym towarzystwie to niszcz z nimi Alexa Jonesa.

      • zenobiusz 27 kwietnia 2012 o 7:26 pm

       Ja tylko zalecam ostrożność,wiele źródeł informacji,nikomu nie zaszkodziło.
       A o Alexie piszą ,że zniknie,i znajdzie się w ojczyźnie żony,lub bunkrze.

 14. maran 27 kwietnia 2012 o 3:53 pm

  Bardzo ciekawy artykul i sztuka na temat rfid chipa.
  Rewelacja.
  http://www.fronda.pl/blogowisko/wpis/nazwa/znamie_bestii_-_sztuka_teatralna_z_2010_roku_35708

  • maran 27 kwietnia 2012 o 4:05 pm

   Polecam przeczytane i rozpowszechnienie tej sztuki teatralenj napisanej przez pania Natalie.
   Bardzo na czasie.
   http://www.fronda.pl/blogowisko/wpis/nazwa/znamie_bestii_-_sztuka_teatralna_z_2010_roku_35708

 15. eryk2012 27 kwietnia 2012 o 4:44 pm

  ha ha ha oj kochani kochani zaden biskup ani proboszcz nie ma takiej mocy zeby uratowac miasto czy kraj bo to oni w czasach krucjat mordowali miliony niewinnych istnień ludzkich dzieci rozrywano żywcem i dorosłych rzucano nimi o ściane a wszystko to w imie Boga Bóg jest miłoscią i nikogo nie każe to ludzie sami siebie karają swoimi myślami i postępowaniem . To nie Bóg szedł na wojne Tylko ludzie z chciwości i rządzy władzy i majątku innych krajów. nie ma grzechów jest tylko skutek i przyczyna postępowania wszyscy tu jestesmy dla zdobywania doświadczeń życiowych w tym zlym tez jest iskra dobroci bo Bog nie stworzył nie doskonałych wszyscy pochodzimy od Boga i wszyscy jesteśmy doskonali i ten zły człowiek prędzej czy później odnajdzie światło w sobie . I jeszcze raz nie zwalajcie niczego na Boga ani szatana bo to jest tylko i wyłacznie wina garstki ludzi którzy siedzą w norach i liczą kase . Ludzie sie powinni zjednoczyć dużo wczesniej a wtedy by wojen nie było bo byśmy nie pozwolili rządzącym elitom na te okrucieństwa. Dopóki czowiek nie odnajdzie Miłości w sobie i pokoju to pokój nie nastąpi na świecie najpierw trzeba zaczć od siebie. a Przepowiednie Fatimskie zostały w większości zmienione przez watykan bo własnie najwięcej w tych przepowiedniach dotyczyło własnie kapłanów którzy zapłacą za zbrodnie przeciwko ludzkości razem z globalną finansjerą. Bóg Ani Fatima nie karaja ludzi to ludzie sami siebie karają !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! i żaden biskup nas nie odkupi tylko My sami poprzez odnalezienie światła w sobie rok 2012 to rok przełomowy i tak własnie będzie!!!! dziękuję.

  • monitorpolski 27 kwietnia 2012 o 5:48 pm

   „Bóg Ani Fatima nie karaja ludzi to ludzie sami siebie karają (…) i żaden biskup nas nie odkupi tylko My sami poprzez odnalezienie światła w sobie”
   Tak jest!

   • zenobiusz 27 kwietnia 2012 o 6:09 pm

    “Bóg Ani Fatima nie karaja ludzi to ludzie sami siebie karają (…) i żaden biskup nas nie odkupi tylko My sami poprzez odnalezienie światła w sobie”
    I widzisz Marku,sam nie będąc tego świadom,złożyłeś wyznanie wiary lucyferian.
    To niewątpliwy efekt podprogowy,treści ,
    które od jakiegoś czasu są wklejane na Twoim blogu.
    A jak to działa na młodzież. ???????
    Bo zastanówmy się ,“Bóg nie kara ludzi,biskup nas nie odkupi.My sami poprzez odnalezienie światła w sobie
    Zaprzeczyłeś nauczaniu Bibli,o Sądzie i karze,
    zaprzeczyłeś prowdzie,o zbawczej męce Jezusa
    zaprzeczyłeś sensowi modlitwy za grzeszników,
    a to czynią biskupi,następcy apostołów,
    Natomiast ,uznałes ze człowiek sam,się zbawi,
    poprzez : „poprzez odnalezienie światła w sobie”
    Niosący światło „lucyfer”,to samo w chanellingach,i fałszywych ,
    satanistycznej natury „objawieniach” które ja zwalczam.
    Nie sadze ,byś sprawdzał moja czujność.
    Nie wiedziałeś co piszesz,bo wydało się to ,tak ,
    piękne”będziecie jako bogowie”
    Sami się zbawicie…………

    • Extazed 27 kwietnia 2012 o 6:55 pm

     Też uważam że człowiek sam się nie zbawi, ale człowiek sam musi odnaleźć w sobie siłe, by zaprzestać czynić zło. Nikt za niego tego nie zrobi.

     • zenobiusz 27 kwietnia 2012 o 7:03 pm

      To może załóżcie klub „samozbawicieli” .
      Będziemy wtedy właściwie „oświeceni”
      i nie będzie nieporozumień.
      „Niech moc będzie z wami.”
      Też jest taki „kościół”

      • Extazed 28 kwietnia 2012 o 10:40 am

       I na tym polega Wasz błąd. Zawierzacie wszystko wyższej sile, w ten sposób zaprzestając samemu walczyć. Czekacie na cud, zamiast samemu czynić zmiany. Oczekujecie znaków, zamiast samemu stanąć do walki. Jak mówiłem, człowiek sam zbawić się nie może, ale tylko i wyłącznie od niego samego zależy jego postępowanie, a nie od interwencji „niebios”.
       A więc jeżeli lubicie bezczynnie siedzieć i czekać na znaki jak macie to w zwyczaju, to proszę bardzo, kazdy wybiera swój sposób. Tylko nie szkalujcie ludzi o nieco innym podejściu do świata, bo to tez jest popularne i niczym epidemia rozlewa się po wszystkich ‚wierzacych’.
       Tak dużo mówi się o Żydach, że nie tolerują gojów itp. Równie zamkniętą grupą są osoby z KK (ZAZNACZAM ŻE TO UOGÓLNIENIE, BO NIE WSZYSCY TACY SĄ), jeżeli nie wyznajesz tego co Oni to jesteś wrogiem…. smutne ale prawdziwe, i nie raz się już na to natknąłem.

       • hjk 29 kwietnia 2012 o 7:32 pm

        @extaza
        trochę słusznie się buntujesz a trochę nie. Musimy pamiętac, ze ani Bóg sam nas nie uratuje ani my sami z siebie nie jesteśmy w stanie sobie pomóc – musi być współdziałanie Boga i człowieka, stąd te wezwania do nawrócenia się Rosji i w ogóle najlepiej wszystkich…

    • zenobiusz 27 kwietnia 2012 o 7:12 pm

     Dla zapominalskich Z Katechizmu KK
     ŁASKA BOŻA

     274. Co nam jest koniecznie potrzebne do zbawienia?
     Do zbawienia koniecznie potrzebna jest nam łaska Boża, ponieważ Pan Jezus powiedział:
     „Beze Mnie nic uczynić nie możecie”. (J 15,5).

     275. Co to jest laska Boża?
     Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.

     Pan Jezus porównał łaskę Bożą z wodą żywą. (Rozmowa z Samarytanką).

     276. Kto nam wysłużył łaskę Bożą?
     Łaskę Bożą wysłużył nam Pan Jezus przez swoją śmierć na krzyżu.

     277. Jakiej łaski udziela nam Pan Bóg do zbawienia?
     Do zbawienia udziela nam Pan Bóg łaski uczynkowej i uświęcającej.

     278. Co to jest łaska uświęcająca?
     Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone, i czyni nas szczególnie umiłowanymi dziećmi Bożymi.

     279. Z czym porównał Pan Jezus łaskę uświęcającą?
     Pan Jezus porównał łaskę uświęcającą z szatą godową i z siłą żywotną, jaką czerpie gałązka winna ze swego pnia.

     280. Kiedy po raz pierwszy otrzymaliśmy laskę uświęcającą?
     Łaskę uświęcającą otrzymaliśmy po raz pierwszy w Sakramencie Chrztu.

     281. Czego powinniśmy unikać, aby nie utracić laski uświęcającej?
     Aby nie utracić łaski uświęcającej, powinniśmy unikać grzechu śmiertelnego.

     282. Przez co Pan Bóg pomaga nam do wytrwania w łasce uświęcającej?
     Do wytrwania w łasce uświęcającej pomaga nam Pan Bóg przez wiele łask uczynkowych.

     283. Co to jest łaska uczynkowa?
     Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia.

     Łaska uczynkowa pomaga nam w spełnianiu dobrych uczynków w ten sposób, że:
     1) oświeca nasz rozum, abyśmy poznali, co dobre, a co złe,
     2) wzmacnia naszą wolę, abyśmy czynili, co dobre, a unikali tego, co złe.

     284. Komu Pan Bóg udziela łaski uczynkowej?
     Łaski uczynkowej udziela Pan Bóg każdemu człowiekowi, albowiem Pan Bóg chce,
     „aby wszyscy ludzie byli zbawieni”. (1Tm 2,4).

     285. Przez co przede wszystkim otrzymujemy laskę Bożą?
     Łaskę Bożą otrzymujemy przede wszystkim przez Sakramenty święte.

     .

     • deliriumworld 27 kwietnia 2012 o 7:23 pm

      normalnie Zeno muszę skracać swoje wywody albo pisać w trzech zdaniach ha ha – Eryk jakby nie dotarła do Ciebie moja wersja to patrz wyżej 🙂

     • AQQ 27 kwietnia 2012 o 8:16 pm

      Spotyka się dwóch ateistów. Jeden pyta się drugiego:
      – Co tam u ciebie?
      – Wiesz, byłem w kościele.
      – I co? Jak tam było?
      – Jedno wielkie oszustwo! Wszyscy śpiewają, wszyscy robią zrzutkę, A PIJE TYLKO JEDEN!

      • tamara 27 kwietnia 2012 o 9:00 pm

       Ksiądz spotyka dwóch punk-ów popatrzył na nich i kiwając głową mówi;
       -Oj ,chłopcy,chłopcy:zamiast przyjść do kościoła- ……..punki w śmiech
       Ksiądz troche podnerwowany na to; – Wykąpalibyście się chociaż porządnie w wannie – ……
       Ksiąsz poszedł a chłopcy ; – Ty , co to jest wanna?……
       drugi odp. – Nie wiem , nigdy nie byłem w kościele……

    • ~gabriel 27 kwietnia 2012 o 7:58 pm

     Zenobiusz, poczytaj coś na temat przekazów podprogowych. A odnalezienie światła w sobie rozumujesz naprawdę po Lucyferiańsku – co wg ciebie to oznacza? Bo dla mnie światło to nie dosłownie światło, natomiast twój opis sugeruje symbolikę właśnie: „Nosiciel światła”. PS. Wszystko zawiera światło, także Lucyfer. Pokop trochę we wiedzy. Jednak odnalezienie światła w sobie co co innego.

     • zenobiusz 27 kwietnia 2012 o 9:17 pm

      Zobaczysz na dalszych etapach.
      Nie znamy się ale, zanim przeszedłem na Katolicyzm,przerabiałem,niemal wszystkie ,choroby tego świata,od huny przez yogę,po szamanizmy ,buddyzmy ,i co tylko można znaleźć,szukałem ,i doświadczałem.Jestem ,gdzie jestem.Ciebie tylko próbuje przestrzec,może zbyt obcesowo,ale powiadam.
      Twój nick ,nie jest przypadkowy,zawiera w sobie kpiną z Archanioła .

      Wcześniej czy później poniesiesz konsekwencję.
      Wchodził mi nawet ,na blog nieszczęśnik pod nickiem Św.Michał Archanioł,i próbował nauczać .Nicki takie jak,jakis_buk @ i JA JESTEM@,to podobne ,kpiny,nie zaś przypadek..

      • ~gabriel 27 kwietnia 2012 o 10:56 pm

       Ty jesteś chory. Nick rezerwował Archanioł…?a sądziłem, że to imię. Nick kpiną …?

       • zenobiusz 27 kwietnia 2012 o 11:15 pm

        ~gabriel .To jest imię,a ten ogonek,o którym nie zapominasz ,to dowód mojej choroby.
        jakis_buk, miał na myśłi drzewo o nazwie buk
        JA JESTEM,stwierdzał fakt własnego istnienia.
        Nie sądzę przy tym,byście mieszkali w jednym akademiku.
        Wszyscy atakowali Kościół Katolicki.
        Zdradzę Ci nazwę mojej choroby.
        Pamięć fotograficzna,+ dialektyka.

        • Peryskop 28 kwietnia 2012 o 1:15 am

         Zeno, te cechy umysłu, które tu ujawniłeś nie są symptomami choroby.
         Chyba że dialektyka marksistowsko-leninowska, bo ona zaszkodziła nie jednemu.

         Ale ewidentnym objawem jest próba wmówienia @gabrielowi, że profanuje imię anioła.

         Czy Narutowicz też usłyszałby te same zarzuty prokuratorskie gdyby się z tobą spotkał ?

         A Zapolska ?

         Czy dobrze sypiasz ? Bo może z koszmarów sennych to wszystko masz ?

         • zenobiusz 28 kwietnia 2012 o 1:27 am

          gabriel.
          Mieli oczy,a nie widzieli,mieli uszy ,a niesłyszeli….

         • hjk 29 kwietnia 2012 o 7:35 pm

          Zeno ma tu rację z tym pseudoświatłem lucka – jego „światłość” jest najczystszą ciemnością – w jego obecnym stanie – jest on istotą najbardziej godną politowania i pożałowania, najnieszczęśliwszą ze wszystkich! I tak pozostanie na wieki na zawsze, co dopelnia tylko obrazu jego rozpaczy…

        • Pedro 30 kwietnia 2012 o 1:11 am

         Sam znam na żywo jednego gabriela… Jemu tez powiesz że szkaluje imie archanioła? Zamierzasz zabronić każdego imienia z Biblii?

    • Barbara 28 kwietnia 2012 o 5:04 am

     Panie Zenonie, to już trochę za daleko! Proszę mi wierzyć nie chciałam nic wpisywać, ale pan robi „komuś” „dobra” robotę! Przepraszam, ale widzę wielkie maniactwo w tym co piszesz i traktujesz innych. Trochę więcej szacunku proszę.

     • zenobiusz 28 kwietnia 2012 o 7:53 am


      Cóż tu dodać…..

  • deliriumworld 27 kwietnia 2012 o 7:12 pm

   sprytna manipulacja Eryku – na to wychodzi że szatan to też pozytywna osoba według Ciebie? A czytając (być może) Biblię, nie zauważyłeś przypadkiem tego, że to właśnie on jest przyczyną tego całego syfu (grzechu), już od praktycznie początku? – ? poza tym wymieszałeś precyzyjnie wszystko jak w betoniarce, co mniej więcej jest ewidentnie podobne do słynnych twierdzeń new age, być może super nowej religii, niczym esperanto, dla każdego coś dobrego, jeżeli będziesz chciał pociągnąć ten temat to poprę to argumentami właśnie z „Mądrej Książki” – o jednym tylko zawsze pamiętaj : ludzie NIGDY nie zostali stworzeni po to by kierować swoimi własnymi krokami, w momencie popełnienia pierwszego grzechu przeciw Bogu, za pośrednictwem zbuntowanego anioła, nazwanego później szatanem po naszemu mącicielem, Bóg powiedział wyraźnie : kochani OK. daję Wam wolną wolę, skoro uważacie że ten „idiota” ma rację, kierujcie swoimi krokami a ja się będę przyglądał, z góry jednak wiem że z tego wyjdzie niezły kocioł, dlatego w odpowiednim czasie poślę kogoś kto sprowadzi Was z powrotem na prawidłowe tory – może trochę hip hopowa wersja zdarzeń ale dociera?
   Grzech ISTNIEJE kolego, czy to się nam podoba czy nie, natomiast karą za grzech jest co?

   • hjk 29 kwietnia 2012 o 7:37 pm

    Karą, albo inaczej skutkiem grzechu jest śmierć, jesli w tym stanie (tj. tzw. grzechu ciężkiego) umrzemy, śmierć wieczna…

    • dancer1 29 kwietnia 2012 o 7:44 pm

     tak dokładnie wynika z Pisma Świętego, nie ma obejść, natomiast mamy nadzieję na zmartwychwstanie

 16. TajemniczyPan 27 kwietnia 2012 o 5:02 pm

  Zwiastun wywiadu z G. Edwardem Griifinem odnośnie Chemtrails [PL]

 17. Kamil 27 kwietnia 2012 o 7:15 pm

  Chemtrails być MUSI bo wszyscy by pięknie się cieszyli życiem a nie tym co trzeba w KOŃCU WYEWOLUOWAĆ.
  Dejcie spokoj, dla mnie staje się jasnym ze ograniczona swiadomosc kierujaca się odpowiednią dla siebie przyjemnoscia cielesna jako czlowiek NIECHCE byc bardziej wyrozumiala bo NIEMUSI.
  Trochę samokrytyki bo z niej sie rodzi samoswiadomosc i wiedza
  Nawet nie mam pojecia po co są te blogi bo i tak czy siak innymi sposobami znadujac sie na skraju przepasci tez w koncu poszlibysmy po cos co ulatwi BYT ktory swoim dzialaniem paradoksalnie przyczynia sie do potegowania kompresji doswiadczen
  pzdr

 18. Konarski 27 kwietnia 2012 o 7:20 pm

  Niezależnie czy jest to prawdziwe czy fałszywe (nie od Boga) to jednak procesy na świecie zmierzają w tym kierunku. Trzeba być bardzo ślepym by tego nie dostrzegać.

  Więcej narodów połączy się i więcej Bożych dzieci rządzonych będzie przez Jeden Organ

  Poniedziałek, 23.04.2012, godz.20.00
  Moja najdroższa, ukochana córko, wkrótce nastąpi czas na zmiany, w jaki sposób rządy na całym świecie sprawować będą władzę w swoich krajach.

  Więcej narodów połączy się i więcej Bożych dzieci rządzonych będzie przez Jeden Organ.

  Nadszedł dla was moment, aby mieć szeroko otwarte oczy i słuchać o każdych zmianach w prawie, które będą was osłabiać.

  Walczcie przeciw prawom, które kontrolują wasze zapatrzenie w żywność.

  Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec ukarze te złe grupy, gdyby próbowały zagłodzić Jego dzieci.

  Moi wyznawcy, jest to czas na ujawnienie Trzeciej Pieczęci.

  Mimo, że nie zostanie one otwarta przez jakiś czas, ostrzegam was o tym, tak byście mogli próbować przygotować waszą żywność przez własną uprawę i przechowywać środki spożywcze, tak by się nie psuły.

  Z czasem ograniczana będzie wasza żywność, a także dostęp do wody pitnej.

  Grupa ta, chociaż osłabiona z powodu siły waszych modlitw, zamierza głodzić i truć wielu niewinnych ludzi w próbie zredukowania światowej populacji.

  Będą mocno walczyć o realizację tego celu.

  Podczas gdy będą kontynuować wprowadzanie horroru wobec Bożych dzieci, Mój Przedwieczny Ojciec wywoła ekologiczne kary i zetrze miliony tych złych ludzi z powierzchni ziemi.

  Wasze warunki pogodowe będą się nadal zmieniać. Z czasem wpłynie to na zdolność do handlu, tak że światowe mocarstwa zostaną powstrzymane w swoich złych planach.

  Przez ten cały kryzys, wy Moja armio, musicie modlić się do Boga Ojca o waszą ochronę przed tymi ludźmi i tak, żeby otworzyli oni swoje zatwardziałe serca dla Prawdy Miłosierdzia Bożego.

  Mówię wam to, abyście mogli się przygotować.

  Wydarzenia te nie nastąpią natychmiast i wiele z tego planu może zostać uniknięte i złagodzone poprzez wasze modlitwy i ofiary.

  Zło nie pochodzi od Boga. Wynika ono z chciwości, miłości własnej oraz żądzy władzy i kontroli. Wszystkie te wady powodowane są przez szatana i stawiane przed światowymi przywódcami dla skuszenia ich, tak żeby mogli sprawiać ból Bożym dzieciom.

  Nie pozwólcie szatańskim mocom kontrolować waszych krajów.

  Módlcie się, módlcie się, módlcie się, abyście mieli siłę, by przeciwstawić się środkom projektowanym dla uczynienia was ubogimi, uzależnionymi i zdanymi na łaskę tych, którzy kontrolują wasze kraje. Oni rządzą pod światowymi mocarstwami składającymi się z Wielkiej Brytanii, USA, Unii Europejskiej, Chin i Rosji.

  Ja, wasz Jezus, pomogę wam uniknąć prześladowań, ale pamiętajcie, że modlitwa będzie waszą główną bronią.

  Modlitwa może powstrzymać tych nikczemnych ludzi od przejęcia waszych możliwości żywienia, picia, ubierania się i praktykowania w Kościołach Chrześcijańskich.

  Walczcie w Moim Imieniu, a Ja będę stał przy was w każdej chwili.

  Wasz ukochany Jezus

  http://ostrzezenie.wordpress.com/2012/04/26/wiecej-narodow-polaczy-sie-i-wiecej-bozych-dzieci-rzadzonych-bedzie-przez-jeden-organ/

  • zenobiusz 27 kwietnia 2012 o 7:37 pm

   Wkleiłeś właśnie jedno z fałszywych orędzi,świadomie jak sądzę.Wszystko i herezjach Mari Irlandki tutaj,i na innych stronach tego bloga.
   http://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2012/04/27/wiosna-kosciola-kolejne-manipulacje-wokol-marii-od-milosierdzia/#comments

   • Konarski 27 kwietnia 2012 o 7:52 pm

    Cóż z tego, że „fałszywe”.
    Zwróciłem uwagę na fakt, że świat zmierza w tym kierunku – totalitaryzmu i zamordyzmu pod egidą rządu światowego i podległych mu rządów poszczególnych krajów czy kontynentów.

    • zenobiusz 27 kwietnia 2012 o 8:12 pm

     To jedno z” objawień”,mających cechy współne z chanelingami,zapowiadających wspólny kościół wszystkich,klasyka NWO,jak wklejasz takie teksty,zdało by się parę słów komentarza.

     • Konarski 27 kwietnia 2012 o 8:20 pm

      A co tu komentować?
      Tylko lemingi nie widzą co się święci.
      Nie będzie wesoło.

      • zenobiusz 27 kwietnia 2012 o 9:23 pm

       Konarski@
       Znamy się jakiś czas.Widzę jakie linki wklejasz.
       Jesteś pewien,że też nie jesteś lemingiem ???
       Bo wiesz.

       ” lemingi nie widzą co się święci.”

       • jolka 28 kwietnia 2012 o 8:27 am

        Jeżeli szatan jest tak zły, tak niszczy wszystko i wszystkich, jest powodem wojen i zbrodni i wszelkich złych podszeptów dlaczego w imię miłości do nas swoich dzieci Bóg nie zniszczył do tej pory szatana ?

        • zenobiusz 28 kwietnia 2012 o 8:44 am

         Było chodzić na lekcje religii,a nie etyki.
         Masz wiele do nadrobienia.

         • jolka 28 kwietnia 2012 o 9:11 am

          Na lekcje religii już nie wrócę ale liczę na Ciebie, Zenobiuszu. Musisz to wiedzieć. Oświeć mnie grzeszną.

         • zenobiusz 28 kwietnia 2012 o 9:41 am

          Jeśli nie kpisz ,a o drogę pytasz ???
          http://zenobiusz.wordpress.com/
          nie zaś na tym blogu.

         • zenobiusz 28 kwietnia 2012 o 9:51 am

          http://zenobiusz.wordpress.com/2012/04/28/powaga-i-tajemnica-zla/
          Dałem na stronę główną ,specjalnie dla Ciebie.
          Staram się poważnie traktować czytelników,jeśli,
          i oni tak traktują mnie.
          Pozdrawiam.

  • Kamil 27 kwietnia 2012 o 7:41 pm

   skomplikowane ale damy radę
   pozdr

 19. Konarski 27 kwietnia 2012 o 8:01 pm

  Trafne komentarze?

  Atak terrorystyczny na Ukrainie?
  http://wirtualnapolonia.com/2012/04/27/atak-terrorystyczny-na-ukrainie/

  „Wiesław P. powiedział/a
  2012-04-27 @ 20:19
  false flag operation – To tylko moja osobista opinia i teoria, oparta glownie na domyslach i obserwacjach wydarzen. Dzisiejsze wydarzenia na Ukrainie sa raczej forma zwrocenia uwagi opinii publicznej na problem bezpieczenstwa podczas Euro – by miec “wytlumaczenie” ew. “ataku terrorystycznego” na tej imprezie. Przywodcy Europejscy potrzebuja wydazenia na skale 9/11 by moc przeforsowac prawa zniewalajace ludzi i rozpoczac wojne z nowym zagrozeniem. Oczywiscie ludnosc europejska najbardziej poruszylyby ujecia [oraz liczba ofiar] z miejsca mordu istnien wielonarodowosciowych. Wowczas byli by w stanie zaakceptowac nowe prawa “dla wlasnego bezpieczenstwa”. Mamy dwie takie imprezy w tym roku: Euro Polska/Ukraina i Letnie Igrzyska w Londynie. Dodam, ze polski rzad chwieje sie ku upadkowi i tego typu Operacja Falszywej Flagi bylaby mu na reke. Narod polski zjednoczylby sie z rzadem [zapominajac o korupcji] w walce z wyimaginowanym wrogiem.

  Wiesław P. powiedział/a
  2012-04-27 @ 20:21
  Afera Lavona – wydarzenia z historii Izraela związane ze skandalem, jaki wybuchł po nieudanej tajnej operacji izraelskiego wywiadu, znanej jako operacja “Susannah”. Podczas tego przedsięwzięcia w lecie 1954 r. agenci żydowscy umieścili bomby w budynkach znajdujących się w Egipcie, ale w większości należących do Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Uczynili to z nadzieją, że winą za eksplozje zostanie obarczone: Bractwo Muzułmańskie, komuniści, nieokreśleni malkontenci lub lokalni nacjonaliści. Wydarzenia te stały się szerzej znane jako afera Lavona lub sprawa Lavona z powodu izraelskiego ministra obrony Pinchasa Lavona, który został zmuszony z ich powodu do rezygnacji. Czasem określa się je eufemistycznie jako niefortunna sprawa. To nie byłby dla nich pierwszy raz. Jedna z wielu operacji fałszywej flagi. Ale lemingi powiedzą, że to i tak nie możliwe, bo w końcu żyją w oświeconej Europie, mają tv, Internet i odkurzacz (na raty) i to w końcu XXI wiek. Do pełnego obrazu dodam, że są to terroryści z Mossadu.

  Wiesław P. powiedział/a
  2012-04-27 @ 20:26
  Dla ludzi którzy posiadaja choć trochę wiedzy, nie jest tajemnica iż terroryzm to wynalazek Żydów! Chyba wiemy czym był Irgun..Cała pierwsza i druga miedzynarodówka która skonstruowali i kierowali Żydzi to były organizacje stricte terrorystyczne. Jestem przekonany, iz w miarę budzenia się polskiego Narodu, w miarę odwracania się Polaków od PO, GW i Michnika, ci bandyci dokonaja aktu terrorystycznego! Jesli o tym wspominają juz dziś, to znaczy że siepacze Tuska i Bul-Komoruska wraz z Michnikiem szykują podłoże propagandowe pod taka akcję! A gdzie będzie bum? Może na którymś stadionie, może w autobusie, kolejce, hiparmarkecie!! Dla dobrego odpowiedniego rozgłosu i oburzenia, najparwdopodobniej chazarobolszewiki i ich POmagierzy zrobia to tak, aby zgineli również obcokrajowcy! A zatem Polacy! Omijajcie stadiony, komunikacje zbiorową, nie spedzajcie wolnego czasu w hipermarketach i innych miejscach skupisk ludzkich, bo tam czyhać może śmierć i nieszczęście! A że tego POstbolszewia dokona, jest bardzo prawdoPOdobne! Zapewne chodzi o to by obrzydzić Ukrainę w oczach tzw. Zachodu. (odwołanie wizyty tw. Larwy czyli Gaucka, “pobicie” żydowki Tymoszenko).Dodałbym jeszcze, że coś się kroi i to dopiero początek i u nas też coś się wydarzy a to dla tego, że te całe EURO to będzie jedna wielka kompromitacja a do tego boją się wielu demonstracji w dniu otwarcia i w ciągu trwania mistrzostw i najchętniej pozbyliby się tych zawodów. Peowsko poprawne media vel tvp info w ostatnich news’ach nawet się nie zająknęli o zamachach. Pewnie jest to tłumaczeniem uniknięcia siania paniki.”

  • rabarbarek 28 kwietnia 2012 o 4:41 am

   Rowno w kolejna rocznice wybuchu w Czarnobylu [ 26 kwietnia 1986 ] nad Moskwa niebo mialo kolor zielony. Mieszkancy Moskwy nie wierza w tlumaczenia oficjalnych osobistosci, ze to rezultat kwitnienia brzoz. Brzozy zakwitly 25 , a ich pylki uniosly sie w gore … Podparto teorie powszechnym kichaniem alergicznym Moskwiczan . Oni jednak nie kupili teorii i zadaja pytania. Proby marginelizowania zjawiska nie przynosza pozadanej przez wladze powszechnej akceptacji tlumaczenia. Kto kogo straszy ?

   Zdjecia i krotkie video

   http://rt.com/news/green-clouds-moscow-aliens-050/

 20. eryk2012 27 kwietnia 2012 o 8:03 pm

  tak tak tak jakby wszystko można było zrzucić na szatana całą wine to by każdy miał wytłumaczenie aaaaaa szatan mnie zwiódł hah dobre 🙂 a biblii nie czytam bo ta która czytamy to nie jest oryginał dużo zostało pozmieniane na soborze w nicei 🙂

  deliriumworld to nie jest żadna manipulacja jestem zwykłym czlowiekiem jak i Ty ale trzeba troche pomyśleć a nie na ślepo we wszystko wierzyc co nas od dziecka uczyli 🙂 dlatego teraz ludzie idą jak barany na rzeź a chierarchia koscielna i rządy światowe robią nam pranie mózgu jak chcą bo nie potrafimy samodzielnie myśleć a co do zbawienia to nikt was nie zbawi. Trzeba odnaleźć połączenie z boskim źródłem i połączyc sie z uniwersalnym umysłem, przejrzeć iluzje i patrzeć oczami duszy poprzez serce to jest zbawienie a nie ze jakis klecha odpuka w kratce 3 razy i juz wszystko odpuszczone . pozdrawiam

  • zenobiusz 27 kwietnia 2012 o 8:14 pm

   Sobór Nicejski II (787) – sobór powszechny biskupów chrześcijańskich zainaugurowany w Konstantynopolu, przeniesiony do Nicei
   No pięknie ,pięknie.A może masz tą „prawdziwą ” Biblię.???

  • deliriumworld 27 kwietnia 2012 o 8:37 pm

   i trafiła kosa na kamień….. jak byś wiedział czego mnie w dzieciństwie uczyli odnośnie religii to byś nie mówił na pewno „nas” he he, no cóż ale Ci co mnie znają to wiedzą, myślę samodzielnie ale teorię światełek w tunelu, nie wiadomego pochodzenia, za którymi mam podążać – odrzucam, samemu niestety nie zrobisz nic, ale:

   „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” J 8:12
   „Ja jestem drogą prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie… Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha Mojego głosu”/J 14:6 i 18:37/.
   „Jeśli będziecie trwać w nauce mojej… poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”/J 8:31-32/.
   „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić”/ 7J 15,5/.
   „A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i sługa Mój” /J 12:26/.

   i tak dalej….
   jakby Ci się sprzykrzyło czytanie – wal myszą w słoneczko

 21. eryk2012 27 kwietnia 2012 o 8:09 pm

  a karą za grzech jest karma która sie ciągnie za Tobą przez kolejne wcielenia dopóki jej nie przerobisz mój drogi reinkarnacja tez istnieje niestety :)i była powszechna w chrzescijanstwie przez pierwsze 5 wieków dopiero potem jakims trafem została uznana za herezje pozdrawiam 😉

  • zenobiusz 27 kwietnia 2012 o 8:19 pm

   ” reinkarnacja tez istnieje niestety”
   Nie jest to przedmiot do dysput,niemniej jakie wcielenie sobie wymarzyłeś ,bo niektórzy obawiają się ,że będą ,muchami plujkami,inni sępami,no ale może ty nie bierzesz tego pod uwagę.
   Skąd taki wysyp na tym blogu,takiej egzotyki,zwołujecie się na twitterze,czy SMSami ??
   Już nie spytam,czy jest tu wasz guru .
   Halo!!!! Czy leci z nami pilot ????

  • deliriumworld 27 kwietnia 2012 o 9:00 pm

   Apostoł Paweł List do Rzymian
   Rozdział: 6
   UWOLNIENIE OD GRZECHU

   Chrzest to śmierć grzechowi

   1 Cóż więc powiemy? Czyż mamy trwać w grzechu, aby łaska bardziej się wzmogła? Żadną miarą! 2 Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal?
   3 Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? 4 Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.
   5 Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. 6 To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. 7 Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu.
   8 Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, 9 wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. 10 Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. 11 Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.
   12 Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim pożądliwościom. 13 Nie oddawajcie też członków waszych jako broń nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia, i członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu. 14 Albowiem grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie jesteście poddani Prawu, lecz łasce.
   Chrześcijanin sługą sprawiedliwości, stroniącym od grzechu

   15 Jaki stąd wniosek? Czy mamy dalej grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy już poddani Prawu, lecz łasce? Żadną miarą! 16 Czyż nie wiecie, że jeśli oddajecie samych siebie jako niewolników pod posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, komu dajecie posłuch: bądź [niewolnikami] grzechu, [co wiedzie] do śmierci, bądź posłuszeństwa, [co wiedzie] do sprawiedliwości? 17 Dzięki jednak niech będą Bogu za to, że gdy byliście niewolnikami grzechu, daliście z serca posłuch nakazom tej nauki, której was oddano 18 a uwolnieni od grzechu oddaliście się w niewolę sprawiedliwości. 19 Ze względu na przyrodzoną waszą słabość posługuję się porównaniem wziętym z ludzkich stosunków: jak oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, pogrążając się w nieprawość, tak teraz wydajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości, dla uświęcenia.
   Owoce grzechu a owoce sprawiedliwości

   20 Kiedy bowiem byliście niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. 21 Jakiż jednak pożytek mieliście wówczas z tych czynów, których się teraz wstydzicie? Przecież końcem ich jest śmierć 22 Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego – życie wieczne. 23 Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

   • deliriumworld 27 kwietnia 2012 o 9:03 pm

    nie ma mowy tutaj o jakiejkolwiek reinkarnacji – bo jest śmierć (raz a dobrze), oraz jest zmartwychwstanie (też raz a dobrze)

   • AQQ 27 kwietnia 2012 o 9:22 pm

    Dajcie spokój z tymi kłótniami o wyższości świąt B.N nad świętami W.N
    I tak wszyscy jesteśmy jedną rasą ludzką.
    DO niewolnictwa dąży wszelka władza na ziemi i w niebie* i nie wiem jak WY ale JA chcę oddychać wolnością w świetle a nie w ciemnicy*!
    (ZENO-PROROK ZJADŁ WSZYSTKIE ROZUMY I JEGO PRAWDA JEST NAJPRAWDZIWSZA, tylko Zeno. jest w stanie odróżnić najprawdziwsze objawienia od objawień poranionych umysłowo.)
    Śmieszą i oburzają mnie takie nachalne namawiania na siłę gdy całkowicie argumentów brak!

    • deliriumworld 27 kwietnia 2012 o 9:26 pm

     AQQ@ – ja się nie kłócę, od razu biję „Mądrą Książką” po głowie – może wejdzie w ten sposób trafniej 🙂

    • zenobiusz 27 kwietnia 2012 o 9:34 pm

     (ZENO-PROROK ZJADŁ WSZYSTKIE ROZUMY I JEGO PRAWDA JEST NAJPRAWDZIWSZA, tylko Zeno. jest w stanie odróżnić najprawdziwsze objawienia od objawień poranionych umysłowo.)
     Śmieszą i oburzają mnie takie nachalne namawiania na siłę gdy całkowicie argumentów brak!

     Każdy może przy odrobinie trudu,oceniać objawienia,zwłaszcza ,że czasy są dziwne.
     Poniżej kryteria oceny ,jakimi kierować się powinien każdy Katolik.
     Zachęcam ,wszystkich ,do zapoznania się,powiedziane jest bowiem,że zwiedzie wielu…
     Nie bądźcie między nimi.

     http://zenobiusz.wordpress.com/2012/02/28/wobec-wysypu-nowych-prywatnych-objawienwarto-wiedziec/

     Badanie kanoniczne według „reguł rozeznania duchów”
     1. Zasady:
     Trzeba zawsze najpierw badać zastrzeżenia, szukać negatywnych cech. „Bóg jest światłością, a ciemności w Nim nie ma żadnej!” (1 J 2,1). Ponieważ Bóg jest najwyższym dobrem, czystym aktem (actus purus), nie może być w Nim braku, wady czy błędu. Jeśli więc istnieje choćby mały błąd czy wada, czy tylko brak integralności dobra, to nie może być czynem Boga, ale Jego przeciwnika, zazwyczaj zjawiającego się jako „anioł światłości”, którego zawsze można „poznać po owocach”. Kiedyś pokaże swój ogon, swoją ciemność. „Taktyką złego anioła jest wślizgiwać się do wnętrza duszy nabożnej zgodnie z zastanymi w niej pojęciami, by tak skaptowaną uwieść z kolei do sobie właściwych celów… Dla rozpoznania tedy jakości działającego ducha winna taka dusza zwrócić bacznie uwagę na cały zasięg myśli zasugerowanej przez działającego w niej ducha. Jeśli tedy spostrzeże, iż zarówno początek zasugerowanej myśli, jak też środkowy jej przebieg, a w dodatku sam jej finał składają się z elementów wyłącznie dobrych, zmierzających ku dobru, znakiem to będzie, iż działa tu duch dobry. Jeśli zaś w owym ciągu sugerowanej myśli zarysował się choćby odcień zła, znakiem to będzie oczywistym, iż działa za nią duch zła” (św. Ignacy Loyola, Reguła 4 i 5). W badaniu kanonicznym jednym z najważniejszych badaczy jestPROMOTOR FIDEI, ten, który ma obowiązek sprawdzenia wszystkiego związanego z „objawieniem”, który w jakikolwiek sposób byłby niezgodny i sprzeczny z Depozytem Wiary, z nauczaniem i moralnością Kościoła katolickiego

  • Kamil 27 kwietnia 2012 o 9:10 pm

   to ciekawe rzeczy prawisz.
   Nowe teorie do słownika
   spoko

 22. Konarski 27 kwietnia 2012 o 8:17 pm

  Zestawienie najnowszych gdyby ktoś chciał posłuchać.

  Cykl kazań księdza Piotra Natanka. Mówi o masonerii i satanistach, niszczeniu przez nich Kościoła, o stanie kościoła dziś, nie brakuje także wątków związanaych z obecnymi wydarzeniami

  2012-04-14 kazanie – ks. Piotr Natanek – POLECAM
  http://gloria.tv/?media=279191

  2012-04-15 kazanie – ks. Piotr Natanek
  http://gloria.tv/?media=279403

  2012-04-16 kazanie – ks. Piotr Natanek
  http://gloria.tv/?media=279916

  2012-04-17 kazanie – ks. Piotr Natanek
  http://gloria.tv/?media=280218

  2012-04-18 kazanie – ks. Piotr Natanek
  http://gloria.tv/?media=280620

  2012-04-19 kazanie – ks. Piotr Natanek
  http://gloria.tv/?media=280966

  2012-04-20 kazanie – ks. Piotr Natanek
  http://gloria.tv/?media=281310

  2012-04-22 kazanie – ks. Piotr Natanek cz.1 OBJAWIENIA PRYWATNE
  @OBJAWIENIE BOŻE A OBJAWIENIA PRYWATNE List Episkopatu Polski na Niedziele Biblijna
  źródło:http://ChristusVincit
  http://gloria.tv/?media=281747

  2012-04-23 kazanie – ks. Piotr Natanek cz.2 OBJAWIENIA PRYWATNE
  @OBJAWIENIE BOŻE A OBJAWIENIA PRYWATNE List Episkopatu Polski na Niedziele Biblijna
  http://gloria.tv/?media=282217

  2012-04-24 kazanie – ks. Piotr Natanek cz.3 OBJAWIENIA PRYWATNE
  @OBJAWIENIE BOŻE A OBJAWIENIA PRYWATNE List Episkopatu Polski na Niedziele Biblijna
  http://gloria.tv/?media=282576

  2012-04-25 kazanie – ks. Piotr Natanek cz.4 OBJAWIENIA PRYWATNE
  @OBJAWIENIE BOŻE A OBJAWIENIA PRYWATNE List Episkopatu Polski na Niedziele Biblijna
  http://gloria.tv/?media=282915

  2012-04-26 kazanie – ks. Piotr Natanek cz.5 OBJAWIENIA PRYWATNE
  @OBJAWIENIE BOŻE A OBJAWIENIA PRYWATNE List Episkopatu Polski na Niedziele Biblijna
  http://gloria.tv/?media=283274

 23. AQQ 27 kwietnia 2012 o 9:46 pm

  http://www.pch24.pl/kolejne-bledne-orzeczenia–smierci-mozgu-,2116,i.html

  Siedemnastoletni Stephen Thorpe trafił do szpitala tuż po wypadku samochodowym, w którym zginął jego przyjaciel – kierowca. Nastolatek wprowadzony został w stan śpiączki farmakologicznej. Zespół złożony z czterech lekarzy przekonywał ojca, że jego syn znajduje się w stanie „śmierci mózgu” i nie ma szans na powrót do zdrowia. Prosili o wyrażenie zgody na pobranie narządów do przeszczepu.

  Ojciec zwrócił się jednak o pomoc do lekarza pierwszego kontaktu i neurologa – ci udowodnili, iż jego syn wciąż żyje. Wskazali na aktywność fal mózgowych. Lekarze zgodzili się wybudzić chłopca ze śpiączki. Pięć tygodni później Stephen Thorpe opuścił szpital niemal całkowicie zdrowy.

  Dzisiaj 21-latek z rzekomym „uszkodzeniem mózgu” studiuje rachunkowość na lokalnym uniwersytecie. – Mam wrażenie, że szpital nie był bardzo szczęśliwy z tego powodu, że ojciec poprosił o drugą niezależną opinię – przekonuje Thorpe.

  Czytaj więcej: http://www.pch24.pl/kolejne-bledne-orzeczenia–smierci-mozgu-,2116,i.html#ixzz1tH7V5Ln4
  ========================================================
  Na tematy egzotyki religii Nie zabieram głosu, bo się na tym Nie znam!
  B/K.

  • AQQ 28 kwietnia 2012 o 8:19 am

   http://www.ezoteria.pl/newsy/wydarzenia/119-calkowite-oszustwo-przemyslu-rakowego-ujawnione.html
   NaturalNews) Ogromna większość tak zwanych badań naukowych skupionych na badaniach raka jest niedokładna i potencjalnie oszukańcza jak sugeruje nowy przegląd opublikowany w dzienniku Nature. Szokujące 88 procent z 53 „milowych” badań raka, które opublikowano w renomowanych dziennikach w ciągu tych lat nie może zostać według przeglądu odtworzona, co oznacza, że ich wnioski są ewidentnie fałszywe i od samego początku takie w większości były.

   C. Glenn Begley, były szef globalnego badania raka dla amerykańskiego giganta farmacetycznego Amgen oraz autor tego przeglądu nie był w stanie odtworzyć odkryć 47 z 53 badań które sprawdził.

   Wyglądało to tak jakby badacze po prostu fabrykowali odkrycia, które przyciągną uwagę i nagłówki zamiast publikować raczej ich prawdziwe odkrycia. Taka postawa pomagała im utrzymywać stały strumień grantów ale oszukując przez to opinię publiczną.

   Jak powiedział o fałszywych badaniach Begley „Są to badania na których polega przemysł farmaceutyczny by zidentyfikować nowe cele w rozwoju leków,”. „Ale jeśli zamierzasz założyć się o 1, 2 lub 5 milionów dolarów wydanych na obserwację, musisz mieć pewność, że była ona prawdziwa. Gdy próbowaliśmy reprodukować te papiery, przekonaliśmy się, że nie można brać niczego na wartość nominalną.”

   Begley mówi, że nie może opublikować tytułów badań których odkrycia są fałszywe. Ale odkąd jest teraz oczywiste, że większość z nich jest nieważna jego wniosek jest taki, że ogromna większość metod we współczesnym leczeniu raka również jest nieważna.

   Już w 2009 roku badacze ze Zbiorczego Centrum Raka Uniwerystetu w Michigan ujawnili, że większość z tych popularnych badań raka jest fałszywa. Jak można było tego oczekiwać jako jedną z przyczyn fałszywych rezultatów określono konfilkit interesów, który przychylał się do „odkryć”, które działały najlepiej dla interesów kompanii farmaceutycznych a nie ludzi.

   Jak można się było tego spodziewać w przypadku ludzi którzy w swej chciwości zmienili przysięgę Hipokratesa w przysięgę Hipokryty – badania magazynu Nature potwierdzają również to co poprzednio odkrył Dr. George Robertson z Uniwersytetu Dalhouse czyli fakt, że podobny proceder miał miejsce w przypadku badań nad chorobą Parkinsona i innymi zaburzeniami neurodegeneratywnymi. Tak jak w przypadku raka założenia, na których opracowano leki dla tych przypadłości opierają się na szemranych badaniach.

   Bayer natrafili na podobne problemy z wieloma innymi chorobami w innych obszarach medycyny co podkreślili w wydanym w 2011 roku piśmie „Wierzcie w to lub nie.” Zgodnie z ich odkryciami większość z opublikowanych danych na podstawie których spodziewali się opracować nowe leki również nie dało się odtworzyć.

   Ironicznie jedyną rzeczą, którą autorzy zmyślonych badań zdołali reprodukować w ciągu tych lat badań było pokazanie tego jak wiele we współczesnej nauce jest fałszu i zakłamania. Czy fundowana przez firmy farmaceutycznej czy kierowane rozmaitymi agendami rządowymi – tzw. „złoty standard” nauki został obalony jako powodowany chciwością mit.

   W innych dziedzinach nauki od fizyki po historię występuje podobny proceder powodowany chciwością, ideologią bądź politycznymi naciskami.

   http://www.naturalnews.com/035616_cancer_industry_scientific_fraud_studies.html
   http://www.naturalnews.com/031121_medical_research_fraud.html

   • Peryskop 28 kwietnia 2012 o 9:20 am

    AQQ, dzięki za synetyczną analizę stanu współczesnej „medycyny” i całej „nauki” 😦

 24. tamara 27 kwietnia 2012 o 10:01 pm

  Czy ktoś wie o czym mówi 3 przepowiednia fatimska? Czy nie o tym,że Rzym (Watykan) zostanie „zniszczony”(właściwie przeniesiony do Portugalii)…..kompletna zmyłka.

  Fatima hoax
  http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Roman%20Catholicism/hoax_of_our_lady_of_fatima.htm
  na youtube oglądałam documentarne opracowanie o Fatimie i jej podstawionej siostrze;niestety niemoge znaleść.

  Problem z przepowiednią jest taki, że może się spełnić, ponieważ
  „Pewni ludzie”(uprzywilejowane rodziny)……z linii Dawida-Rząd Cieni….. czyli………SYJON …….czyli……….b.bogaci Żydzi + MASONERIA…. czyli……. WASP-y biali(White) Anglo-Sascy chrześcijańscy Protestanci –w wiekszości mieszkający w USA )…………… chcą ,aby te przepowiednie się spełniły.
  Fanatyczni ludzi, którzy chcą nas tak omamić ,abyśmy w końcu uwierzyli ,że Bóg jest nie po naszej ,ale po ich stronie….

  Syjonizm i Masoneria to prawdziwa”oś zła”…..to świat chciwości, podziałów, wojen,egoizmu i nienawiści.
  Ameryka to (HQ)siedziba GŁÓWNA Masonów i również HQ Syjonizmu.

  Syjonizm i Masoneria – sojusz zła i okrucieństwa
  Syjonizm i Masoneria – rodzina Rex Deus((łac. „Król Bóg”). (rodzina ta to główni autorzy Protokołów Syjonu)……….(osobny temat)
  Syjonizm i Masoneria – OWO (Stary Porządek Świata).

  Star (gwiazda)Rodzina (spod Gwiazdy );Rex Deus swoimi wpływami i tajnym poparciem, powoli zdobyła władzę w różnych krajach. Oni dali początek dla
  -Merowingów- monarchów Francji …..
  -Stewart (Stuart)- monarchów Szkocji i Wielkiej Brytanii.
  -Habsburgów-wielkoksiążęcej rodziny z Luksemburga,
  -do szkockiego klanu Sinclair,
  -do Domu Cavendish, i kilka innych europejskich rodzin arystokratycznych.

  Tzw „Trzynasta” lina krwi „Illuminati”…. to potomkowie rodziny Deus Rex (ale nie ma żadnego związku z autentycznymi Illuminati).
  http://www.thenazareneway.com/

  Jeśli w filmch,które oglądacie i opracowaniach,które czytacie w miejcse Illuminati wstawicie Syjon i Masoni, a w miejsce NOW wstawicie OWO to macie idealny obraz obcnej sytuacji i ich autorów i ich celów!

  Ich głównym celem jest osadzenie na „tronie świata” Króla Dawidowego” tworząc jednocześnie jedną światową religie opartą na tzwTRZECIEJ ŚWIĄTYNI.Ale problem w tym,że miejsce na ,którym chcą ją zbudować to Kopuła na Skale czyli jedno z najświętszych miejsc Islamu….Chrześcijańscy fundamentaliści są zdesperowani bo powstanie Trzeciej Świątyni jest warunkiem spełnienia się przepowiedni o ARMAGEDONIE i przyjściu MASJASZA. Ale…..Każdy, kto mówi o budowaniu Trzeciej Świątyni igra z ogniem. Jest to kluczowe słowo do Apokalipsy. Każda próba zbudowania Trzeciej Świątyni na Wzgórzu Świątynnym przyniesie eksterminacyjną wojnę między Żydami, Chrześcijanami i Muzułmanami,( wojna ,o której jest mowa w Protokołach) a wszyscy pozostali będą nieuchronnie wciągnięci w tę wojnę.

  W Protokołach w ostatniej części jest mowa o Królu,który ma przyjść jako Mesjasz
  http://www.zbawienie.com/pms.htm
  Protokoły mówią ;Król Żydowski będzie rzeczywistym papieżem wszechświata, Patriarchą Międzynarodowego Kościoła”. Mówią oni o „Królestwie masońskim” i „Królu krwi Syjonu”, którzy będą rządzić królestwem.

  Protokół podpisany przez przedstawiciela Syjonu 33 stopnia
  33 stopień oznacza że nastąpiło połączenie Syjonu z Masonerią
  Z punktu widzenia współczesnej Ameryki; podpis reprezentuje Wall Street (finansowa potęga syjonistów, prowadzona przez niesławnych wampirów- krwiopijców Goldman Sachs) oraz Ivy League( Liga Bluszczowa http://pl.wikipedia.org/wiki/Ivy_League )
  i elita Waszyngton DC (społeczna i polityczna potęga Masonerii).

  no to teraz …………ognia!!!!….. 🙂 🙂 🙂

  • AQQ 27 kwietnia 2012 o 10:17 pm

   Wiemy, że nic nie wiemy a to ulubiona złota myśl.
   Michael Ellner:
   Tylko na nas spójrzcie.
   Wszystko jest na wspak, wszystko jest do góry nogami:
   lekarze niszczą zdrowie,
   prawnicy niszczą sprawiedliwość,
   uniwersytety niszczą wiedzę,
   rządy niszczą wolność,
   główne media niszczą informacje,
   a religie niszczą duchowość.

   • Jakob 27 kwietnia 2012 o 10:21 pm

    Przyjdzie szatan i będzie to naprawiał, to co najpierw zepsuł. Fałszywe cuda będzie czynił, aby zwieść tym rodzaj ludzki. Nie zdziwię się, jak nagle będzie dobrobyt i upadłe anioły zaczną rządzić światem pod zwierzchnictwem antychrysta. Wtedy to baranki za nim pójdą, no bo jak wlewa do koryta i każdego stać na wszystko i się bawić… trzeba na to uważać . Szykuje się rozwiązanie w postaci NWO , rządów tego, który myśli ,że może być bogiem…

  • zenobiusz 28 kwietnia 2012 o 8:40 am

   Ty jeszcze tutaj ???
   No tak ,pełna mobilizacja.Wystarczy spokojnie poczytać stronę.
   Jak na dłoni.

 25. b 27 kwietnia 2012 o 10:03 pm

  Co za bzdety kiedy wy wreszcie zrozumiecie ze kosciol katolicki to synagoga szatana????

  • ~gabriel 27 kwietnia 2012 o 10:58 pm

   A Tusk i jego musk to klony 🙂

  • monitorpolski 28 kwietnia 2012 o 8:32 am

   b, widzę, że starasz się być poprawny politycznie… Kościół Katolicki nie jest synagogą szatana. Tu masz dokładny opis: http://iamthewitness.com/books/Andrew.Carrington.Hitchcock/Synagogue.of.Satan/index.htm
   Kościół Katolicki zerwał niedawno więzy finansowe z synagogą szatana, które mu zostały narzucone siłą.

 26. eryk2012 28 kwietnia 2012 o 8:08 am

  Zenobiuszu chcesz prawdziwa biblie poczytać???? to udaj sie do podziemi Watukanu tam jest ona pięknie przechowywana pozdrawiam 🙂 a co do reinkarnacji to plujka albo muchą moze Ty byles ja nie wiem hehe bo ja bylem człowiekiem 😉

  b masz całkowita rację, oczywiście dużo kapłanów nie ma pojęcia w co tak naprawde wierzą ale klechy na wysokich szczeblach władzy doskonale znaja prawdę i skrzętnie ukrywają przed nami 🙂 juz w tym roku prawda wyjdzie na jaw także poczekajmy teraz sie trzeba przygotowac na aresztowania potem zamknięcia banków a potem dystrybucja bogactwa i prawda będzie uwalniana krok po kroku niektórych czeka zawrót głowy ale to dobrze trzęsienie mózgów sie przyda tym co śpią pozdrawiam 🙂

  i nie sprzeczajmy sie juz kto ma racje a kto nie tylko czekajmy:)

  • zenobiusz 28 kwietnia 2012 o 8:36 am

   „Zenobiuszu chcesz prawdziwa biblie poczytać???? to udaj sie do podziemi Watukanu tam jest ona pięknie przechowywana pozdrawiam”
   Rozumiem,że wszystko,czego nie ma ,a na co można się powoływać ,jest w lochach Watykanu.
   Niemniej,czasu jest coraz mniej,zacznij weryfikować ,swoje poglądy,zakładając jedynie,że a nuż ,ktoś z premedytacją wpuścił Cię w maliny.Na początek polecam
   http://zenobiusz.wordpress.com/2012/03/24/zwodzonymteoria-reinkarnacjipod-rozwage/
   Czy wiara w reinkarnację zawsze była sprzeczna z chrześcijaństwem i Biblią? Czy w historii Kościoła były próby pogodzenia tych dwóch rzeczy? Czy są kościoły chrześcijanskie którzy wierzą w reinkarnację?
   Wg teorii reinkarnacji,można się cofnąć za karę ,więc ja pisałem o przeszłości,niepokojącej jej wyznawców.

 27. nowy84 28 kwietnia 2012 o 8:41 am

  http://akiomatsumura.com/2012/04/682.html

  Wypowiedz ambasadora Japonii w Szwajcarii który potwierdza że czeka nas nuklearna kaatstrofa związana z Fukushima

 28. Pingback: Nawróć się Macieju !!! « Zenobiusz's Blog

 29. ALFA 28 kwietnia 2012 o 10:28 am

  Tak się rozwodzicie nad szatanem matką Boską.Że sataniści robią to i tamto ,ale czyimi to rękoma robią.Wojska praktycznie nie ma ,są najemnicy .Jakby takich ludzi nie było to panował by pokój na ziemi.Czas by rozmawiać z najemnikami bo to oni wykonują czarną robotę,dla bogaczy satanistów i pieron wie dla kogo.Tam gdzie toczy się wojna jak Irak ,Libia ,Syria i na niby wprowadza się demokrację czy te kraje komuś groziły czymś nie.Więc wszystko zależy od nas czy będziemy wykonywać rozkazy psychopatów.